Studie-overeenkomst

advertisement
Studie-overeenkomst
De ondergetekenden:
1. Naam bedrijf, gevestigd te plaats, hierna te noemen: "Werkgever", te dezer zake
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer/mevrouw……,
en
2. de heer / mevrouw ……, geboren op …… te ……, wonende adres, postcode te
plaats, sofinummer ……., hierna te noemen: "Werknemer";
verklaren het volgende te zijn overeengekomen.

Werknemer gaat de opleiding ………. volgen

Werkgever zal de opleidingskosten voor deze opleiding voor haar
rekening nemen
1. Vergoeding kosten
Werkgever vergoedt de volledige kosten van de opleiding (zijnde € ……..,-).
Kosten in verband met boeken en overig lesmateriaal zijn voor rekening van
Werknemer.
2. Voorwaarden (optie 1)
Werknemer betaalt de gehele vergoeding terug, indien:

Werknemer gedurende het betreffende studiejaar stopt met de
opleiding;

Werknemer tijdens het betreffende studiejaar uit dienst treedt; of

Werknemer binnen twee jaar na het afronden van het betreffende
studiejaar ontslag neemt bij Werkgever.
2. Voorwaarden (optie 2)
a. Werknemer betaalt de gehele vergoeding terug, indien:

Werknemer voortijdig stopt met de opleiding;

Werknemer tijdens de opleiding uit dienst treedt; of

het diploma binnen redelijke tijd niet behaalt.
b. Indien Werknemer binnen twee jaar na het behalen van het diploma
ontslag neemt bij Werkgever, moeten de studiekosten die vergoed zijn,
naar rato worden terugbetaald. Dit wil zeggen dat bij ontslagname binnen
één jaar na het behalen van het diploma 2/3 van de betaalde kosten moet
worden terugbetaald en dat bij ontslagname binnen twee jaar na het
behalen van het diploma 1/3 van de betaalde kosten moet worden
terugbetaald.
Aldus overeengekomen en in tweevoud op gemaakt en getekend, op datum
te plaats,
…………….
………………
Werkgever
Werknemer
Download