Arbeidsovereenkomst voor Assistent in de apotheek

advertisement
Arbeidsovereenkomst voor Farmaceutisch Technisch Assistent in de apotheek
bepaalde duur
Tussen
Apotheek………………………………………………………………..
gevestigd te …………………………………………………………..
…………….................................................................…
vertegenwoordigd door Dhr./Mevr (1), …………………………………
titularis/eigenaar (1) van de officina,
hierna genoemd de werkgever,
en
Dhr./Mevr (1).……………………………………………………
wonende te……………………………………………………………
in …………………………………………………………………………..
geboren in ……………………………………………………….…….
op ………………………………………………………………………...
hierna genoemd de werknemer,
wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De werknemer treedt in dienst in de hoedanigheid van bediende en in de functie van Farmaceutisch
Technisch Assistent.
Zijn taak zal voornamelijk bestaan uit het afleveren van geneesmiddelen of cosmetica en advies, het maken
van bereidingen, het uitpakken van bestellingen,…………….
Artikel 2
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur, nl.
vanaf ................ tot en met .................. .
De omstandigheden die de uitvoering van deze overeenkomst zouden schorsen, onderbreken de
overeengekomen tijd niet.
Artikel 3
Het loon is vastgesteld op ……………………….. euro bruto per maand.
Het loon zal uitbetaald worden door middel van storting op rekeningnummer ………………………………………..
Naast het loon heeft de werknemer recht op volgende voordelen:
……………………..
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke andere bezoldiging of gratificatie, die de werkgever bij
uitzondering of periodiek aan de werknemer mocht toekennen, buiten het in hoger lid vermeld loon, en
1
KAVA arbeidsovereenkomst FTA bepaalde duur – 01/09/2015
(1) Schrappen wat niet past
behoudens tegenstrijdige bepaling, een gift zal uitmaken en derhalve nooit rechten kan doen ontstaan
voor de toekomst.
Artikel 4
De werkgever ressorteert onder het Paritair Comité 313.
Artikel 5
De werknemer treedt voltijds/deeltijds (1) in dienst.
De gemiddelde arbeidsduur bedraagt ……….. uur per week.
Er wordt door een voltijdse werknemer ……..uur per week effectief gepresteerd.
De werknemer zal ……………uur per week werken.
De uurregeling wordt voltijds/deeltijds(1) als volgt vastgesteld:
Maandag :
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
van .......u tot .......u en van .......u tot .......u
:
van .......u tot .......u en van .......u tot .......u
:
van .......u tot .......u en van .......u tot .......u
:
van .......u tot .......u en van .......u tot .......u
:
van .......u tot .......u en van .......u tot .......u
:
van .......u tot .......u en van .......u tot .......u
Artikel 6
De werknemer zal nauwgezet alle hem door de werkgever opgelegde taken uitvoeren, de hem opgelegde
beperkingen van zijn bevoegdheid stipt naleven en bij twijfel telkens het advies van de apotheker
inwinnen. De werknemer staat nooit alleen in de apotheek.
Hij zal de farmaceutische wetgeving en plichtenleer stipt in acht nemen.
Artikel 7
De werknemer heeft een exemplaar van het arbeidsreglement ontvangen.
Artikel 8
Deze individuele arbeidsovereenkomst geldt onverminderd de bepalingen voorzien in de wet en in de
algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.
Artikel 9
Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om uitspraak te
doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst.
In tweevoud opgemaakt te ......................... op .................
waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben.
Voor akkoord
Handtekening werknemer,
Handtekening werkgever,
2
KAVA arbeidsovereenkomst FTA bepaalde duur – 01/09/2015
(1) Schrappen wat niet past
…………………………………….
Titularis/ Eigenaar
3
KAVA arbeidsovereenkomst FTA bepaalde duur – 01/09/2015
(1) Schrappen wat niet past
Download