16 Individuele Arbeidsovereenkomst GGZ Nederland

advertisement
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD
Ondergetekenden,
De maatschap,
GGZ Veenendaal
gevestigd te
Verlaat 20G, 3901 RG te Veenendaal
verder te noemen werkgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd
door
…
en
<<naam>>, <<title>>
wonende te
Straat + huisnummer, postcode te WOONPLAATS
geboren
geboortedatum
te
geboorteplaats
nationaliteit
nationaliteit
verder te noemen werknemer, verklaren hierbij een arbeidsovereenkomst
te hebben aangegaan onder de navolgende voorwaarden:
Artikel 1 Dienstverband
De werknemer treedt met ingang van in dienst datum in dienst
van de werkgever in de functie van ,
functie
waarvoor de volgende hoofdlijn als omschrijving gelden:
Het bieden van ondersteuning aan de huisarts in de basis geestelijke gezondheidszorg, bestaande uit
screening, indicatiestelling, begeleiden van lichte psychische problematiek, coördineren van eHealth.
Artikel 2 Aard van de arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt derhalve van rechtswege op
laatste dag in dienst, zonder dat opzegging is vereist.
Artikel 3 Proeftijd
Niet van toepassing.
Artikel 4 Arbeidsduur
De arbeidsduur bedraagt aantal uren gemiddeld per week.
Artikel 5 Salaris
Het salaris bij indiensttreding bedraagt het niveau van € …,- bruto per maand volgens de aanloop/
functionele salarisschaal …, behorende bij FWG functiegroep …. Dit salaris zal overeenkomstig H7
Salariëring artikel 6 van de CAO worden gewijzigd. De eerste periodieke verhoging kan mede
afhankelijk van een beoordeling plaatsvinden op dd-mm-jjj.
Artikel 6 Vakantie-uren
Het aantal vakantie-uren waarop de werknemer recht heeft, is … en de hoogte van de vakantiebijslag
betreft 8% van het jaarinkomen. Uitbetaling van de vakantiebijslag zal plaatsvinden in de maand mei.
Artikel 7 Pensioen
De werkgever draagt zorg voor aanmelding bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Artikel 8 Deelname ziektekostenregeling
De werknemer neemt wel/niet deel aan de collectieve ziektekostenregeling
als bedoeld in H11 G Ziektekosten/IZZ, artikel 1 van de CAO.
Artikel 9 Opzegging/tussentijdse opzegging
De opzegtermijn bedraagt voor de werkgever 2 maanden
en voor de werknemer 2 maanden.
Artikel 10 Standplaats(en) (ex art. 7:655 BW)
De werknemer verricht zijn werkzaamheden vanuit de praktijklocatie van werkgever, of waar nodig bij
de cliënt thuis.
Artikel 11 Woongebied
De werknemer wordt door werkgever niet verplicht te verhuizen naar het voor de instelling
geldende woongebied.
Artikel 12 CAO
De collectieve arbeidsovereenkomst, zoals deze luidt of zal
komen te luiden en de krachtens die CAO vastgestelde arbeidsvoorwaarden,
vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.
Artikel 13 Uitgereikte documenten
De werknemer verklaart van de werkgever te hebben ontvangen:
1. een digitale versie van de in artikel 12 bedoelde collectieve
arbeidsovereenkomst;
2. een exemplaar van het Reglement Ziektekostenregeling als
bedoeld in H11 G Ziektekosten/IZZ;
3. de brochure over het PFZW.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend, te
Veenendaal, d.d. dd-maand-jjjj
Praktijkhouder
namens deze,
Psycholoog
namens deze,
De heer …
De heer/ mevrouw
De heer …
Mevrouw …
Download