Checklist arbeidsovereenkomst Een arbeidsovereenkomst is een

advertisement
Checklist arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst is een belangrijk contract. Daarom vindt u hier een
overzicht met aandachtspunten voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst met uw
werknemers. Over proeftijd, salaris, lease auto, opzegtermijn, concurrentiebeding en
nog veel meer.
1 Alles op schrift?
Een arbeidsovereenkomst is een gewone overeenkomst die mondeling, schriftelijk of
zelfs per e-mail kan worden gesloten.
Het volgende moet in ieder geval schriftelijk zijn vastgelegd:
– naam en woonplaats van de werkgever en werknemer;
– plaats waar de arbeid wordt verricht;
– functie;
– datum van indiensttreding;
– duur van de overeenkomst;
– vakantie-aanspraken;
– opzegtermijn;
– loon;
– betalingstermijn van het loon;
– arbeidsduur per dag of per week;
– eventuele pensioenregeling.
Naast deze gegevens moet ook de proeftijd, een concurrentiebeding en een
boetebeding schriftelijk worden vastgelegd. Andere afspraken mogen ook mondeling
gemaakt worden. Maar uiteraard is het beter om alles op schriftelijk vast te leggen.
Cao en regelementen uitreiken
Naast de afspraken uit de individuele arbeidsovereenkomst, zijn er vaak ook
bedrijfsregels en een cao van toepassing. Veel bedrijven hebben eigen of een
branche-cao en ook huisregels, een personeelsreglement en een verzuimreglement.
Die moet u wel aan de werknemer uitreiken.
Aanbod en aanvaarding
Een arbeidsovereenkomst ontstaat als de werknemer uw baanaanbod aanvaardt. Dus
als u aan het einde van een sollicitatiegesprek vraagt: “Wilt u morgen dan als onze
nieuwe helpdeskmedewerker beginnen?” En de werknemer zegt: “Ja, dat is goed”, dan
heeft u vanaf dat moment een nieuwe werknemer.
2 Even uitproberen: de proeftijd
De proeftijd is bedoeld om te bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie.
Zowel de werkgever als werknemer mogen de de arbeidsovereenkomst tijdens, of
zelfs nog vóór aanvang van de proeftijd opzeggen. Maar opzeggen op grond van
bijvoorbeeld een handicap, chronische ziekte of zwangerschap is ook in de proeftijd
verboden. Dat is misbruik maken van de opzegbevoegdheid.
Lengte proeftijd bij vast en bij tijdelijke contract
Een proeftijd mag maximaal twee maanden duren.
Vast contract
Tijdelijk contract tot 2 jaar
Tijdelijk contract vanaf 2 jaar
Open einddatum
maximaal
maximaal
maximaal
maximaal
2
1
2
1
maanden
maand*
maanden
maand
*Bij cao mag hiervan afgeweken worden, tot maximaal 2 maanden
Let op
Een uitzendperiode voorafgaand aan het contract kan ook als proeftijd meetellen als
het om hetzelfde werk gaat.
3 Welk soort contract?
Er zijn verschillende soorten contracten, ieder met hun eigen valkuilen.
Soort contract
Vast contract
Tijdelijk contract
Min-max-contract
Oproepcontract
Payroll-contract
Let op
Voor beëindiging is toestemming nodig van het UWV, een
beschikking van de kantonrechter, of een akkoord van de
werknemer.
Kunt u tussentijds opzeggen? Dan mag de werknemer dat
ook.
Hoeveel uren moeten standaard worden uitbetaald?
Is de werknemer verplicht om te komen als u hem oproept?
Wie is de werkgever? Naast de payroll-organisatie wordt
soms ook de inlenende partij als (feitelijk) werkgever gezien.
4 Moet het toch anders? Eenzijdig wijzigingsbeding
Tussentijds mag een werkgever de arbeidsvoorwaarden niet zomaar wijzigen. Als u in
het contract een eenzijdig wijzigingsbeding opneemt, mag u de arbeidsvoorwaarden
tussentijds wel wijzigen. Maar zo'n tussentijdse wijzigingsbeding is geen vrijbrief, u
moet wel een 'zwaarwegend bedrijfsbelang' hebben bij de wijziging.
5 Gelijk oversteken: werk tegen beloning
Het kenmerk van een arbeidsovereenkomst is werk tegen loon. Loon kan op veel
verschillende manieren worden vastgesteld of samengesteld.
Soort salaris
Bonus
Optieregeling
Overwerk
Toeslagen
Let op
Bij tijdelijk contract: over welke periode wordt gerekend?
Kalenderjaar of contractperiode?
Is er een vergoedingsregeling bij niet-verwijtbaar ontslag?
Overwerk wordt anders belast dan gewoon loon.
Moeten toeslagen altijd worden uitbetaald? Ook bij vakantie
en ziekte?
6 De extra's
Een lease-auto
Belangrijk is om contractueel te regelen wat er gebeurt met lease-contract als de
werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt.
Thuiswerken en Het Nieuwe Werken
Werken uw werknemer regelmatig thuis? Veel werkgevers hebben faciliteiten voor
telewerken of Het Nieuwe Werken. Maak ook afspraken over de vrijheid die de
werknemers hebben bij het indelen van hun dagen en uren en over de eventuele
urenregistratie en bereikbaarheid.
Studiekosten
Studiekosten kunnen onbelast vergoed worden. Terugbetalingsregelingen kunnen ook
in een tijdelijk contract worden opgenomen. Zelfs voor interne opleidingen kan een
terugbetalingsregeling worden afgesproken.
De arbeidsovereenkomst check van de werkgeversadvocaat.nl
Wilt u zeker weten dat alles goed geregeld is? Vraag dan Werkgeversadvocaat.nl om
samen met u de arbeidsovereenkomst-check te doen.
Colofon:
Dit is een uitgave van Werkgeversadvocaat.nl
E: [email protected] of
T: 088-4747001
© werkgeversadvocaat.nl
Download