handleiding overzicht werknemers

advertisement
HANDLEIDING 2013 – NATUUR- EN MILILEUVERENIGINGEN
U kijkt het overzicht best na op de volgende punten:
► Algemene gegevens
Bovenaan vindt u de algemene gegevens van uw organisatie. Actualiseer deze als ze niet
meer kloppen.
► Werknemersgegevens

Staan alle werknemers op de lijst?
Ja? Dan hebt u alle werknemers tijdig aangegeven.
Nee? Dan gaat het om één van de volgende gevallen:



nieuwe aanwerving
uitdiensttreding
vervanging wegens ziekte of een andere reden
Om uw dossier in orde te maken, bezorgt u LNE zo snel mogelijk:



een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de C4
het “Formulier wijziging binnen gewezen DAC-project”
Werknemers krijgen bij de registratie een werknemersnummer.
Dit nummer is slechts een intern instrument. U hoeft het dus niet te controleren.

Zijn de persoonlijke gegevens van de werknemer (naam en rijksregisternummer)
correct?
Verbeter waar nodig.

Voor elke werknemer staat de beginanciënniteit vermeld. Dit is het aantal jaar
anciënniteit dat de werknemer krijgt bij aanvang van de arbeidsovereenkomst in een
ex-DAC-functie. Voor werknemers in een ex-DAC-functie voor de regularisatie, wordt
de anciënniteit vanaf 01/01/1987 meegeteld. Een vervanger of opvolger van een
persoon in een ex-DAC-functie krijgt maximum 6 jaar beginanciënniteit mee.
Controleer of bij elke werknemer de juiste beginanciënniteit vermeld wordt.

Ter informatie worden ook het toegekende projectnummer en het statuut vermeld. Bij
statuut staat ‘a’ voor arbeider en ‘b’ voor bediende.
► Tewerkstellingsgegevens
Klopt de periode van tewerkstelling in het kader van het ex-DAC-project?

De begindatum is steeds de datum van indiensttreding in de (ex-)DAC-functie.
De einddatum is steeds de datum van uitdiensttreding uit de ex-DAC-functie.

Bij een werknemer die tijdelijk inactief is, wordt geen einddatum vermeld. Dit is
bijvoorbeeld zo bij ziekte buiten gewaarborgd loon, volledig of deeltijds tijdkrediet,
zwangerschapsverlof,...

Een werknemer die tijdelijk zijn/haar arbeidsregime vermindert, registreren we
tweemaal. Eén keer met het oorspronkelijke arbeidsregime en één keer met het
verminderde arbeidsregime. Kennen we de duur van het verminderde regime, dan
wordt daar een einddatum vermeld.
Verbeter waar nodig.
Download