Controlevoorschriften bij ziekte

advertisement
De inhoud van voorschriften bij ziekteverzuim
Om te kunnen controleren of je zieke medewerker terecht aanspraak maakt op doorbetaling van zijn loon, mag je
voorschriften opstellen. Hoe ver mag je daarbij gaan?
Doorbetaling loon bij ziekte
Als werkgever ben je verplicht om het loon door te betalen, wanneer je werknemer ziek is. Dat geldt dan voor ten
minste 104 weken, waarbij je ten minste 70% van het laatstverdiende loon moet doorbetalen. Vaak zal dat op grond
van CAO-verplichtingen in het eerste jaar zelfs 100% zijn.
Op grond van die loondoorbetalingsverplichting mag je (laten) controleren of je werknemer ziek is en om die reden
aanspraak maakt op de doorbetaling van zijn loon. Is hij niet ziek, dan geldt de hoofdregel: geen werk, geen loon.
Wettelijk moeten de controlevoorschriften aan drie eisen voldoen:
1. ze moeten schriftelijk zijn vastgelegd;
2. ze moeten redelijk zijn;
3. ze moeten noodzakelijk zijn om het recht op loon vast te stellen.
Het feit dat de voorschriften redelijk moeten zijn, betekent dat deze niet onnodig belastend voor je zieke werknemer
mogen zijn. Of een controlevoorschrift redelijk is, zal bij een geschil met je werknemer uiteindelijk door de rechter
worden uitgemaakt. Door de rechtspraak is inmiddels duidelijk welke voorschriften in ieder acceptabel zijn:






het verzoek aan je zieke werknemer om op bepaalde tijden thuis te zijn in verband met controle;
het verstrekken van informatie over de aard en de oorzaak van de ziekte aan de bedrijfsarts;
het verstrekken van informatie over de voortgang van de doktersbehandeling aan de bedrijfsarts;
het bezoeken van het spreekuur van de bedrijfsarts of arbodienst, op uitnodiging van de bedrijfsarts
of arbodienst;
het globaal informeren van jou als werkgever over de maatregelen die de werknemer ter genezing
heeft getroffen (heeft hij zich onder doktersbehandeling gesteld);
het informeren van jou over de vraag tot welke werkzaamheden de werknemer ondanks zijn ziekte
nog wel in staat is.
Controlevoorschriften die niet redelijk worden gevonden, zijn onder meer het voorschrift dat de werknemer
voortdurend thuis moet zijn en het voorschrift dat dagelijks controle plaatsvindt terwijl dat niet nodig is.
Wat mankeer je?
Een werknemer is niet verplicht je te vertellen wat de aard en de oorzaak van zijn ziekte is, wanneer deze informatie
niet direct van belang is om de verplichting tot doorbetaling van het loon vast te stellen. Als niet-medische
deskundige word je namelijk niet geacht deze informatie op de juiste waarde te kunnen schatten. En dat is ook de
reden dat je verplicht bent een medische deskundige in te schakelen voor de begeleiding van zieke werknemers.
Download