De werknemer volgt met ingang van (...) - de opleiding

advertisement
De werknemer volgt met ingang van
-
de opleiding
(...)
(...) aan de (...) te
(...)
De werknemer komt in aanmerking voor de volgende studie/opleidingsvoorzieningen:
1.
Vergoeding kosten:
a.
b.
een vergoeding van (...%) van de lesgelden;
een vergoeding van (...%) van de tentamen en examengelden;
c.
2.
a.
b.
c.
(deze kosten mogen maximaal ... maal worden gedeclareerd)
een vergoeding van kosten die verband houden met de opleiding, zoals boeken en
lesmaterialen (onder overlegging van de studiegids) en reiskosten. Deze kosten worden op
basis van een declaratie door de werknemer vergoed.
Voorwaarden:
indien de werknemer zonder gegronde redenen voortijdig stopt met de studie, tijdens de studie
uit dienst treedt of de studie niet binnen een redelijke termijn afrondt, dient hij/zij de ontvangen
vergoedingen terug te betalen;
indien de werknemer kan aantonen dat/zij onverhoopt ten gevolge van bijzondere
omstandigheden van persoonlijke of zakelijke aard redelijkerwijze verhinderd is om de studie
met succes te voltooien, is de werkgever bereid de werknemer geheel of gedeeltelijk te
ontslaan van de verplichting om de ontvangen vergoedingen terug te betalen;
indien de werknemer binnen 2 jaar na afronding van de opleiding/het behalen van het diploma
ontslag neemt, is de werknemer verplicht 2/3 deel van de onder 1 vergoede kosten aan de
werkgever te betalen; bij een ontslagname binnen 2 jaar na afronding van de opleiding of het
behalen van het diploma betaalt de werknemer 1/3 deel van de vergoede kosten.
Aldus overeengekomen en getekend te (...) op (...)
Handtekening werkgever
Handtekening werknemer
Download