Bewaar Info nummer 1

advertisement
die toetsen alleen náást de Cito-toetsen. Als we ze gebruiken, laten
we u dat weten.
Andere informatie
Naast deze harde informatie vinden we het op school belangrijk u
ook andere informatie te geven. Hoe gaat het in de klas, hoe gaat
het bij het spelen met vriendjes of vriendinnetjes? Hoe is de
werkhouding? Gaat het kind graag naar school? Die informatie valt
natuurlijk niet in grafieken uit te drukken. Daarom blijven de
oudergesprekken heel belangrijk.
Verdere schriftelijke informatie
Voorafgaand aan een gesprek kunt u op de gang al het formulier
inzien dat de leerkracht schrijft ter voorbereiding op het gesprek.
We doen dat omdat er dan tijdens het gesprek meer tijd overblijft
voor gedachte-uitwisseling. Het is nadrukkelijk een intern formulier
dat u inziet, niet bedoeld om mee naar huis te nemen. Na het
gesprek gaat het in het dossier. Daarnaast maken we aan het einde
van het schooljaar het ontwikkelingsverslag in het bekende mapje.
Uw kind krijgt dat ter ondertekening mee naar huis, daarna gaat dit
eveneens in het dossier. Kinderen uit groep 8 krijgen het definitief
mee naar huis. Soms is er naar aanleiding van dit verslag noodzaak
tot een gesprek, op initiatief van de leeracht of van u als ouder.
Bewaarinfo nummer 2
Communicatie over resultaten van leerlingen
Inleiding
Op onze school houden wij nauwkeurig de resultaten én
ontwikkeling van de kinderen bij. We doen dat met zogeheten
landelijk genormeerde toetsen. Dat wil zeggen dat de toets eerst
getest is bij een grote groep leerlingen in het hele land, waarna de
landelijk gemiddelden bepaald worden. Daar worden onze kinderen
dan weer mee vergeleken.
Voor de onderbouw gebruiken we o.a. toetsen voor voorbereidend
lezen en de begrippen rondom ruimte en tijd. In de midden- en
bovenbouw wordt getoetst op technisch lezen, begrijpend lezen,
spelling en rekenen. Daarna hebben we in groep 7 nog de
entreetoets en in groep 8 de eindtoets. Die toetsen kijken naar
spelling, begrijpend lezen, informatieverwerking en rekenen.
Verder houden we van alle leerlingen via gestandaardiseerde
observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling bij.
Doelen
We vinden het bijhouden van resultaten belangrijk om verschillende
redenen:
 Je kunt de ontwikkeling van het kind volgen gedurende
meerdere jaren;
 Je kunt die ontwikkeling vergelijken met leeftijdgenoten;
 Je kunt het effect van ons onderwijs vergelijken met andere
vergelijkbare scholen;
 Je kunt het effect van extra inzet voor kinderen die meer
aandacht nodig hebben meten.
Het toetsen is voor ons een aanvulling op wat we veelal al weten
door observaties in de klas. De objectieve informatie die we uit de
toetsen halen is dus eigenlijk een soort tweede gegeven.
Beoordelen
Om de toetsen goed te kunnen beoordelen, maken we gebruik van
grafieken waarbij de ontwikkeling van het kind vergeleken wordt met
andere kinderen in Nederland. In het voorbeeld ziet u op vier
terreinen (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling)
de ontwikkeling van een voorbeeldleerling in het zwart. De andere
lijnen staan voor: de 25% best scorende leerlingen in de blauwe lijn.
De groene lijn zijn de 25% kinderen die boven het landelijk
gemiddelde scoren, de oranje lijn voor de 25% kinderen die onder
het landelijk gemiddelde scoren. De tweede oranje lijn staat voor de
15% leerlingen die daar weer onder scoort. De rode lijn staat voor
de 10% zwakst scorende leerlingen. In de grafiek hiernaast is
duidelijk te zien dat het technisch lezen van deze voorbeeldleerling
de laatste tijd achterblijft. Spelling ontwikkelt zich wel, maar is nog
zwak. De andere vakgebieden gaan goed. Rekenen gaat zelfs heel
goed.
Communicatie
In het verleden hebben wij u ook soortgelijke grafieken laten zien
tijdens de oudergesprekken. Dat was wel eens lastig aangezien het
nieuw was voor ouders en leerkrachten. Daardoor moesten we
soms veel uitleggen. We gaan daar echter nu en in de toekomst wel
mee door. We hebben binnen afzienbare tijd ook de mogelijkheid
internet te gebruiken. Ons nieuwe schooladministratiesysteem biedt
de mogelijkheid om thuis achter de PC de gegevens van uw eigen
kind te volgen. Dat is nog even toekomstmuziek. De komende
ronde oudergesprekken zullen we de papieren grafieken gebruiken.
Zodra we op internet overstappen, laten we dat weten.
Didactische leeftijd
De toetsen die wij gebruiken komen bijna allemaal uit het Citoleerlingvolgsysteem. Naast dit systeem zijn er ook, soms wat
oudere toetsen die de ontwikkeling uitdrukken in didactisch
leeftijdequivalent (een cijfer tussen 0 en 60). Met dit getal zou je
kunnen aangeven of een kind voorloopt of juist achterloopt. Die
uitkomsten laten zich slecht vergelijken met de Cito-toetsen die de
uitkomst weergeven in een score A tot en met E. Wij gebruiken die
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards