Lezen

advertisement
Informatie groep 6a, schooljaar 2015 -2016
Dit schooljaar hebben de leerlingen in groep 6a twee leerkrachten. Hennie Koens werkt
op maandag en dinsdag. Van woensdag t/m vrijdag is Henny Tadema in de groep
werkzaam. Johan Lamberts is de LIO stagiaire die op donderdag en vrijdag voor de groep
is. Henny vervult dan veel rt werk.
We werken in groep 6 voortdurend aan een goed sociaal klimaat. Leerlingen moeten
weten dat er verschillen tussen hen bestaan, maar dat een ieder gelijkwaardig is.
Ook zijn we veel bezig met gewenst gedrag. Hoe ga je met elkaar om, een ander helpen
als die iets moeilijk vindt, maar ook een ander met rust laten als dat even nodig is. Veel
komt al aan bod tijdens gesprekken rond Trefwoord. Op de woensdag werken we met
Methode B. Dit is een weerbaarheidtraining. Niet omdat er problemen zijn, maar
vanwege de preventieve werking. Ook hebben we samen een reglement opgesteld waar
iedereen mee ingestemd heeft. Hier moeten de leerlingen en de leerkrachten zich aan
houden. Ze kunnen er ook op aangesproken worden, want hun naam staat eronder. Er
worden ook opdrachten gedaan uit ‘ Grip op de groep’ Dit alles om preventief te werken.
Er bestaan verschillen in het verwerken van de leerstof. Verlengde instructie voor
leerlingen die dat nodig hebben, extra stof voor leerlingen die dat aankunnen. Werken
met dagtaak, weektaak, basisstof, keuzewerk. Leerlingen leren zelf verantwoordelijk te
zijn voor planning (waar begin ik mee) en uitvoering van het werk. (goed nakijken)
Leerkracht is niet altijd beschikbaar voor iedereen. (uitgestelde aandacht) Dit betekent dat
in de klas de BAS-blokjes erg belangrijk zijn. Ze worden gebruikt als hulpmiddel bij het
zelfstandig werken in alle groepen. Doorgaande lijn.
Godsdienst
Verschillen in achtergrond. Respect voor verschillen in geloofsbeleving en gewoonten.
We werken met de methode ‘Trefwoord’. Normen en waarden!
Lezen
In de bovenbouw is minder tijd beschikbaar voor (hardop) groepslezen. Thuis hardop je
ouders, broertje, zusje voorlezen blijft een goede oefening. Voor leerlingen die nog veel
oefening nodig hebben om de techniek van het lezen voldoende te beheersen werken we
1x per week met Lekker Lezen.
Om het tempo goed te houden doen we aan racelezen. Dit is in één minuut zoveel
mogelijk woorden lezen.
Elke ochtend wordt er gelezen in een zelf uitgekozen boek.
Ook wordt er voorgelezen in de klas. Niet alleen door de leerkracht, maar ook door de
leerlingen.
Begrijpend lezen : We werken met de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip sluit elke
week aan bij actueel nieuws. Hierover komt dan een tekst met verschillende
vraagsoorten. Eén keer per week is er een basisles. In deze basisles ligt de nadruk op 1
strategie. Deze strategie komt ook weer aan bod als er geoefend wordt met een CITO
tekst, een verhaaltekst , gedicht, krantenbericht o.i.d.
Taal Actief (taal, spelling, woordenschat)
We werken met de vernieuwde methode Taal Actief. De methode bestaat uit een leergang
voor taal en een voor spelling. Beiden werken met instapkaarten waarop het doel staat
vermeld. De leerlingen kunnen in niveaus werken. Dit wordt aangegeven met 1,2 of 3
sterren. Er zijn 3 basisweken en in de 4e week wordt er getoetst. Na de toets/het dictee
wordt gekeken of het kind pluswerk aan kan of dat hij/zij extra oefenwerk nodig heeft. In
de taalmethode wordt aandacht gegeven aan 4 aspecten. Het onderdeel woordenschat
komt 1x per week aan bod en hierin komen in aansprekende verhalen veel lastige
woorden voor. Ook is hierbij aandacht voor spreekwoorden en zegswijzen. In het
onderdeel taal verkennen komen veel aspecten aan de orde. O.a. zinsbouw, leestekens,
woordsoorten, verkennen van werkwoorden, afkortingen. Het onderdeel spreken &
luisteren geeft de leerlingen de mogelijkheid hun mondelinge vaardigheden te
ontwikkelen.
Bij het onderdeel schrijven worden allerlei tekstsoorten geoefend, bijv. verhaal, betoog,
gedicht, brief, gebruiksaanwijzing.
In de spelling methode komen 2 categorieën per week aan bod. Hiernaast worden er 2
categorieën opgefrist. De leerlingen die moeite hebben met spelling oefenen spelling ook
op de computer.
Rekenen
We werken met de (vernieuwde) methode Wereld in getallen. De zorgvuldige opbouw
van de leerlijnen is een van de sterke punten van deze methode.
Wereld in getallen sluit met nieuwe eigentijdse thema’s aan bij de belevingswereld van
kinderen. Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt tijdens de lessen. Er wordt
eerst georiënteerd op een nieuw rekenaspect. Pas als de begripsvorming een feit is wordt
geoefend en ten slotte geautomatiseerd.
Niet iedere leerling leert even gemakkelijk en snel. Wereld in getallen houdt daar
rekening mee. De leerlingen werken met rekenboeken. Het rekenboek is een
omkeerboek; aan de ene kant zit het lesboek, waarin alle leerkrachtgebonden
instructielessen per week geordend zijn. Aan de andere kant zit het gedeelte met de
weektaken waar de leerlingen zelfstandig in kunnen werken tijdens het tweede deel van
de les op hun eigen niveau. De leerlingen die moeite hebben met het rekenen krijgen
verlengde instructie tijdens het eerste deel van de les. De snellere rekenaars werken
zelfstandig verder.
Er is in deze methode veel aandacht voor het automatiseren, waarbij de leerlingen op
verschillende manieren oefenen: mondeling, schriftelijk, op de computer, in spelvorm.
Wereld in getallen biedt 8 blokken aan. Elk blok duurt 4 á 5 weken. De laatste week van
een blok is er een toets, met daarna enkele dagen voor herhaling en verrijking. De toetsen
vormen het rapportcijfer voor rekenen.
Schrijven : Groep 6 afbouw steunlijn. Tot en met groep 7 verbonden schrift. Ook in
groep 6 schrijflessen. Niet om het te moeten leren, maar om een regelmatig handschrift te
ontwikkelen. Je houdt de leerlingen alert op het leesbaar en netjes schrijven.
Zaakvakken: In projectvorm. Groepsoverstijgend werken. Twee keer per jaar een
project alleen voor groep 6. Aan het begin van het schooljaar en een keer in de tweede
helft van het schooljaar.
Crea : Per groep georganiseerd. Tekenen, knutselen met verschillende materialen, maar
soms ook dans en drama. Op maandagmiddag zijn we hiermee aan de slag. Ook tijdens
de projecten komen creaopdrachten aan bod.
Muziek : We gebruiken de digitale versie van de methode Eigenwijs. De leerkrachten
gaan hiervoor dit cursusjaar workshops volgen. Ook worden verschillende leerkrachten
dit jaar gecoacht in hun muzikale vaardigheden door een docent van de muziekles. Voor
onze groep is dat op de dinsdag, dus daar profiteert Hennie van. Later in het jaar komt
een docent van de muziekschool voor een aantal lessen i.v.m. een concert waar we naar
toe gaan. Twee keer 6 weken hebben we een muziekproject (vanuit de muziekschool).
Hierin aandacht voor een muziekinstrument.
Bewegingsonderwijs : Helaas is er geen vakleerkracht meer voor de gymlessen. Elke
vrijdag krijgen de leerlingen les van hun eigen leerkracht. Zoveel mogelijk afwisselend
een toestel les / een spel les. Dit schooljaar zal Johan de meeste gymlessen geven op de
vrijdag.
Verkeer: Bladen van Veilig Verkeer Nederland. Op voeten en fietsen.
Huiswerk
 De leerlingen in groep 6 krijgen met enige regelmaat huiswerk mee naar huis. Dit
kan zijn: werk dat op school niet afgekomen is of extra werk van een vakgebied
waarvoor extra oefening nodig is.
 Topografie: Alle provincies van Nederland komen aan bod. Eens per 3 weken
wordt een nieuwe provincie overhoord en ook plaatsen, gebieden en wateren van
eerder geleerde. Dan wordt ook het plakboek ingeleverd. De week voor de toets
wordt het plakboek mee naar huis genomen. Ouderbrief ook per mail over dit
vakgebied.
 Voor alle leerlingen: voorbereiding op presentaties, het maken van een werkstuk
en een boekverslag.
 Werkstuk en presentatie zijn aan elkaar gekoppeld. Zelfde onderwerp. Werkstuk
is de schriftelijke verwerking en een presentatie de mondelinge.
 Als een project is afgerond wordt dit getoetst. Soms is dit een presentatie, maar
soms ook een schriftelijke toets. Hiervoor krijgen de leerlingen dan een lesbrief
mee naar huis met de informatie over dat project.
 Leerlingen kunnen hun huiswerk in een agenda noteren, maar dit is in groep 6 nog
niet verplicht. De leerlingen krijgen wekelijks hun weektaak mee naar huis.
Hierop staat ook het huiswerk voor de komende weken. Het is zinvol om als
ouder hier enig toezicht op te houden.
 Huiswerk staat ook in een agenda op het bureau van de leerkracht.
Rapportcijfers overige vakken : toetsen volgens normering methode.
Computergebruik :
 Spelling voor leerlingen die extra oefening nodig hebben
 Tot en met december een halfuur per week typen voor leerlingen die hun diploma
nog niet behaald hebben.
 Per week ongeveer 30 minuten rekenen (automatiseren)
 Tijdens de projectmiddagen kan ook de computer gebruikt worden. (filmpjes/info
opzoeken)
 Voor zover de computer beschikbaar is kunnen er ook:
 eigen teksten gemaakt worden.
 extra oefeningen gedaan worden voor rekenen/spelling
De computer wordt dus ingezet waar mogelijk en/of nodig.
 Als ze beschikbaar zijn, worden ook I-pads ingezet.
Contact tussen school en thuis is belangrijk. Als de leerkracht het nodig vindt wordt er
contact met u opgenomen. Vindt u een gesprek nodig, dan stellen we het op prijs dat u
contact met ons opneemt.
Download