Informatieavond groep 4/5 - De Oostwijzer

advertisement
Informatieavond groep 5
2013 - 2014
Welkom!
 Leerkracht: Elly Monsieurs
 Leerkracht: Ineke Jongejan (vervanging op
woensdag om de andere week)













Vakken en methoden
Rekenen
Wereld in getallen *
Taal en spelling
Taal op maat *
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip*
Technisch lezen
Estafette*
Aardrijkskunde
Blauwe planeet *
Geschiedenis
Brandaan *
Natuur en techniek
Naut *
Schrijven
Pennenstreken *
Verkeer
Klaar … over *
Levensbeschouwing
Trefwoord *
Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Goed gedaan
Creatieve vakken
Moet je doen
Bewegingsonderwijs
Basislessen
bewegingsonderwijs
* Gebruik van het digitale schoolbord
Handelingsgericht werken
 Wij bieden passend onderwijs
 Werken met groepsplannen
 Indien nodig een individueel
handelingsplan
 Werken in drie niveaus
- Verlengde instructie *
- Basisinstructie **
- Verkorte instructie ***
 Periodieke evaluatie
 Komende studiedagen worden gebruikt
om ons verder te bekwamen
Coöperatief leren
 Wat is coöperatief leren?
 Waarom coöperatief leren?
 Welke werkvormen zijn er zoal?
Rekenen
 Getalbegrip
 Opbouw van de getallen
 Optellen en aftrekken
tot 2000
 + en – sommen met
gebruik van de
getallenlijn of rond
getal
 Tafels / Deelsommen
 Meten, wegen, tijd,
geld enz.
 Ieder kind werkt op z’n
eigen niveau.
Taal op maat
 Omvat taal en spelling.
Taal:
 Spreken/luisteren
 Woordenschat
 Taalbeschouwing
 Stellen (opstel)
Spelling:
 Werken met kaarten
per categorie
Lezen
 Technisch lezen 
Estafette en AVI
leesboeken
- Ieder kind werkt op
eigen niveau */**/***
 Begrijpend lezen 
Nieuwsbegrip
- Actuele lessen
(klassikaal en/of
coöperatief)
 Woordenschat  Wijs
met woorden
Zaakvakken
 Naut: natuur/techniek
 Brandaan: geschiedenis
 De blauwe planeet:
aardrijkskunde
Levensbeschouwing:
TREFWOORD
Methode:
 Per periode van de
Kerst tot en met Pasen
 Bijbelverhalen en
gesprekken hierover
 Uiteenlopende
onderwerpen en
thema’s
Methode Goed Gedaan
SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING
Schrijven
Pennenstreken:
 Basisvaardigheden
(letters:
hoofdletters,
verbindingen, cijfers,
netjes schrijven)
Creatieve vakken:
Moet je doen!
Onze methode
“ Moet je doen” omvat:





Handvaardigheid
Tekenen
Dans
Drama
Muziek
Gym
 Gym van Martin de
Waard
 Op woensdag en
donderdag
 Douchen is
verplicht
anders graag even
een briefje
Boekbespreking & spreekbeurt
 Dit jaar doen de
kinderen :
- Eén boekenbeurt
- Eén spreekbeurt
Informatie over de school:
 Nieuwswijzer op de website
http://oostwijzer.unicoz.nl/
 Schoolregels in de schoolgids op de
website
 Aanvraag verlof
 Rapporten 3 x per jaar
 Interne begeleiding:
- Marjolein van Melzen
 Goede samenwerking is onmisbaar!
Mededelingen:
 Huiswerk:
 Oefendictee, samenvatting GS/NA/AK
tafels/deeltafels, lezen, hulp bij
boekbespreking/spreekbeurt en
incidenteel huiswerk in overleg met
ouders
 Sinterklaasfeest
 Leesouders gezocht!
 Namen schrijven op alles wat van thuis
wordt meegenomen!
 Luizenzak wordt aangeraden
 Lestijd begint om 8.45 uur!
 Buitenspeelgoed TSO op maandag en
vrijdag
Zijn er nog vragen????
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards