Vers slag kern nraad ma aandag 1 3 feb `12 2

advertisement
Versslag kern
nraad ma
aandag 13 feb ‘122
Beste titularis, Zou je
e zelf dit vverslag van
n de leerlin
ngenraad w
willen voorlezen in jouw klas? Een leerling die
e lid is van de leerlinggenraad ho
oudt het versla
ag bij. Hartelijk dank vo
oor je mede
ewerking!
Rea
acties van dde directie in
n cursief. Algemeeen: 

Worrkshop voor 2
2°,3° en 4°jaar rond hygi ëne in toiletten met med
dewerking vaan VSK: er zijjn verschillen
nde ideeën: Flashmob, w
werknamiddaag, .. Leerrling van onze leerlingenrraad is verkoozen tot vrijw
williger van d
de maand, neeem een kijkkje op de caro
olussite! 1°jaar 






Boekkentassen worden op banken gezet, geen plaats om te zitten: als iedereeen hier reken
ning mee houd
dt is er geen probleem! Warrm water voo
or minuutsoe
ep: Er is vers e soep. Hogeere jaren zittten in wc's op kleine spe elplaats: wordt besproke
en. Wc’ss zijn op slot 's morgens o
op grote speeelplaats. Er is een deur bijj aan refter H
H: wordt binnnenkort in geebruik genom
men. m in te zittenn: Dit mag vo
oor half 9, da
aarna moet hhet haalbaarr zijn om Bij koud weer refter open om
even
n buiten te zijijn. Turn
nzak van de sschool: Mode
el gekozen ddoor de leerliingen met c‐logo, op vrijee basis te be
estellen, fel groen en fluo
orescerend, rregenbestenddig, met naaamkaartje: prrijzen en moddellen wordeen nageevraagd. 2°jaar: 



Worrstenbroodjees op bestelling zoals smoosjes: Past niet in kader g
gezondheidssbeleid. Lockkers tussen b
blok 2 en 3 ve
erplaatsen + nieuwe bijp
plaatsen: zodra het budgeet het toelaa
at wordt het u
uitgevoerd. Op sschoot zitten
n op speelpla
aats: Neen, err zijn al meer banken en anders sta jee recht, dit p
past niet in eeen “schoolse”” omgeving. Ram
men in H: worrden systema
atisch vernieeuwd 3°jaar 


Grottere, nieuweere afdaken ggrote speelpllaats: zal gerrenoveerd worden, termijijn wordt nag
gekeken. Als h
het nog lang duurt, toch b
beperkt hersstellen? Dring
gende renovvaties wordenn zo snel mogelijk uitgeevoerd. Warrme dranken om 10u10: n
niet realiseerrbaar. op school, in ziekenhuis? Wordt nog vverder bekekken door het Warrm eten: geen middelen o
direcctieteam. 4°jaar: 
De kkeukens in kaaho zijn niet in orde: gee n schorten, ggeen vaatdoeken, geen aafwasmiddell, bedo
orven eten in
n de kasten, te weinig m ateriaal of vuil materiaal: Dit wordt ddoorgegeven
n en besp
proken, zou d
daarna in ord
de moeten zijijn. Bak met materiaal is beschikbaarr. 1 





Keuken algemeen: snijplanken zijn versleten, graag nieuwe en ipv hout, liever plastiek, is hygiënischer: Hout is beter voor planken, bij plastiek komen er deeltjes af die ongezond zijn. Huidige planken worden regelmatig nagekeken en afgeschuurd. Verder moet je dit bespreken met vakleerkracht. Graag examen Engels alleen inroosteren (2 blokken) Lln hadden te weinig tijd in 2 lesuren. Of een kleiner examen geven: De lln zijn te laat kunnen beginnen, 4 uur is te veel voor 2‐uursvak, moet haalbaar zijn op 2 uur. Dit wordt nog eens doorgegeven aan de lkr. Rapport: Liever cijfers in % dan in punten. Het semesterrapport wordt herzien door het directieteam. Bij talen onderscheid kennis‐vaardigheden kenbaar maken: Onderscheid past niet meer in het nieuwe leerplan. Voorlopig examenrooster moet op voorhand besproken worden in de klas door titularis. Onvoldoende klasvoorzieningen in containers + H213: beamers, pc’s, meetlat, passer, ... Het materiaal moet de vaklkr aanvragen. De werkmannen doen hun best om de beamers zou snel mogelijk aan te sluiten. Te weinig koude en warme chocomelk: wordt doorgegeven. 5°jaar: 





OLC M open om 10.10u: Er is nog plaats op de middag of om 8u in OLC H. Agenda: ipv klasagenda een modelagenda van een leerling. Is niet wettelijk, er moet een agenda op school worden bewaard. Wordt nog eens bekeken. Agenda: bij 3e graad briefwisseling eruit? Er wordt meer overgestapt naar digitaal systeem, dan zal dit automatisch verminderen. Leerlingen kregen met het rapport een login mee voor elk van hun ouders. Lokalen: temperatuur in containers: te koud / te warm Wiskundelokaal 3e verdiep: geurhinder, gat werd afgedekt, wordt nu verder opgevolgd. Op 2e verdiep ook een tv voor mededelingen /afwezige lkr: Wordt bekeken. We vragen wel al de namen van de zieke lkr sneller te laten lopen op scherm. 6°jaar: 


Toetsenvrije week voor examens: Is er al, alle lkr worden hier nog eens aan herinnerd. Partiële examen: 10e uur valt weg van de dag ervoor: De lessen stoppen dus om 16u15. Planning 100‐dagen: ontbijt op school, concert in ’T bau‐huis, in de namiddag activiteit met de klas. De fuiven ‘s avonds enkel voor +16 j! 7°jaar: 



Lijst stagemapjes in L ophangen wanneer schrift klaar is. Broodjes bestellen in L: Er wordt gevraagd aan de verantwoordelijk van de broodjeszaak of dit kan. Antwoord volgt. Eten in L bij koud weer + warme drank. Info komt moeilijk door naar L (mede door stage): Wordt normaalgezien een stuk opgelost via mail. Iedereen is van harte uitgenodigd op het vrij podium op 10 maart! Een 100‐tal artiesten van onze eigen school werken hieraan mee! Kaarten enkel te koop in voorverkoop op de boekhouding of op de drukkerij! Verslag: Natasha Maes 2 
Download