INFORMATIEAVOND GROEPEN 8 Vak: Godsdienst/geestelijke

advertisement
INFORMATIEAVOND GROEPEN 8
Vak: Godsdienst/geestelijke stromingen
Methode: Trefwoord:
iedere ochtend begint met verhaal uit Trefwoord: schaduwverhalen en verhalen uit de Bijbel. Liedjes
worden gezongen mbv digitale bord. Praten over dingen die met de opvoeding te maken hebben.
Regelmatig zijn er themaopeningen, die het thema van de aankomende maand behandelen. Dit
gebeurt in de hal.
Verder is er een methode die de verschillende geloven van de wereld behandelt: Wereld van
Geloven. Hier wordt doorgaans 1 keer per week uit gewerkt.
Vak: Rekenen en wiskunde
Methode: Wereld in Getallen
Deze methode verdeelt de kinderen in 1, 2 en 3 sterren. Niveau 1: kinderen hebben veel hulp en
extra uitleg nodig. Als kinderen de bladzijde van de dag gemaakt hebben kunnen ze verder aan hun
weektaak. Zijn ze daar mee klaar, dan verder aan een bijwerkboek.
Niveau 2: deze kinderen kunnen al wat zelfstandiger aan de slag en hebben minder hulp nodig. Ook
zij werken verder aan hun weektaak en mogen daarna proberen of ze dingen uit de 3-ster aanpak
kunnen maken.
Niveau 3: deze kinderen werken al heel snel zelfstandig, krijgen minder uitleg en minder herhaling.
Ook zij maken een weektaak en kunnen als ze daar mee klaar zijn verder aan een plusboek.
Na een aantal weken is er een rekentoets: deze toets geeft precies aan waar nog herhaling of
verbetering mogelijk is.
Vak: Spelling
Methode: Taal op Maat
Drie weken achter elkaar wordt er gewerkt aan bepaalde categorieën. Deze categorieën kunnen
thuis bestudeerd worden, maar worden ook ingeoefend in het werkboek. Iedere week is er een
woorddictee. De vierde week is er een herhaling in het spellingboek en krijgen de kinderen een groot
dictee van 12 zinnen. Behalve gewone spelling omvat deze methode ook de werkwoordspelling.
Vak: Taal
Methode: Taal op maat
Deze methode probeert zo veelomvattend mogelijk te zijn: opstel, spelling, werkwoordspelling,
spreekwoorden en gezegden, woordenboek enz. Deze zijn gevat in oefeningen. Na ieder hoofdstuk
volgt er een herhaling. Na 2 hoofdstukken een toets.
Vak: Technisch lezen
Methode: Estafette lezen
Deze methode werkt ook vanuit 3 verschillende niveaus. Net als bij rekenen krijgen de lagere niveaus
meer begeleiding bij het lezen en kan het hoogste niveau (3) al snel heel zelfstandig aan de slag. Bij
deze methode worden verschillende manieren van samen lezen aangeboden.
Vak: Begrijpend lezen
Methode: Goed Gelezen
Deze methode bestaat uit een leesgedeelte en daarbij behorende vragen. De leerkracht doet hier
meer mee dan op het eerste gezicht lijkt: de kinderen leren samenvatten, de kern uit een verhaal
halen enz. Het maken van de vragen is hierbij het minst belangrijke.
Vak: Engels
Methode: Real English
Deze (nieuwe) methode werkt met filmpjes, liedjes, het digibord. Een werkboek, tekstboek en
toetsboek. De kinderen spreken veel met elkaar in het Engels, herhalen veel mondeling.
Vak: geschiedenis
Methode: Speurtocht
Deze methode behandelt eigenlijk ieder jaar hetzelfde, maar steeds iets meer (concentrisch). De
lessen beslaan een bepaalde periode en wordt omlijst met filmpjes, vragen over de les. Deze maken
ze in een werkboek. Ook zijn er toetsboeken.
Vak: aardrijkskunde
Methode: De Blauwe Planeet
Werkt eigenlijk op dezelfde manier als de geschiedenismethode.
Vak: Natuur
Methode: Natuniek
Deze methode behandelt behalve dingen uit de natuur, ook dingen die met techniek te maken
hebben (vandaar de naam). Ook hier: een leesles en daarbij behorende vragen.
Vak: EHBO
Methode: EHBO-boek
In groep 8 krijgen de kinderen les van echte EHBO-ers, die de kinderen 1 keer in de week een dagdeel
helpen bij het leren van allerlei verbanden, enzovoort. De kinderen krijgen aan het einde van het jaar
een echt diploma.
Vak: verkeer
Methode: Klaar Over
Het vak verkeer blijft in groep 8 aandacht krijgen via deze methode. Voorbereidingen op het fietsen
naar het VO.
Vak: Schrijven
Methode: Pennenstreken
In deze methode valt in groep 8 meer het accent op het creatief schrijven. Er wordt van uit gegaan
dat kinderen al een eigen handschrift hebben ontwikkeld. Afspraak rondom het schrijven is dat de
kinderen niet los mogen schrijven; dit mag pas na de Eindcito. Die is echter dit jaar verschoven naar
april, dus hier wordt nog wat op verzonnen.
Vak: Zelfstandig werken
Hier bestaat geen methode voor. De kinderen krijgen een aantal taken op die zij zelfstandig binnen
een week af moeten kunnen krijgen, inclusief het nakijken. In een map krijgen ze de bijbehorende
boekjes, die zij ook weer zelfstandig kunnen pakken en opruimen.
Er wordt gewerkt met het stoplicht: iedere dag een half uur, verdeeld in 3 x 10 minuten: 10 minuten
stil, 10 minuten overleg met je buurman, 10 minuten ook naar de leerkracht voor hulp.
Op de een na laatste dag mag het mee als huiswerk.
Is het goed gemaakt dan krijgen de kinderen een A. Halen ze dit 3 keer achter elkaar, dan worden ze
beloond met een “uiltje”. Deze kunnen ze inzetten als er eens een toets van een van de zaakvakken
slecht is gemaakt.
Vak: sociale redzaamheid
Methode: Kanjertraining
Wekelijks wordt er geoefend met het “sterker” maken van de kinderen; leren met elkaar om te gaan
en je sociaal te kunnen redden.
Vak: bewegingsonderwijs
Er zijn 2 lessen per week: 1 les is toestellen en 1 les is spel. Vaak zijn er stagiaires of
combinatiefunctionarissen. De leerkracht blijft er altijd bij als eindverantwoordelijke.
Kleding en schoeisel zijn verplicht. Niet bij je, dan ook niet mee gymmen.
Vak: Tekenen, handvaardigheid, muziek
Deze vakken zijn belangrijk voor de creatieve vorming en worden wekelijks gegeven.
Verder in groep 8:
 Verschuiving van Eindcito: normaal begin februari, nu pas eind april. De aanmelding is wel
gewoon rond half maart. Dit betekent dat er al een adviesgesprek is geweest voor die tijd en
dat er meer wordt gelet op het Cito Leerlingvolgsysteem en het oordeel van de leerkracht. Er
worden van tevoren een aantal Oefencito’s gemaakt om de kinderen te laten wennen en om
een indruk te krijgen. Het advies dat de kinderen krijgen kan wel bijgesteld worden naar
boven, maar niet naar beneden. De LWOO-procedure is ons op dit moment nog niet bekend.
15 oktober is er een bijeenkomst voor leerkrachten, waarop wij meer te horen krijgen. 6
november is er een informatieavond op school voor ouders, over het VO, gegeven door
mensen van het Oosterlichtcollege.
 Musical: het oefenen hiervoor begint normaal gesproken half februari, begin maart. Of dat
nu ook zo loopt is nog niet duidelijk. Verder zal er waarschijnlijk wel weer een musical in
tweeën komen: het aantal leerlingen is groot: 57. Hier hoort u snel genoeg meer over.
 Kamp: is in mei, Austerlitz, 3 dagen. Ook hierover ontvangt u t.z.t. meer nieuws.
Download