presentatie groep 7M 2011-2012

advertisement
Welkom in groep 7M
Koffie/thee vooraf!
Wat gaan we vanavond
allemaal bespreken:
•
•
•
•
•
•
•
•
Even voorstellen..
De vakken van groep 7
Kanjertraining
Coöperatief leren
Huiswerk
Zelfstandigheid
Vakuren
Cito entree toets
Afsluiting
Even voorstellen..
•
•
•
•
Mirthe Kokshoorn
22 jaar
3e jaar voor de klas
Handbal
Belangrijke punten:
- Mailcontact
- Klassensite
Rekenen:
•
•
•
•
•
Vernieuwde methode Wereld in Getallen:
deel a en b, elk 4 blokken van 4 weken.
3 weken: 4 lessen en een weektaak.
Daarna een toets(week) met toets en
herhaling en verrijking.
3 verschillende weektaken voor
differentiatie.
Ook meer differentiatiemogelijkheden
tijdens de lessen.
Taal:
• Thema’s komen overeen met spelling; ieder
thema duurt 3 weken en wordt afgesloten
met een toets.
• Onderdelen die ieder thema aan bod
komen:
–
–
–
–
Voorlezen, lezen en vertellen
Luisteren, spreken en gesprekstechniek
Stellen
Taalbeschouwing
Spelling:
• Thema komt overeen met taal.
• Ook drie weken met 2 dictees. Soms
woordpakket mee naar huis.
• Werkwoordspelling met behulp van
een schema. Dit schema wordt later
in groep 8 verder uitgebreid.
Wereldoriëntatie:
•
•
•
•
•
Vorig jaar nieuwe methode
Geschiedenis: Een zee van tijd
Biologie: In vogelvlucht
Aardrijkskunde: Land in zicht.
Per 3 weken ander
vakgebied
• Diverse uitstapjes
Schrijven:
Zwart op Wit.
• Methode gaat uit van een duidelijk
leesbaar handschrift.
• Wel aan elkaar, maar gericht op de
ontwikkeling van een eigen handschrift.
• Leert kinderen kritisch kijken naar
hun eigen handschrift.
Begrijpend lezen:
Goed gelezen.
• Coöperatieve methode.
• Opgebouwd uit een:
– Klassikale les met een coöperatieve verwerking.
– Zelfstandige les met een leeskaart of een
computerkaart.
Verkeer:
• De verkeerskrant.
• Klassikale lessen waarin we
verschillende verkeerssituaties met
elkaar bespreken.
• Dit jaar in het voorjaar
verkeersexamen.
Engels:
• Vernieuwde methode van Hello world.
• De kinderen maken kennis met Engels
en leren voornamelijk zichzelf
verstaanbaar maken.
• Nog niet te veel grammatica.
• Toetsen: woordenlijst en
luisteroefening.
Computervaardigheden:
• Basisbits in groep 6.
• PowerPoint cursus in groep 7.
• En eind groep 7 foto bewerken.
Presentaties:
• Boekbespreking op dinsdag volgens
het rooster.
• Spreekbeurt op donderdag volgens
het rooster.
• Het is de bedoeling om bij deze twee
activiteiten een PowerPoint
presentatie te maken.
Kanjertraining:
• De kanjerregels.
• Zwart/wit/geel en rood.
• Je bent geen …pet!
Je doet als een …pet!
Coöperatief leren:
• Leren op verschillende manieren.
• Leren door samen te werken.
• Structuren:
– Brengen kinderen in gesprek met elkaar.
– Zijn vaak in spelvorm, dus leuk.
Huiswerk:
• Doel van huiswerk in groep 7 is leren
plannen.
–
–
–
–
–
Spelling
Rekenen
Engels
Wereldoriëntatie (waaronder topografie)
Voorbereiding/afmaken van bv.
Boekbespreking, werkstuk, presentatie ed.
Zelfstandigheid:
• Kinderen leren steeds zelfstandiger
te werken door:
– Zelf leren plannen van werk (o.a. in hoeken en
groepen).
– Zelf (samen) werk nakijken.
– Zorgen dat je werk afkomt (soms nemen de
kinderen het mee naar huis).
Vakuren:
• Tekenen :
Juf Marja
• Handvaardigheid : Juf Margot
• Muziek :
Juf Marjolein
• Gym :
Meester Maarten
Cito entree
• De toets duurt 5 ochtenden.
• Eventuele uitloop op ochtend 6.
• De onderdelen zijn:
– Taal
– Rekenen
– Studievaardigheden
• Aan het eind van het schooljaar
uitslag met een score formulier .
Afspraak maken?
• Per mail:
[email protected]
• Per telefoon:
• Persoonlijk:
binnenlopen.
• Briefje:
Na schooltijd 070-3278018.
Na 15.00uur kunt u altijd
Meegeven aan uw zoon/dochter.
Zijn er nog vragen?
Bedankt voor uw komst
en wel thuis!
Tot slot: Wilt u de lijst met telefoonnummers,
waarop wij u kunnen bereiken, controleren?
En heeft u nog geen mail van mij ontvangen, wilt
u dan uw e-mailadres op de lijst schrijven?
Mirthe Kokshoorn
Download