arbeidsovereenkomst - Recht

advertisement
ARBEIDSOVEREENKOMST
Ondergetekenden:
1. [naam werkgever], gevestigd te [
noemen “de werkgever”, en
], aan het [
], ten deze vertegenwoordigd door [
], nader te
2. [De heer/Mevrouw] [naam werknemer], geboren op [geboortedatum], wonende te
[postcode+plaats], aan de [straatnaam], nader te noemen “de werknemer”. Een kopie van het
[identiteitsbewijs / paspoort / rijbewijs] met nummer [
] is aan deze overeenkomst gehecht.
Hierna tezamen aan te duiden als: ‘partijen’.
Overwegende dat:
De werkgever in de uitoefening van zijn bedrijf behoefte zou kunnen hebben aan extra arbeidskracht,
die flexibel kan worden ingezet en de werknemer bereid is om in die behoefte aan extra
arbeidskracht te voorzien;
Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:
Artikel 1: CAO
1.1
Op deze overeenkomst is [wel/geen]geen CAO van toepassing.[Indien wel van toepassing;],
namelijk de CAO [naam CAO]
Artikel 2: ingangsdatum
2.1
Deze overeenkomst treedt in werking op [datum].
Artikel 3: functie
3.1
De functie van de werknemer is [naam functie].
3.2
Als zodanig zullen tot de werkzaamheden van de werknemer behoren:
[taken omschrijven die onder de genoemde functie vallen].
3.3
De werkgever kan van de werknemer verlangen ook andere werkzaamheden te verrichten
dan die welke tot een normale uitoefening van [zijn/haar]functie behoren, indien en voor
zover deze andere werkzaamheden redelijkerwijs van [hem/haar[ gevergd kunnen worden.
Artikel 4: standplaats
4.1
De overeengekomen werkzaamheden zullen gewoonlijk in c.q. vanuit de vestiging van de
werkgever te [plaatsnaam] aan het [adres] worden verricht.
Artikel 5: duur
5.1
De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [ ] [maanden/jaar[.
5.2
Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de in 5.1 bedoelde duur wordt
voortgezet, zal deze voortzetting geacht worden te zijn geschied voor eenzelfde periode.
Artikel 6: beëindiging
6.1
Deze overeenkomst is ook tijdens de in 5.1 bedoelde duur opzegbaar, met inachtneming van
een opzegtermijn van [ ] maand(en).
Artikel 7: proeftijd
7.1
Op deze arbeidsovereenkomst is [wel/geen] proeftijd van toepassing.[Indien er een proeftijd
van toepassing is:] De eerste [maand/twee maanden] na aanvang van het dienstverband
[geldt/gelden] als proeftijd. Beide partijen zijn bevoegd om gedurende de proeftijd de
arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 8: arbeidstijd
8.1
De dienstbetrekking wordt in beginsel aangegaan voor het aantal uren dat geschikte
werkzaamheden voorhanden zijn.
8.2.1 De dagen en tijden waarop de arbeid dient te worden verricht, worden in onderling overleg
bepaald.
Artikel 9: beloning
9.1
Het salaris bedraagt ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst €[ ] (zegge: [
]Euro en [ ] cent) bruto per uur.
9.2
Het salaris zal maandelijks tegen het einde van de maand uitbetaald worden op een door de
werknemer aan te wijzen bankrekening.
Artikel 10: arbeidsongeschiktheid
10.1 De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan de controlevoorschriften ter zake van
ziekteverzuim, welke door of namens de werkgever zijn of zullen worden vastgesteld. De
werknemer verklaart zich te houden aan de controlevoorschriften van de Arbo dienst.
10.2 De verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid als bedoeld
in artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, zal niet gelden voor de eerste twee dagen
van elke periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, waarbij perioden die elkaar met een
onderbreking van minder dan 4 werken opvolgen, samen geteld worden.
Artikel 11: vakantietoeslag
11.1 Aan de werknemer zal 8% van zijn salaris als vakantietoeslag worden uitgekeerd.
11.2 De betaling van de vakantietoeslag lopende over de periode van 1 juni tot en met 31 mei van
het opvolgende jaar zal plaatsvinden in de maand mei.
Artikel 12: pensioen
12.1 Tussen partijen is geen/wel een pensioenregeling overeengekomen
Artikel 13: geheimhouding
13.1 De werknemer erkent, dat aan hem door de werkgever geheimhouding is opgelegd van alle
bijzonderheden het bedrijf van de werkgever en de cliënten van de werkgever betreffende,
of daarmee verband houdende.
13.2 Het is de werknemer verboden om hetzij tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, hetzij
erna, mededelingen te doen van of aangaande het bedrijf van de werkgever alsmede van of
aangaande de cliënten van de werkgever.
Artikel 14: afwijkingen een aanpassingen
14.1 Deze arbeidsovereenkomst wordt geacht een volledige weergave te bevatten van de
afspraken ter zake tussen partijen, zoals die bestaan op het moment van ondertekening van
deze overeenkomst.
14.2 Aanvullingen op, en afwijkingen van deze arbeidsovereenkomst zullen alleen geldig zijn
indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, of schriftelijk door
de werkgever zijn bevestigd.
14.3 De werkgever is gerechtigd één of meer uit deze arbeidsovereenkomst voortvloeiende
arbeidsvoorwaarde(n) te wijzigen in de gevallen als vermeld in artikel 7:613 van het
Burgerlijk Wetboek (dat wil zeggen: indien de werkgever bij deze wijziging een zodanig
zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou
worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken).
Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend
te:
d.d.
[Plaats]
[Datum]
_________________________________
de werkgever
te:
d.d.
[Plaats]
[Datum]
_________________________________
de werknemer
Download