Tijdvak 1 - sjlgs.nl

advertisement
Tijd van jagers en boeren
Prehistorie
Tot ca. 3000 v. Chr.
Kenmerkende aspecten
Kenmerkend aspect
uitleggen aan de hand
van voorbeeld:
De levenswijze van jagerverzamelaars
Het ontstaan van
landbouw en
landbouwsamenlevingen
Hoofdzaken (gebeurtenissen, veranderingsprocessen, kernjaartallen)
Oude Steentijd
Kenmerken leefwijze jagers & verzamelaars: (o.a. taakverdeling)
Ötzi de ijsman
Landbouwrevolutie voltrok zich in twee fasen:
- uitvinding van landbouw en veeteelt (neolithische revolutie)
ca. 11.000 v. Chr. in Midden-Oosten
ca. 5000 v. Chr. in West-Europa
- overgang van een nomadisch bestaan naar een vaste woonplaats
(sedentaire revolutie)
ca. 6500 v. Chr. eerste dorpen in Midden-Oosten
Sociale gevolgen: verschillen in bezit ontstonden > sociale ongelijkheid
Het ontstaan van de
eerste stedelijke
gemeenschappen
Ontstaan van het
schrift
Landbouw in Midden-Oosten succesvol door irrigatiesystemen. Sociale
gevolgen irrigatielandbouw: samenwerking tussen boeren noodzakelijk
> bestuur ontstond met rijke boeren als politieke leiders, “koningen” >
dorpen groeiden uit tot steden, in feite kleine staten > stadstaten
Ca. 3500 v. Chr. eerste steden in Midden-Oosten
Gemeenschappelijke kenmerken van deze stadsstaten:
hiërarchische opbouw samenleving, godsdienstig centrum (priesters),
specialisten (ambachtslieden, ambtenaren), belastingheffing in natura,
gebruik van het schrift
Kernbegrippen
bij het tijdvak
Overige
begrippen
-
-
agrarisch
cultuur
hiërarchie *
jagers-verzamelaars
landbouwsamenleving
specialisatie *
beschaving *
nomadisch
sedentair
irrigatielandbouw
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards