Verschil tussen publiek- en privaatrecht Publiekrecht Publiekrecht

advertisement
Verschil tussen publiek- en privaatrecht
 Publiekrecht
Publiekrecht regelt het recht tussen burgers en de overheid
Rechtsgebieden:
- Strafrecht
- Staat en bestuursrecht
- Gemeente en provincierecht
- milieu, ruimtelijke ordening, volksgezondheid

Privaatrecht (ook wel genoemd: Burgerlijk recht of civiel recht)
Privaatrecht regelt het recht tussen burgers onderling
Rechtsgebieden:
- Persoon en familierecht
- Rechtspersonenrecht
- Vermogensrecht
- Arbeidsrecht
Verschil tussen formeel en materieel recht
Formeel recht
- Regels die zorgen dat de procedure voor het materiële recht goed gevoerd worden  procesmatig
van aard
Materieelrecht
- Regels die betrekking hebben op de rechten en plichten/wat mag en niet mag  inhoudelijk van
aard
Opzoeken:
Jaarvergadering N.V 1.1 art.2:108 BW
Het is dus artikel 108 van Burgerlijk Wetboek boek 2
Verticale werking: tussen overheid en burger
Horizontale werking: tussen burgers onderling
Klassieke grondrechten
– Vereisen terughoudendheid van de staat
– Bescherming van de burger
– Verticale en horizontale werking
– Rechtsbescherming
Voorbeeld: Gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging art.6 en art.1 GW
De overheid mag zich dus niet bemoeien met de levensovertuiging van mensen in de samenleving.
Sociale grondrechten
– Vereisen optreden van de staat
– Ontwikkeling van de burger
– Alleen verticale werking
– Opdracht aan regering
Voorbeeld: art. 23 GW, de staat moet er voor zorgen dat er onwijs is.
Internationaal (o.a.):
- IVBP (=BuPo)
- Universele verklaring van de rechten van de mens
- Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM)
- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
- Verdrag inzake de rechten van het kind
- Vluchtelingenverdrag
Voorbeeld: art. 9 EVRM Dit is een voorbeeld van een grondrecht dat zowel in ons nationale recht
(art. 6 GW) als in het internationale recht is geregelt.
Waar kan je recht vinden?
- Wet
- Jurisprudentie
- Gewoonte
- Verdragen
Waarom zouden we ons aan de wet houden?
Beginselen van de democratische rechtsstaat:
• Grondrechten
• De Trias Politica: scheiding van machten
• Legaliteitsbeginsel -> als het niet opgenomen is in de wet is het ook niet strafbaar (zie art. 1
WvSR)
• Rechtelijke controle
• Democratie
Wetten defenitie
Wet in materiële zin:
Algemeen verbindend voorschrift (kijk naar de inhoud van het overheidsbesluit)
Wet in formele zin:
Is elk besluit van de regering en staten generaal tezamen. (Kijk naar de herkomst van het besluit)
art. 81 GW
besluit’: door regering (=a.m.v.b) Algemene maatregel van bestuur. Dit is gemaakt door de regering
en is dus geen wet in formele zin.
Voorrang van wetten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Verdragen/EG-recht
Grondwet
Wetten in formele zin
AMvB’s
Ministeriele regelingen
Verordeningen van provincie
Verordeningen van gemeente/waterschap
Andere voorrangsregels:
• Hogere wet gaat voor lagere wet (bijv. internationaal gaat voor nationaal)
• Latere wet gaat voor eerdere wet (nieuw gaat voor oud)
• Bijzondere wet gaat voor algemene wet
Sprake van een arbeidsverhouding (art 7:610 BW) als:
• Er een gezagsverhouding is (in dienst van een andere partij)
• Arbeid wordt verricht gedurende zekere tijd
• Loon wordt betaald
Als 1 van deze punten wegvalt is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
4 manieren einde arbeidsovereenkomst
1. Van rechtswege (art. 7:667/674 BW)
De arbeidsovereenkomst beëindigd vanzelf, dit gaat om een contract voor een bepaalde tijd.
2. Wederzijds goedvinden (wn. moet duidelijk en ondubbelzinnig verklaren het eens te zijn met
de beëindiging) (boek 3 en boek 6 BW)
Partijen stellen een overeenkomst op om het contract te beëindigen. Dit moet schriftelijk
gebeuren duidelijk en ondubbelzinig.
3. Opzegging/ontslag (art. 6:BBA art.7:667, art.7:677/678/679 BW)
Is vaak bij een contract voor een onbepaalde tijd. Doen de werkgever en werknemer samen.
4. Rechterlijke ontbinding (art.7:685 BW)
Ontslag
• Mag niet altijd zo maar!
• Uitwerktijd (opzegtermijn) (art.7:672)
• Direct ontslag nemen: voorwaarden!
• Staande voet werknemer ontslaan: voorwaarden!
• Normaal ontslag (zonder faillissement oid): goedkeuring CWI
• Proeftijd uitgezonderd
• 3 tijdelijke contracten: vast (36 mnd). (art.7:668a BW)
•
Door wie
wijze
Art.
1. Van rechtswege
-
automatisch
art. 7:667 + 7:674 BW
2. wederzijds
goedvinden
wg + wn
wilsovereenstemming
Boek 3 + 6 BW
3. Opzegging
wg of wn
gewoon
dringende reden
proeftijd
art. 6 lid 1 BBA + art. 7:667 v
art. 6 lid 2 sub a BBA + art. 7
7: 678 + 7:679 BW
7: 676 BW + artikel 6 lid 2 su
BBA
4. Ontbinding
Wg of wn naar
kantonrechter
gewichtige redenen
art. 7:685 BW
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards