Model Concurrentiebeding

advertisement
Model Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding zou als volgt kunnen luiden:
1. Het is de werknemer verboden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende
………… maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van ……. km van
……………….., al dan niet tegen vergoeding, voor derden of voor eigen rekening werkzaam te zijn
in de functie van …………………… en daarbij direct of indirect gelijke of soortgelijke
werkzaamheden en/of diensten te verrichten als de werkgever verricht of bij zodanige
werkzaamheden op enigerlei wijze betrokken te zijn.
2. Bij overtreding van dit verbod heeft de werkgever het recht op een direct opeisbare boete van
€ ……. voor elke dag dat de werknemer in overtreding is.
3. Het bepaalde in lid 2. laat onverlet het recht van de werkgever om volledige vergoeding te
vorderen en van de werkelijk geleden schade. Het eventueel ontvangen bedrag komt ten goede
van ……………………….
4. Indien de werkgever gebruik maakt van het concurrentiebeding, zal hij de werknemer schadeloos
stellen voor een bedrag van € …….. (bedrag).
5. De werkgever kan geen rechten ontlenen aan het in lid 1. genoemde verbod indien de werknemer
wordt ontslagen op grond van een omstandigheid die in de risicosfeer van de werkgever ligt.
Download