Didactisch lesontwerp

advertisement
LESONTWERP
Bachelor secundair onderwijs
Naam: David Robeyns
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding
Vestiging Heverlee
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
Tel. +32 16 37 56 00
Vakkencombinatie: aardrijkskunde - geschiedenis
Stagebegeleider DLO: Mevr. H. Verstappen
Academiejaar: 2016-2017
School: UCLL Leuven-Limburg
Les gegeven door: David Robeyns
Onderwijsvorm: A-stroom
Vak: Aardrijkskunde
Richting: n.v.t.
Onderwerp: De impact van toerisme
Klas: n.v.t.
Vakmentor: H. Verstappen
Lokaal: 0.29
Datum/Data:
Aantal leerlingen:
Lesuur/-uren:
BEGINSITUATIE
Situering in de lessenreeks
Deze les bevindt zich in de lessenreeks over toeristische landschappen. Dit is één van de laatste lessen.
Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is)
-
Leerlingen hebben reeds de verschillende toeristische regio’s van Europa bestudeerd.
Leerlingen kennen de verschillende vormen van toerisme
Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit
Leerlingen gaan op vakantie en nemen zelf misschien deel aan massatoerisme.
Leerniveau van de klasgroep, klassfeer, …
DIDACTISCHE VERANTWOORDING




Welke (vak)didactische principes komen in je les aan bod? (= opsomming)
Geleidelijkheidsprincipe
Herhalingsprincipe
Motivatieprincipe
Structureringsprincipe
EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN
Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden)
ET 16, 35 en 36: vanuit landschapsbeelden, tekstbronnen en statistisch materiaal de effecten van het toerisme op
het landschap, het milieu en de economie kunnen verwoorden.
Situering in het leerplan:
VVKSO, leerplan aardrijkskunde eerste graad A-stroom, Brussel, september 2008, D/2008/7841/038
4.11 Toeristische landschappen
5. Vanuit landschapsbeelden, tekstbronnen en statistisch materiaal de effecten van het toerisme op het landschap,
het milieu en de economie kunnen verwoorden.
ALGEMEEN LESDOEL
Lln. kunnen in eigen woorden uitleggen wat de effecten van massatoerisme zijn op het landschap, het milieu en de
economie.
SCHOOLAGENDA
(Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina’s in het werk- en/of handboek.)
BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.)





Helsen, B., Goyvaerts, E., Verspaegen, F., Horizon 2 leerwerkboek, Plantyn, Mechelen, 2014, 176 pagina’s.
Terra Nova 2 leerwerkboek, De Boeck werkboeken, Antwerpen, 2015, 130 pagina’s
Meridiaan 2A, Plantayn, Mechelen, 2015, 144 pagina’s.
Streetlab. (sd). Opgehaald van http://www.npo.nl/viva-benidorm-ole-karaoke/22-112016/WO_KN_6118697.
Tourism statistics. Opgehaald van http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Tourism_statistics
LEERMIDDELEN & MEDIA


PowerPoint presentatie
Fragment uit “streetlab” (2016)
Didactisch lesontwerp
Leerdoelen
KRACHTIGE LEEROMGEVING
Lesfasen
& timing
Instapfase
2’
Lln. begrijpen de
term
horizonvervuiling
en kunnen het in
eigen woorden
uitleggen.
(C2/begrijpen)
Lln. herkennen en
kunnen het
verschil zien
tussen de
pioniersfase en
massatoerisme.
(C2/begrijpen en
C3/reproduceren)
Lln. kunnen de
ecologische
gevolgen van
massatoerisme in
eigen woorden
uitleggen.
(C2/begrijpen en
C3/reproduceren)
Lesfase 1:
Toeristisch
landschap in
de
middellandse
zee
Onderwijs- en leeractiviteiten
Lkr. toont een fragment uit een serie.
Lkr. vraagt:
 Over welke stad ging het fragment?
 Waar vind je Benidorm terug op de
atlaskaart?
Leergesprek
Lkr. toont aan lln. foto’s van Benidorm (vroeger en
nu). Lkr. vraagt aan lln. wat er opvalt.
Lln. antwoorden en halen de meest opvallende
kenmerken aan.
Media
Leerinhoud
Filmfragment
Benidorm onderging veel landschappelijke
veranderingen: hotels, appartementen,
villa’s, campings, promenade, stranden,
kustweg etc.
Lkr. legt de term horizonvervuiling uit.
Horizonvervuiling (ook wel bekend
als landschapvervuiling) is het plaatsen van
objecten of nemen van maatregelen die het
beeld van de horizon of de harmonie van
het landschap verstoren.
Lkr. legt de groei van een vakantiebestemming uit
en de termen pioniersfase en massatoerisme. Lkr.
vraagt om op het werkblad aan te duiden, onder de
afbeeldingen van steden, of het om de pioniersfase
of massatoerisme gaat.
Lln. vullen werkblad aan en kunnen landschappelijke
verschillen waarnemen.
Pioniersfase: aantal toeristen neemt
geleidelijk aan toe. Hierdoor groeien het
aantal horecazaken, de
accomodatiemogelijkheden, de
tewerkstelling en de welvaart.
Massatoerisme: voortdurende groei leidt
tot verzadiging, de voordelen worden
nadelen (oudere hotels, drukte, stijgende
prijzen immobiliën lange wachttijden
bezienswaardigheden …
Lesfase 2:
Leergesprek
Massatoerism Lkr. bespreekt de leefmilieuproblemen van in de
e en
Middellandse zee en Spanje.
leefmilieu
Duowerk
Lkr. geeft de opdracht om per twee de juiste cartoon
met het milieuprobleem te verbinden
Lln zoeken verbanden tussen de termen en de
cartoons.
Massatoerisme vormt een ernstige
bedreiging voor het leefmilieu in de
Middellandse Zeewereld:
 Drinkwatervoorziening
 Afvalwater
 Luchtvervuiling
 Lawaaihinder
 ontbossing
Lln. begrijpen de
economische
voor- en nadelen
van
massatoerisme.
(C2/begrijpen)
Lesfase 3:
Leergesprek
Massatoerism Lkr. bekijkt samen met lln. een grafiek i.v.m. het
e en de
aandeel van toerisme in BBP van Europa.
economische Lkr. vraagt aan lln.
gevolgen
 Voor welke landen is het een belangrijke bron
ervan.
van inkomsten?
 Wat is BBP?
 Vergelijk BBP van Middellandse Zeelanden
met West- en Noord-Europa. Wat kan je
hieruit besluiten?
Lkr. legt uit dat toerisme voor rechtstreekse
werkgelegenheid kan zorgen en linkt dit met de
Middellandse Zeelanden.
Toerisme verschaft heel wat mensen een
inkomen: stijgende inkomsten zorgen voor
meer welvaart en welzijn.
Vooral in gebieden met lage inkomens en
veel werkloosheid heet men de toeristische
belangstelling welkom. Jonge werklozen
kunnen er namelijk een nieuwe baan vinden
met uitzicht op een modernere levensstijl
Opmerkingen i.v.m. bijlagen:
 Steeds kopie toevoegen van ingevuld werkblad of -boek.
 Indien gebruik gemaakt wordt van transparanten of digitale presentatie: handouts toevoegen (verkleind, zwart/wit).
 Indien de klasopstelling gewijzigd wordt: plan en/of omschrijving toevoegen.
BORDSCHEMA
Massatoerisme
Download