Klik hier voor het volledige huiswerkprotocol

advertisement
HUISWERK
Omschrijving
Alle werk wat door de leerkracht wordt meegegeven in relatie tot school activiteit is huiswerk.
Doel en functies van huiswerk
Huiswerk is nooit een doel op zich. Het is altijd een middel om te komen tot een ander doel. Binnen
school wordt huiswerk als zinvol gezien en tracht men door middel van het regelmatig opgeven van
huiswerk de volgende doelen te bereiken:




Bevordering van de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen;
kinderen leren plannen en hun doorzettingsvermogen wordt gestimuleerd.
Uitbreiding van de leertijd, met de bedoeling het leerresultaat positief te beïnvloeden.
Voorbereiding op het vervolgonderwijs, waar leerlingen veelvuldig met huiswerk in
aanraking komen.
Bevordering van de ouderbetrokkenheid.
Opgeven van huiswerk
 Tussen opgeven en overhoren van een te leren repetitie dient minimaal 1 week te zitten. Het
te leren werk gaat mee op de dag van het zaakvak.
 Na de vakantie is de eerste maandag erna steeds huiswerkvrij.
 Al het huiswerk gaat op donderdag mee op papier en uiterlijk inleveren op dinsdag.
 Hoe geef je het mee? of dit in mapjes of los meegaat is aan leerkracht zelf.
Toelichting:
 BLOON is schriftelijk huiswerk, 2 keer per week oefenen. Wie geen computer heeft,
woordlijst mee en als dictee thuis oefenen. Kinderen die geen computer hebben kunnen na
schooltijd op school hun oefeningen maken in overleg met leerkracht.
 Leerkracht bepaalt wat nodig is voor zijn groep. Het kan van alles zijn zolang het maar past
binnen het doel van het huiswerk.
 Hoeveelheid: niet veel, maar wel gericht. 1 keer is 15 minuten werk, maximaal 15 minuten
per dag.
Afspraken m.b.t. het niet maken/leren van huiswerk
Wanneer een leerling het huiswerk niet gemaakt/geleerd heeft wordt hierover gesproken met de
leerling.
De volgende afspraken gelden op onze school:
 Het huiswerk wordt 1 keer per week meegegeven: op donderdag.
 Het huiswerk wordt uiterlijk op dinsdag weer ingeleverd. (De leerkrachten kijken het
huiswerk op dinsdag en woensdag na.)
 Iedere leerkracht registreert of het huiswerk ingeleverd is.
 BLOON (spellingsoefeningen op de computer) niet gemaakt? : na schooltijd maken, niet in de
pauze.




Als BLOON structureel niet wordt gemaakt, dan wordt het huiswerk voor spelling op papier
meegegeven.
Is het huiswerk niet op tijd ingeleverd (dinsdag): er wordt een standaard brief meegegeven
ter informatie aan de ouders.
Als het huiswerk niet is ingeleverd: alsnog alles inleveren op woensdagochtend , anders
donderdag na schooltijd huiswerk op school maken.
Als het huiswerk structureel niet (of niet op tijd wordt ingeleverd), neemt de leerkracht
contact om met de ouders om dit te bespreken.
Huiswerk voor de individuele leerling
 Mocht er huiswerk gegeven worden in het kader van zorg dan wordt dit doorgesproken met
de ouders.
 Bij vraag naar individueel huiswerk door een ouder beslist de leerkracht (in overleg met de
ouders)
Agenda
Van de leerlingen van groep 7 en 8 leren werken met een agenda. Om dit goed aan te kunnen leren is
het belangrijk dat alle leerlingen dezelfde agenda hebben. De agenda’s worden door school
aangeschaft.
Groep 6: agenda blad met 2 weken erop en iedere week vernieuwen en een volgende week er bij
zetten. De agendabladen worden door school verstrekt.
Tips voor ouders/verzorgers














Stel je op als coach, luister en stel vragen
Een eigen plek in huis is ideaal, de plek moet voldoende ruimte bieden, licht en er moet niet
teveel afleiding zijn.
Een vaste plek in huis waar het huiswerk ligt en waar het kind en ouders er aan herinnerd
worden.
Samen kijken wat het huiswerk is en dan inplannen samen met het kind.
Agenda vaak inkijken en blijven vragen of er huiswerk is.
Steeds zelfstandiger worden richting groep 8, dus steeds minder hulp.
Eerst tijd voor ontspannen, dan tijd voor huiswerk.
Vast tijdstip op dag voor het maken van huiswerk.
Houd leerwijze van de school aan: laat uw kind de instructie die op school is aangeleerd zelf
verwoorden.
Bij twijfel hoe het moet, neem dan zo snel mogelijk contact op met leerkracht
Werk dat af is, gaat mee naar school
Kinderen moeten zelf zorg dragen leren dragen voor hun huiswerk.
Huiswerk voor taal/spelling/rekenen laten maken en samen met uw kind nakijken. Probeer
daarna de fout te laten ontdekken en te herstellen.
Bij lezen luisteren en fouten aangeven.
Vragen naar het resultaat, compliment geven en wanneer nodig aanspreken op
verantwoording.
Basisschool De Twijn
Professor Zeemanstraat 216
4532 JM Terneuzen
0115-613041
www.de-twijn.nl
[email protected]
Beste ouder, verzorger van
Zoals u weet, krijgen alle leerlingen van onze school wekelijks een huiswerktaak mee. Dit doen we
niet voor niets. Huiswerk heeft namelijk een belangrijke functie in de (leer)ontwikkeling van
kinderen:
 Door het extra aanbod van oefenstof wordt de leertijd uitgebreid.
 Door zelf verantwoordelijk te zijn voor het maken van huiswerk worden kinderen mede
verantwoordelijk gemaakt voor hun persoonlijk leerproces. Onderzoek heeft uitgewezen dat
dit het leerrendement enorm vergroot.
 Kinderen leren zelf taken te plannen. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op
de zelfredzaamheid en zelfstandigheid die in het voortgezet onderwijs van ze wordt
verwacht.
Uw zoon/dochter heeft het huiswerk van deze week niet ingeleverd. Waarschijnlijk is het huiswerk
gewoon gemaakt, maar is uw zoon/dochter het vergeten mee te nemen. Het huiswerk kan dan
gewoon morgen op school worden ingeleverd.
Het is ook mogelijk dat uw zoon/dochter het huiswerk niet, of niet volledig, heeft gemaakt. In dat
geval kan uw zoon/dochter dit vanmiddag alsnog doen en het huiswerk morgen inleveren. Als het
huiswerk niet op woensdag wordt ingeleverd, zal de leerkracht de taak donderdagmiddag na
schooltijd aanbieden. Dit duurt maximaal 1 uur.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers van De Twijn
Download