Afstemming op BS Op De Horst

advertisement
Basisschool
Op De Horst
Ervaringsgericht Onderwijs
Afstemming
Groei & ontwikkeling
We streven ernaar om alle kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling.
Hiervoor is het belangrijk dat wij een duidelijk beeld krijgen uw kind.
De belangrijkste vorm om de leerling te volgen in zijn/haar ontwikkeling is door
te kijken en te luisteren. We observeren het werkgedrag en het gedrag ten
opzichte van medeleerlingen en de leerkracht. Hiervoor maken we onder
andere gebruik van het observatiesysteem Zien!
Wij maken ook gebruik van verschillende toetsen. Toetsen zijn voor ons een
middel om de ontwikkeling te bevestigen. Het is dus geen doel op zich. We
gebruiken toetsen die gekoppeld zijn aan de methodes: de methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we landelijk gecertificeerde toetsen
van het Cito leerlingvolgsysteem. Verder voeren we gesprekken met zowel
kinderen als ouders.
Gesprekken
We kijken of de leerling voldoende heeft opgestoken van wat er in de les is
aangeboden. Dit doen we onder andere door observaties tijdens de les. We
gaan in gesprek met de leerling om samen te bepalen wat een leerling nodig
heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
Verder zijn er diverse vormen van oudergesprekken:
Eerste indrukgesprek: Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders, in een
kort gesprek, het welzijn van hun kind bespreken. Op deze manier hopen wij
nog sneller en effectiever aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van
ieder individueel kind.
Tienminutengesprek: Twee keer per jaar gaan ouders met desbetreffende
leerkracht in gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Aan het einde van het
jaar is er de optie voor een derde tienminutengesprek.
Op verzoek: Uiteraard kunnen ouders, maar ook leerkrachten, altijd een
gesprek aanvragen.
Toetskalender
okt
nov
jan/feb
maart
mei/juni
Groep 1
Zien!
Groep 2
Zien!
Taal voor kleuters M2
Rekenen voor kleuters M2
Dyslexieprotocol
Dyslexieprotocol
Zien!
DMT & Technisch lezen
Rekenen 3.0 M3
Spelling 3.0 M3
DMT & Technisch lezen
Spelling 3.0 E3
Rekenen 3.0 E3
Begrijpend lezen 3.0 E3
Groep 4
Zien!
DMT & Technisch lezen
Rekenen 3.0 M4
Begrijpend lezen M4
Spellingtoets TV
DMT & Technisch lezen
Spelling E4
Rekenen E4
Begrijpend lezen E4
Groep 5
Zien!
DMT & Technisch lezen
Spelling M5
Rekenen M5
Begrijpend lezen M5
DMT & Technisch lezen
Spelling E5
Rekenen E5
Groep 6
Zien!
DMT & Technisch lezen
Spelling M6
Rekenen M6
Begrijpend lezen M6
DMT & Technisch lezen
Spelling E6
Rekenen E6
Groep 7
Zien!
DMT & Technisch lezen
Spelling M7
Rekenen M7
Begrijpend lezen M7
DMT & Technisch lezen
Spelling E7
Rekenen E7
Groep 8
Zien!
Rekenen, Spelling,
Begrijpend lezen
DMT & Technisch lezen
Groep 3
Herfstsignalering
Eindtoets
Zicht op ontwikkeling
De ontwikkeling van de leerling houden we bij in het digitale leerlingdossier.
Hierin wordt alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van de leerling
bijgehouden.
De ontwikkeling van alle leerlingen in de groep wordt twee keer per jaar
genoteerd in een groepsoverzicht. Hierin geven we per leerling aan wat ons is
opgevallen vanuit observaties en gesprekken. We kijken gericht naar de
individuele onderwijsbehoeften. Ook worden de toetsresultaten hierin
meegenomen.
Vanuit het groepsoverzicht bepalen we de aanpak voor de volgende periode.
Deze wordt genoteerd in een groepsplan.
We hebben momenteel groepsoverzichten en groepsplannen voor rekenen,
spelling & technisch lezen.
Aansluiten bij onderwijsbehoeften
Onderwijsbehoeften hebben betrekking op alles wat een kind nodig heeft om
zich goed te kunnen ontwikkelen. De onderwijsbehoeften verschillen per kind.
Deze kan betrekking hebben over diverse aspecten van het onderwijs, zoals:
de instructie, de leerstof, de leertijd, de feedback, de werkvormen, de
motivatie of de leeromgeving.
Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften door:
- binnen de groep op verschillende niveaus te werken.
- inzet van een verscheidenheid aan materialen.
- groep overstijgend werken, het afstemmen van lessen.
- extra leestijd met een vrijwilligster in de groepen 3, 4 en 5.
- de verrijkingsgroep, waarin kinderen met een bredere interesse worden
uitgedaagd.
Ouderbetrokkenheid
Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat
maakt dat opvoeden en onderwijzen heel dicht bij elkaar staan. Samenwerken
is dan ook van groot belang. Bij een goede samenwerking tussen ouders en
school, vergroot dit de kans dat kinderen zich optimaal ontwikkelen en
ontplooien.
Ouders worden bij het ontwikkelingsproces betrokken door:
- kennismakingsgesprekken: gesprekken voor nieuwe leerlingen (sinds 2015)
- oudergesprekken: eerste indrukgesprek, tienminutengesprekken
- gesprekken op aanvraag
- inloopavonden: kinderen laten hun ouders een kijkje nemen in de klas.
- mail: gericht aan de ouders van de hele klas of aan ouders individueel.
Wij hopen u voldoende op de
hoogte te hebben gebracht
Mocht u naar aanleiding van deze PowerPoint
nog vragen hebben, dan horen wij deze graag
Kijk voor actuele informatie op onze website: www.bs-opdehorst.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards