Info groep 7 2016-2017

advertisement
Groep 7
Dagprogramma
(voorbeeld)
08.15-08.30
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-10.00
10.00-10.20
10.20-10.25
10.25-10.45
10.45-11.15
11.15-11.45
Inloop
Trefwoord
Stil lezen
Rekenen
Spelling
Eten en Drinken
Buiten spelen
Taal
Verkeer
13.00-13.15
13.15-14.00
14.00-14.30
14.30-15.15
Stil lezen
Begrijpend lezen
Kinderen en hun sociale talenten
Handvaardigheid
Inloop 08.15-08.30 uur
Binnen = Beginnen!
Wanneer de leerlingen binnen komen, gaan
ze meteen aan de slag met de weektaak.
Tevens kunnen de leerlingen werk van de
vorige dag afmaken of ingeleverd werk
verbeteren.
Trefwoord
- Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke
vorming waar de voor kinderen geschikte bijbelverhalen
aan bod komen.
- Driewekelijkse thema’s
- Dagelijks start met kalenderblad met foto of tekening
- Daarna volgt een verhaal, gedicht of discussie.
- We eindigen met een gesprek.
- Een aantal keer per jaar hebben we met
drie
anderen groepen een viering n.a.v.
een thema van Trefwoord.
Stil lezen
Het doel van stil lezen in groep 7 is het
onderhoud van vloeiend lezen.
We lezen in:
- Leesboeken uit de boekenkast op school
- zelf gekozen boeken uit de Biebbus. Hier
zijn ook informatieve boeken en
stripboeken bij.
- De Kidsweek
-
Rekenen
Pluspunt via de tablets
De kinderen krijgen op de tablet direct te zien of een
antwoord goed of fout is en hebben de kans zich te
verbeteren. Wanneer ze klaar zijn met de les kunnen
ze verder werken aan hun persoonlijke doelen of het
leerdoel van de les.
In groep 7 komen de volgende onderwerpen aan bod:
-10 000, 100.000-tallen
-Miljoen, miljard
-Breuken
-Delen
-Procenten
-Vermenigvuldigen
-Meten
-Klokkijken
-Geldsommen
-Verhoudingstabellen
-Etc.
Spelling

De nieuwe uitgave van TaalActief via tablets.
- Aanleren en toepassen van spellingscategorieën en woorden.
-
Oefendictees
Instructielessen
Zelfstandig werken
Woordendictee
Werkwoordendictee
Zinnendictee
Parkeerweekdictee
Eten en drinken en buiten spelen
Maandag, dinsdag en donderdag zijn
fruitdagen.
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
spelen we buiten met de groepen 7 en 8.
Maandag spelen we buiten in de
vieringgroepen (bijv. groep 1/ 2, 3, 5 &7)
Taal











Taal Actief via tablets en taalboek
Zelfstandig naamwoorden
Werkwoorden
Persoonsvorm
Zinsontleden
Woordbenoemen
Woordenschat
Spreken & luisteren
Spreekwoorden & gezegden
Zinsbouw
Leestekens
Verkeer
-
-
-
Methode: Let’s go!
We geven de verkeerslessen d.m.v. het digibord. Met animaties,
video’s, Google Streetview en nagebouwde verkeerssituaties,
bereiden we kinderen veilig op het verkeer voor.
In groep 7 vindt het verkeersexamen plaats in april, waardoor we
extra aandacht aan verkeer besteden dit jaar.
U krijgt in maart meer informatie over het theoretisch en praktisch
verkeersexamen.
Begrijpend lezen
Twee keer in de week begrijpend lezen via
methodes Tekstverwerken en Nieuwsbegrip.
- De verwerking van Tekstverwerken vindt
plaats in een schrift.
- Nieuwsbegrip verwerken we op de tablet.
Kinderen en…….
-
-
-
Hun Sociale Talenten
Doel: bevorderen van gewenst sociaal
gedrag.
Diverse thema’s.
In iedere groep worden stapsgewijs de
gedragscategorieën behandeld.
Twee tot vier lessen per categorie
Handvaardigheid
Vorderingen/ toetsen
-Methodegebonden
toetsen
-Cito DMT - woordlezen in januari en juni
-AVI – tekstlezen in januari en juni
-Cito Spelling - februari en juni
-Cito Rekenen - februari en juni
-Cito Begrijpend lezen - februari
- Digitaal rapport – februari en juli
- 10-minuten-gesprekken met ouders en kind
- Portfolio - presentatie
Gymles
Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht
Soms ook thuis aan de slag

Engelse woorden oefenen

Oefenbladen spelling en rekenen

Topo leren
Maar ook

Een werkstuk maken

Een spreekbeurt voorbereiden
Extra oefenen is soms nodig



Dat kan op
www.rekentuin.nl
www.taalzee.nl

Voor vragen kunt u terecht bij de
leerkrachten van groep 7
Theo Aurik, Ilse Stoltenberg, Judy Hilverda
Download