Huiswerkbeleid van de Muze (schooljaar 2013

advertisement
Huiswerkbeleid van de Muze (schooljaar 2013-2014 opgesteld)
Visie:
De Muze noemt “huis-werk” het totale werk dat een leerkracht verwacht van
een leerling na schooltijd.
Het beleid werd uitgewerkt met HGW, handelend gericht werken, als basisvisie en
het kwaliteitskader van OVSG, dat wij hanteren bij alle ontwikkelingsprocessen.
Huiswerk wordt in tijd en mogelijkheden afgestemd op de leeftijd, het groeiproces
en de materiële mogelijkheden van het kind.
Het is belangrijk dat leerkrachten weet hebben over, het niveau, het al dan niet
aanwezig zijn van een leer-of ontwikkelingsstoornis, leervoorsprong en de middelen
waar het kind thuis over beschikt.
Wij hanteren het principe : gelijke opdracht hoeft niet, wel gelijke inspanning.
Huiswerk met mate, staat bij ons centraal, de kinderen dienen nog ruim de tijd te
hebben voor ontspanning na schooltijd.
Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit telt.
Onze leerkrachten hebben zich verdiept in de leergebied-overschrijdende
eindtermen wat Leren Leren betreft en zullen hun planning en inhoud aanpassen
aan de leerplandoelen.
Het is niet de bedoeling dat ouders het huiswerk van hun kind zelf verbeteren.
Ouders zorgen thuis voor een rustige omgeving voor hun kind en staan standby als
er eventueel vragen zouden zijn of onduidelijkheden. Van ouders wordt niet
verwacht om “bijles” te geven.
Met onze praktische uitwerking van het huiswerkbeleid van de Muze willen we de
kinderen meer aanzetten tot zelfstandig leren werken, leren plannen, vaardigheden
te ontwikkelen zoals interviews afnemen, gegevens registeren en rapporteren.
We willen hierbij ook de thuissituatie meer integreren in het klasgebeuren en de
diversiteit daarin aanspreken als bron van leren leren.
Er werd een maximale huiswerktijd bepaald per leerjaar per dag.
Dit houdt niet in dat de leerkracht verplicht is om huiswerk te geven.
De bijzondere leerkrachten, die occasioneel huiswerk geven, zullen nagaan via de
agenda van de leerlingen of het totaalpakket, niet boven de maximumtijd gaat.
Bij twijfel kunnen zij zich informeren bij de klastitularis zelf.
Straffen en belonen bij het al dan niet maken van huiswerk.
We zullen kinderen aanmoedigen om hun huiswerk te maken door het doel ervan
toe te lichten en hun te wijzen op hun verantwoordelijkheidszin.
Op de Muze zijn we er ons van bewust dat enkel de positieve spiraal in
communicatie daadwerkelijk werkt.
Indien leerlingen op frequente basis hun huiswerk niet maken, zullen de
leerkrachten in eerste instantie met het kind en nadien met de ouders in gesprek
gaan. Indien nodig wordt de zorgcoördinator erbij betrokken.
Er wordt rekening gehouden met de gezinssituatie en naar oplossingen gezocht.
Desnoods wordt gestimuleerd het kind op school in de huiswerkstudie te laten
blijven.
Huiswerk op de Muze is meer dan het geven van een aantal oefeningen.
Het is gebaseerd op een gemeenschappelijk gedragen visie die wij zullen
bewaken en koesteren.
Praktische uitwerking:
Huiswerktijd op de Muze
locatie : refter.
Er wordt eerst gezorgd dat de kinderen het geplande huiswerk maken van hun
leerkrachten.
Aan ouders wordt hierbij verwacht hun kinderen in alle stilte te komen halen, uit
respect voor de huiswerk-kinderen.
Twee keer per week biedt het Muze-team ondersteuning bij de huiswerktaken, nl.
op dins- en donderdag. Dit is een geïntegreerde zorgverlening.
De leerlingen kunnen aan deze leerkrachten extra ondersteuning vragen terwijl zij in
de studie zitten.
Vrij huiswerkaanbod:
De Muze zal werk maken van een vrij huiswerkaanbod tijdens onze dagelijkse
stille-studie van 16-17u.
D.w.z. als er geen huiswerk is voorzien, dat leerlingen, bij minder goede
weersomstandigheden kunnen kiezen uit een aanbod. In het andere geval
staat “De benen trekken” bij ons centraal.
Daar we een Mos-school zijn, zullen we echter zo min mogelijk werken met
fotokopies.
Onze school voorziet wel kladpapier.
Aanbod creatief schrijven:
Kinderen krijgen een ideeën-map om een Vrije Tekst te schrijven of om te werken
met strips en andere vormen van creatief schrijven.
Aanbod om tot rust te komen:
Mandala’s, kruiswoordraadsels en kleurprenten kunnen eveneens aangesproken
worden.
Aanbod van lectuur:
Onze Muze-kinderen nemen best een bib-boek mee in hun boekentas, zo zijn ze al
van lectuur voorzien.
Geleidelijk aan zal de Muze een collectie strips uitbouwen.
Aanbod Beeld :
Kinderen kunnen eveneens vrij tekenen.
Ict
Er werd een pc en de nodige internetverbinding aangevraagd om de studiezaal van
de nodige middelen te voorzien. Leerlingen die deze niet hebben in hun
thuissituatie, krijgen voorrang erop te werken.
Visie van het Huiswerkaanbod Lager
Huiswerk handelt over gekende leerstof, tenzij de leerkracht een voorbereidende
opdracht vraagt naar aanleiding van een nieuwe les.
Klas-contractwerk of onafgewerkte leerstof afwerken thuis, behoort niet tot onze
visie van huiswerk.
Heel uitzonderlijk kan er een klasopdracht meegegeven worden als huiswerk, indien
de betreffende leerling onvoldoende heeft doorgewerkt volgens zijn individuele
mogelijkheden.
Het gegeven huiswerk wordt door de leerkracht gecheckt, verbeterd en er
wordt over gereflecteerd en feedback gegeven.
Praktisch
Agenda-werking lager:
De agenda van onze kinderen wordt dagelijks nagekeken en door de leerkrachten
geparafeerd. Dit wordt ook van ouders verwacht.
Het is een belangrijk communicatiemiddel tussen ouders, leerkrachten en de
school.
Naargelang de leeftijd van de kinderen wordt de agenda bij de aanvang van een
nieuwe week reeds volledig ingevuld.
Vanaf het 4de leerjaar worden de toetsenperiodes ruim op voorhand medegedeeld in
de agenda, zodat ouders zich kunnen schikken en rust in het weekend kunnen
bieden aan hun kinderen zodoende zich te kunnen focussen op de toetsen.
Invulling van het huiswerk in het lager per leerjaar:
Tijdens de toetsperiodes wordt er geen extra huiswerk gepland, zodat de leerlingen
zich kunnen focussen op hen door te nemen leerstof.
(zie tabel)
 Uitzonderlijk huiswerk niet gemaakt?
-
wegens afwezigheid ( bv. ziekte, …)
wegens familiale omstandigheden ( bv. sterfgeval, extreme
gezinssituaties, …)
Mits melding ouders in de agenda van de kinderen!

Inhalen huiswerk?
-
Thuis : Indien het geplande huiswerk niet gemaakt werd en er geen
geldige reden vermeld was in de agenda, zal de klastitularis de leerling in
eerste instantie aanspreken dit zo spoedig mogelijk thuis in te halen.
-
Op school : Indien het niet gemaakte huiswerk thuis niet werd ingehaald
tegen het afgesproken tijdstip, zal gevraagd worden dit in te halen
tijdens de middagpauze ( max. 30 min. per dag)
-
Indien het huiswerk niet gemaakt werd omwille van een geldige
afwezigheid zal de klastitularis nagaan in welke mate het opportuun is om
dit in te halen op school of thuis.
Huiswerk in het kleuter:
Algemeen voor de 3 kleuterniveau’s
Medelingen ouders via whiteboard
Aan de ouders wordt gevraagd dit dagelijks te lezen.
Zwemmen = pictogram op hun kalender
Dagelijks wordt de klaspop meegenomen door een kleuter en moeten ze een
opdracht uitvoeren ( een tekening maken, een nieuwsje meebrengen, een cd
meebrengen, …)
Heen-en weer mapjes met mededelingen voor ouders.
Aan de ouders wordt gevraagd dit dagelijks uit de (boeken)tas te halen en in te
kijken. Kinderen uit K3 leren dit al zelf aan hun ouders afgeven.
Spullen meebrengen voor de uitwerking van projecten in de klas
Invulling van het huiswerk in het kleuter:
K0-K1
K1-K2
Boodschappen via stempel Idem K0-K1
op hun hand als
geheugensteuntje naar
hun attitude toe van de
voorbije dag te melden
aan hun ouders. Dit is
steeds een positieve
feedback van de
leerkracht.
1x muziekje per week
1 “nieuwsje” per week
Spullen meebrengen voor
projecten
idem
Boodschap in koekendoos
Voor kookactiviteit
K2-K3
-
Werkblad afwerken
Frequentie: 1x maand
idem
Download