arbeidsovereenkomst voor arbeiders

advertisement
ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDERS
ONBEPAALDE DUUR - VOLTIJDS
Tussen
1. ........................................................................................................................................... (naam),
met zetel te ........................................................................................................................... (adres),
vertegenwoordigd door ........................................... (naam indien het gaat om een vennootschap),
hierna de ‘werkgever’ genoemd
en
2. De heer of mevrouw ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ (naam en adres),
hierna de ‘werknemer’ genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt.
Artikel 1
De werkgever werft de werknemer aan in de hoedanigheid van ....................................... (functie).
Eventueel1
De functie zal voornamelijk bestaan in .............................................................................................
................................................................................................................................... (omschrijving).
De functiecategorie van de werknemer is ................................................................ (omschrijving).
Artikel 2
Deze arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op
...........………………............ (datum).
Artikel 3
Deze overeenkomst begint met een proefperiode van ……….......... (aantal) kalenderdagen.
Artikel 4
Het brutoloon van de werknemer is vastgesteld op € .….......... per uur/dag/week/maand.
1
In sommige paritaire comités zijn de functieomschrijving en/of de functiecategorie verplicht in te vullen rubrieken.
Arbeidsovereenkomst voor arbeiders - onbepaalde duur - voltijds
1 van 3
Het loon wordt uitbetaald:2
•
•
•
•
door overschrijving op een bank- of postchequerekening;
in de hand;
door middel van postassignatie;
door middel van een circulaire cheque.
Hierbij wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke andere bezoldiging of gratificatie die de
werkgever bij uitzondering of periodiek aan de werknemer mocht toekennen buiten het loon,
zoals vermeld in artikel 4 lid 1 en behoudens tegenstrijdige bepalingen, een gift zal uitmaken en
dus nooit rechten kan doen ontstaan voor de toekomst.
Artikel 5
De uurregeling wordt als volgt vastgesteld:
maandag:
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
dinsdag:
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
woensdag:
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
donderdag: van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
vrijdag:
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
zaterdag:
van ........ uur tot ........ uur en van ........ uur tot ........ uur.
Artikel 6
In geval van ziekte of ongeval is de werknemer verplicht om de werkgever of zijn aangestelde
onmiddellijk te verwittigen en zo mogelijk telefonisch vóór tien uur. Hij moet ook de duur van de
ongeschiktheid meedelen. Bovendien zal de werknemer het medisch attest versturen of afgeven
binnen de twee arbeidsdagen na aanvang van de ongeschiktheid. Deze verplichtingen rusten op de
werknemer in geval van verlenging van de ongeschiktheid.
Artikel 7
Tijdens de eerste zes maanden gelden er verkorte opzeggingstermijnen. Deze bedragen zeven
kalenderdagen voor de werkgever en drie kalenderdagen voor de werknemer.3
Deze opzeggingstermijnen gaan in de dag na de dag waarop de opzegging betekend werd.
Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst zullen deze verkorte termijnen ook als berekeningsbasis in aanmerking genomen worden voor het bepalen van de opzeggingsvergoeding.
2
3
Schrappen wat niet past.
Sommige paritaire comités kennen nog kortere opzeggingstermijnen. In dat geval wordt dit artikel als onbestaande
beschouwd.
Arbeidsovereenkomst voor arbeiders - onbepaalde duur - voltijds
2 van 3
Artikel 8
De werknemer verbindt zich ertoe geen fabrieks- of zakengeheimen van de werkgever aan derden
bekend te maken. Hij zal zich onthouden van elke daad van oneerlijke concurrentie alsook
hieraan deel te nemen. De werknemer verbindt zich er ook toe noch de naam, noch de faam van
de werkgever in het gedrang te brengen.
Artikel 9
De werknemer erkent hierbij een afschrift van het arbeidsreglement te hebben ontvangen.
Artikel 10 (eventueel)
De onderhavige overeenkomst is bovendien onderworpen aan de volgende bijzondere bepalingen:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................... (omschrijving).
Artikel 11
Deze individuele arbeidsovereenkomst geldt onverminderd de bepalingen voorzien in de wet en
in de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.
Artikel 12
Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om
uitspraak te doen over de geschillen in verband met deze overeenkomst.
In twee exemplaren opgemaakt te ..................... (plaats), op ............... (datum), waarvan elke
partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.
.............................................................
De werknemer4
(naam en handtekening)
4
............................................................
De werkgever
(naam en handtekening)
Beide partijen laten de handtekening voorafgaan door de eigenhandig geschreven vermelding “Voor akkoord”.
Arbeidsovereenkomst voor arbeiders - onbepaalde duur - voltijds
3 van 3
Download