Slide 1

advertisement
De doorkruisingsleer in
perspectief: algemene inleiding
Mr. dr. A.P.W. Duijkersloot
April 2010
Kernvraag
Mag de gemeente gebruik maken
van het privaatrecht om beleid te
voeren?
Instrumenten: m.n. o.d actie,
sluiten overeenkomsten, inzet
eigenaarsbevoegdheid
Plan van behandeling
1. Algemeen antwoord
2. Toepassing op drie gebieden:
a. privaatrechtelijke toestemming
naast publiekrechtelijke
vergunning
b. handhaving
c. contracteren in de r.o.
Algemeen antwoord
De keuze voor gebruik
privaatrecht is niet vrij:
a. Beperkingen door de wetgever
(bijv. art. 122 Woningwet)
b. Beperkingen door de rechter: de
doorkruisingsleer (Windmill)
Windmill
De Windmill-formule: doorkruising
•
•
•
Geeft de publiekrechtelijke regeling een
expliciet antwoord?
Zo nee, is sprake van onaanvaardbare
doorkruising? Criteria:
1. inhoud/strekking publiekr. regeling
2. bescherming belangen v. burgers
3. kan door gebruik van publiekrecht
vergelijkbaar resultaat worden bereikt?
Beoordeling in samenhang; geen overspannen
verwachtingen
Geeft de publiekrechtelijke regeling
een antwoord?
Tekst van de wet + bedoeling
wetgever
Voorbeeld: Kunst- en Antiekstudio
Lelystad
Kunst- en Antiekstudio Lelystad
Doorkruisingscriterium 1: Inhoud en
strekking
• In samenhang beoordelen; vgl.
Windmill
• Bijzonder geval: publiekrecht
bevat expres geen regeling ->
dan ook geen gebruik
privaatrecht (Vlissingse
brandweerkosten)
Vlissingse brandweerkosten
NB: bluskosten onderscheiden van
andere vormen van hulpverlening door
de brandweer!
Doorkruisingscriterium 2:
bescherming belangen burgers
• Materiële waarborgen
• Bevoegdheidsverdeling
• Processuele waarborgen
Doorkruisingscriterium 3:
vergelijkbaar resultaat via het
publiekrecht
• Vergelijkbaar = op gelijkwaardige
wijze hetzelfde resultaat
• Zo ja: aanwijzing dat privaatrecht niet
mag
• Zo nee: in beginsel privaatrecht
mogelijk (Kabayel)
• Tenzij Vlissingse brandweerkosten
Wanneer is de doorkruisingsleer
niet van toepassing?
• Privaatrecht vooruitlopend op, naast
of in aanvulling op publiekrecht (vb.
bevoegdhedenovk.)
• Beharting van verschillende belangen
(A’dam/Geschiere)
• Privaatrechtelijke weg blijkt er
uiteindelijk helemaal niet te zijn
• Evidente strijd met de wet
Download