Wat zegt de wet?

advertisement
Wat zegt de wet?
In Nederland zijn de afspraken tussen werkgever en werknemer vastgelegd in een
arbeidscontract of -overeenkomst (BW 7 titel 10). Op het gebied van verzuim, reintegratie, gezondheid en inzetbaarheid hebben werkgevers en werknemers een aantal
wederzijdse rechten en plichten.
Dit zijn de belangrijkste wettelijke afspraken voor werkgever en werknemer:



Met de arbeidsovereenkomst verplicht de ene partij (de werknemer) zich om in dienst van
de andere partij (de werkgever) tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
Hierbij moet sprake zijn van een gezagsverhouding (BW 7: 610 lid 1).
Beide partijen zijn verplicht om zich als goed werknemer en goed werkgever te gedragen.
Beide partijen moeten in redelijkheid alles doen om de overeenkomst na te komen, nu en
in de toekomst (BW 7: 611).
Geen loon is verschuldigd voor de tijd waarin de werknemer de bedongen arbeid niet
heeft verricht (BW 7: 627). Kort gezegd: 'geen arbeid, geen loon'.
Uitzonderingen op bovenstaande afspraken zijn:


De werknemer heeft recht op salaris als risico's zijn toe te rekenen aan de werkgever,
bijvoorbeeld in geval van een arbeidsconflict (BW 7: 628).
De werknemer heeft recht op loondoorbetaling als deze verhinderd is de bedongen arbeid
te verrichten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling (BW 7: 629). In deze
situatie ontstaan voor werknemer en werkgever plichten (BW 7: 658a en 660a). De
verplichting voor werkgever en werknemer bestaat uit het respectievelijk aanbieden en
accepteren van passend werk. Het arbeidscontract wordt zo (tijdelijk) anders ingevuld.
De volgende zaken zijn van belang als een werknemer verzuimverlof aanvraagt:



De werkgever moet beoordelen in hoeverre er sprake is van verhindering tot het
verrichten van werk en mag daarvoor vragen naar de mogelijkheden en beperkingen.
De werkgever moet niet 'slechts' loon doorbetalen, maar ook bijdragen aan de reintegratie van de medewerker door ander werk aan te bieden, ander werk mogelijk te
maken en de medewerker te motiveren.
De werknemer moet zijn benutbare mogelijkheden toelichten en passend werk
accepteren.
Download