arbeidsovereenkomst voor bedienden bepaalde

advertisement
ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDEN
BEPAALDE DUUR - VOLTIJDS
Tussen
1. ........................................................................................................................................... (naam),
met zetel te ........................................................................................................................... (adres),
vertegenwoordigd door .......................................... (naam indien het gaat om een vennootschap),
hierna de ‘werkgever’ genoemd
en
2. De heer of mevrouw ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ (naam en adres),
hierna de ‘werknemer’ genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt.
Artikel 1
De werknemer treedt in dienst vanaf .......................................... (datum) in de hoedanigheid van
....................................................................................................................... (functie).
Artikel 2
De aanwerving geldt voor:1
• een bepaalde duur van .................... (datum) tot .................... (datum).
• een duidelijk omschreven werk: .......................................................................... (omschrijving).
Artikel 3
Deze overeenkomst vangt aan met een proefperiode van ........ (aantal) maanden.
Artikel 4
De bruto maandwedde is vastgesteld op € ............ (bedrag) en zal betaald worden:2
•
•
•
•
1
2
door overschrijving op een bank- of postchequerekening;
in de hand;
door middel van postassignatie;
door middel van een circulaire cheque.
Schrappen wat niet past.
Schrappen wat niet past.
Arbeidsovereenkomst bedienden bepaalde duur - voltijds
1 van 3
Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke andere bezoldiging of gratificatie die de
werkgever bij uitzondering of periodiek aan de werknemer mocht toekennen buiten het loon,
zoals vermeld in artikel 4 lid 1 en behoudens tegenstrijdige bepalingen, een gift zal uitmaken en
dus nooit rechten kan doen ontstaan voor de toekomst.
Artikel 5
De uurregeling wordt als volgt vastgesteld:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
Artikel 6
In geval van ziekte of een ongeval is de werknemer verplicht de werkgever of zijn aangestelde
onmiddellijk te verwittigen en zo mogelijk telefonisch vóór tien uur. Hij moet ook de duur van de
ongeschiktheid meedelen. Bovendien zal de werknemer het medisch attest versturen of afgeven
binnen de twee arbeidsdagen na aanvang van de ongeschiktheid. Deze verplichtingen rusten op de
werknemer in geval van verlenging van de ongeschiktheid.
Artikel 7
De werknemer verbindt zich ertoe geen fabrieks- of zakengeheimen van de werkgever aan derden
bekend te maken. Hij zal zich onthouden van elke daad van oneerlijke concurrentie alsook
hieraan deel te nemen. De werknemer verbindt zich er ook toe noch de naam, noch de faam van
de werkgever in het gedrang te brengen.
Artikel 8
De werknemer erkent hierbij een afschrift van het arbeidsreglement ontvangen te hebben.
Artikel 9 (eventueel)
De onderhavige overeenkomst is bovendien onderworpen aan de volgende bijzondere bepalingen:
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................... (omschrijving).
Arbeidsovereenkomst bedienden bepaalde duur - voltijds
2 van 3
Artikel 10
Nu de onderhavige overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk
omschreven werk, loopt ze automatisch af op de vastgestelde einddatum of wanneer het
overeengekomen werk af is.
Indien de overeenkomst echter beëindigd wordt vóór de vastgelegde einddatum of vóór het
overeengekomen werk af is, behalve bij een beëindiging om dringende redenen, moet er een
opzeggingsvergoeding betaald worden in overeenstemming met artikel 40 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.
Artikel 11
Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om
uitspraak te doen over geschillen in verband met deze overeenkomst.
In twee exemplaren opgemaakt te ..................................... (plaats), op ............... (datum), waarvan
elke partij erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen.
.............................................................
De werknemer3
(naam en handtekening)
3
............................................................
De werkgever
(naam en handtekening)
Beide partijen laten de handtekening voorafgaan door de eigenhandig geschreven vermelding “Voor akkoord”.
Arbeidsovereenkomst bedienden bepaalde duur - voltijds
3 van 3
Download