Informatie – avond 31 augustus 2010

advertisement
Welkom bij de
informatieavond
van groep
Even voorstellen…
• Juf Denise elke dag
• Meester Bas op maandag en dinsdag
• Op woensdag, donderdag en vrijdag
hebben we ook een stagiaire
(onderwijsassistent)
Onderwerpen van de avond
• Methodes
• Mededelingen
• Klassenregels
Uitleg over de methodes van
•
•
•
•
Rekenen
Spelling in beeld
Taal in beeld
Lezen:
– Estafette
– Lezen in beeld
– Nieuwsbegrip
• Blits
Overige methodes
•
•
•
•
Engels
Aardrijkskunde: Europa
Geschiedenis
Biologie
Rekenen: de wereld in getallen
– Getallen t/m 100.000:
•
•
•
•
tellen met sprongen
elk getal ligt ertussen? 30.153 - …….. – 30.155
van klein naar groot zetten
gebruik maken van positieschema’s
H T E , t h
3 0 7 , 3 4
– Tijd berekenen
• Half zes: 25 minuten eerder, 55 minuten later
– Handig rekenen tot 1.000
• 375 – 32 = …
• 375 - 332=…
216 + 99 =
216 – 99 =
– Breuken benoemen
•
•
•
•
2/3 = tweederde
1/3 deel van 60 euro =
Eén zak broodjes kost 3 euro, 1/2 deel daarvan =
4/5 deel kost 60 euro, een hele =
– Contextsommen (verhaaltjessommen)
– Cijferen
2325,87
1034,64+
2325,87
1034,64-
– Rekenen met maten
mm – cm – dm – m – dam – hm – km
– Tafels 1 t/m 10!
3,43
4x
– Oppervlakte, omtrek en inhoud meten
• Oppervlakte
– Berekenen: lengte x breedte
– meten met hectare
• Omtrek berekenen
– (lengte + breedte) x 2
• Inhoud meten
– Herhaald aftrekken
231 : 7 = …
– Procenten
• Korting berekenen: 25%, 50%, 20%, 10%
– Schattend vermenigvuldigen
46 x 97 ≈ …
Spelling in beeld
• Woorden met meer klankgroepen
• Werkwoorden: persoonsvormen
• Persoonsvormen van onregelmatige
werkwoorden
Worden
Ik
word
word je/jij?
Jij wordt
Hij wordt
Wij worden
• Woorden met vaste stukjes: ~aar, ~aard,
~er, ~erik, ~eur, ~ier, ~ist, ~isch(e)
• Woorden met ou en au
• Woorden met ie als i
• Woorden met zj als g
• Weetwoorden met ij en ei
• Bijvoeglijke naamwoorden:
– De rode broek
– De houten tafel
Taal in beeld
• Vinden van de persoonsvorm op drie
manieren
– Vraag?
– Enkelvoud / meervoud
– Tegenwoordige tijd / verleden tijd
• Woordenschat
• Een weettekst leren schrijven
Lezen
• Lezen in beeld: begrijpend lezen
• Estafette: technisch lezen
• Nieuwsbegrip
Estafette
• Vloeiend en vlot lezen van teksten
• Intonatie en stemgebruik
Lezen in beeld
• Een tekst globaal leren lezen.
• Een tekst zoekend lezen lezen.
• Letten op signaalwoorden: maar, want,
toch, dus, daarom, omdat, zodat,
bovendien
• Lezen aan de hand van de leessleutels.
Leessleutels:
1. Verken de tekst (titel, plaatjes).
2. Voorkennis activeren.
3. Lees de tekst.
4. Wat is de bedoeling van de schrijver?
5. Maak de opdrachten.
6. Conclusies trekken.
Blits
• Studievaardigheden oefenen.
• Eerst kijken: welke informatie wordt
gegeven?
• Pas daarna de vragen maken.
• Alfabetische volgorde: waar zoek je iets
op?
Nieuwsbegrip
Mededelingen
• Ziek melden van uw kind. Telefonisch of
persoonlijk doorgeven.
• Bezoek aan tandarts, orthodontist,
huisarts? Dit d.m.v. een briefje kenbaar
maken.
Huiswerk:
• Iedere week krijgen de kinderen huiswerk
mee. Dit noteren ze in hun agenda.
• Op de website wordt het huiswerk
genoteerd: www.stevenstemerding.nl
• Ziek geweest? Dan worden de toetsen
ingehaald op de dag dat uw kind er weer is.
Gymnastiek:
Iedere maandag en donderdag is er gym.
Spreekbeurten
• Dit jaar krijgt uw kind een cijfer voor:
– Een boekbespreking
– Een werkstuk
– Een spreekbeurt
• Wij vragen uw hulp bij het plannen en
voorbereiden hiervan. Tip voor de
kinderen: begin op tijd!
Aanvullende informatie:
• Weektaak: (zelfstandig plannen, vrijdag
mee, maandag nakijken)
• Mobieltjes
• Te laat
• BSO / TSO
• Pestprotocol
• Gebeurtenissen thuis
Klassenregels
• We houden met z’n allen de klas netjes.
• We hebben met elkaar plezier, maar
lachen elkaar niet uit.
• We helpen elkaar.
• We houden rekening met elkaar.
• We zijn zuinig met de spullen.
• We werken netjes in de schriften.
Jaarplanning
• Januari: Cito-toetsen
– rekenen, spelling, begrijpend lezen,
leestempo, DMT
• Juni: Cito-toetsen
– rekenen, spelling, werkwoordspelling,
leestempo, DMT
• Kamp / schoolreis
• Entreetoets
Site:
http://www.stevenstemerding.nl/
Vragen?
Bedankt!
Download