Non-concurrentie bedingen

advertisement
CONCURRENTIE/RELATIEBEDING
1.
Het is de werknemer verboden om gedurende de periode van een jaar na
beëindiging van deze overeenkomst – direct of indirect – zelfstandig, in
dienstbetrekking of anderszins, werkzaam te zijn en/of financiële belangen te
hebben in een onderneming die gevestigd is binnen de regio, welke zich bezig
houdt met activiteiten met activiteiten die in ruimste zin concurrent zijn met die van
de werkgever.
2.
Na beëindiging van het dienstverband zal de werknemer zich voor een periode van
een jaar er strikt van onthouden om relatie en/of opdrachtgevers van de werkgever
– direct of indirect – te benaderen en/of met hen – op welke wijze ook – zaken te
doen en/of contacten te onderhouden. Voorts is het de werknemer verboden om
binnen genoemde periode bij hen in dienst te treden.
3.
Onder relatie en/of opdrachtgever wordt in dit verband tevens verstaan de potentiële
relaties en/of opdrachtgevers die voorkomen in het offertebestand van de werkgever
en/of waarmee de werkgever onderhandelingen voert omtrent mogelijke
toekomstige opdrachten.
4.
Daarnaast is het de werknemer na beëindiging van het dienstverband strikt
verboden om te trachten, direct of indirect, personeel van de werkgever – of van een
met haar gelieerde werkgever – er toe te bewegen in dienst te treden bij (een
onderneming van) de werknemer dan wel bij een andere werkgever.
5.
In geval van schending van de hierboven in artikels sub 1 tot en met 4 bepaalde zal
de werknemer aan de werkgever verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van €
25,000,00 per dag, voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het hier
bovenstaande laat onverlet het recht van de werkgever in plaats van de boete de
terzake werkelijk geleden schade op de werknemer te verhalen.
Download