Wijzigingen in arbeidsovereenkomsten 2015 Door de wet werk en

advertisement
Wijzigingen in arbeidsovereenkomsten 2015
Door de wet werk en zekerheid wijzigen per 1 januari 2015 een aantal regels met betrekking tot de
proeftijd en de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
Proeftijd
Vanaf 1 januari 2015 mag er alleen nog maar een proeftijd worden overeengekomen in een
arbeidsovereenkomst die een looptijd van langer dan zes maanden heeft. In kortdurende
arbeidsovereenkomsten (looptijd zes maanden of korter) mag dus geen proeftijd meer afgesproken
worden.
De proeftijd moet nog altijd schriftelijk afgesproken worden voor aanvang van de
arbeidsovereenkomst. Een mondeling overeengekomen proeftijd is nietig. De proeftijd kan ook in de
CAO opgenomen zijn en dan niet expliciet in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen worden.
De CAO moet dan wel voor zowel de werknemer als de werknemer bindend zijn.
Aanzegtermijn arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
Vanaf 1 januari 2015 dienen werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd van zes
maanden of langer die automatisch (van rechtswege) eindigen rekening te houden met een
aanzegtermijn. Dit houdt in dat de werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum van de
arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer meedeelt of de overeenkomst verlengd wordt of
niet.
Heeft de werkgever niet minimaal 1 maand voor de einddatum aan de werknemer medegedeeld of de
overeenkomst verlengd wordt of niet, dan moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding
betalen van maximaal een maandsalaris. De vergoeding wordt naar rato berekend naar de tijd dat de
aanzegging te laat heeft plaatsgevonden.
Ook al vindt de aanzegging te laat plaats, de arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de
overeengekomen einddatum.
Keten regeling 2015
De ketenregeling houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijk contract nog steeds tweemaal kan worden
verlengd, maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Bovendien ontstaat pas een
nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden. Kortom, het laatste tijdelijke contract wordt
automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd indien a) dat contract het vierde contract in
de keten is, of b) de totale duur van de tijdelijke contracten meer dan twee jaar bedraagt.
Werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. De
werkkostenregeling wordt toegepast per kalenderjaar.
De vrije ruimte is in 2015 1,2% van het totale fiscaal jaarloon van uw onderneming.
Vrijgesteld van de werkkostenregeling
Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn
vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
Dit is het geval als de voorziening naar uw redelijke oordeel noodzakelijk is voor een behoorlijke
vervulling van de dienstbetrekking.
-
U de voorziening betaalt en de kosten niet doorberekent aan de werknemer
Uw werknemer de voorziening teruggeeft of de restwaarde van de voorziening aan u betaalt
als hij deze niet meer nodig heeft voor de dienstbetrekking
Als uw werknemer de voorziening niet teruggeeft of de restwaarde van de voorziening niet
aan u betaalt, moet u vanaf het moment dat hij de voorziening niet meer nodig heeft, de
restwaarde van de voorziening tot zijn loon rekenen. U mag dit loonbestanddeel ook als
eindheffingsloon aanwijzen. Het is dan onbelast voor zover u nog vrije ruimte hebt.
Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
Als u aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen
bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld:
- De producten zijn niet branchevreemd.
- De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het
economische verkeer.
- De kortingen of vergoedingen bedragen in 2015 samen niet meer dan € 500.
Overige vrijstellingen
- Reiskosten
- Verblijfskosten
- Cursussen en vakliteratuur
- Studies en opleidingen
- Verhuizingen
Binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling
Fietsplan 2015
Voor een werknemer zal er weinig veranderen, u kunt nog steeds op dezelfde manier een fiets via de
werkgever bestellen. Waar het eerst nog aannemelijk moest zijn dat de werknemer de fiets echt voor
het woon-werkverkeer gebruikte en dit ook nog voor minimaal 50% van de tijd deed, vervalt deze
verplichting onder de werkkostenregeling volledig. Het enige waar een werkgever voor moet zorgen is
dat deze binnen de forfaitaire ruimte van de WKR blijft.
Hoewel werkgevers nu zelf mogen bepalen welk bedrag zij maximaal laten verrekenen, zijn ze wel
gebonden aan de forfaitaire ruimte. Wanneer een werkgever meer uitgeeft aan vergoedingen en
verstrekkingen dan de forfaitaire ruimte toelaat in een jaar, rekent de Belastingdienst een eindheffing
van 80% over de overschrijding.
Bedrijfsfitness 2015
Waar voorheen de noodzaak bestond om eerst een contract met een fitnesscentrum af te sluiten, is
onder de WKR deze verplichting geheel vervallen. Uw werknemers kunnen bij elk fitnesscentrum een
abonnement afsluiten en kunnen dit met het brutoloon verrekenen. Zolang uw uitgaven binnen
de forfaitaire ruimte vallen, hoeft u deze uitgaven niet aan de Belastingdienst te verantwoorden.
Kerstpakketten 2015
De aanschaf van de kerstpakketten valt in de forfaitaire ruimte en worden dus in minder gebracht op
het WKR-budget.
Personeelsfeest 2015
Brengt u het personeelsfeest onder in uw forfaitaire ruimte, dan kunt u dit belastingvrij geven.
Wanneer u het personeelsfeest op de werkplek geeft, wordt het vrijgesteld. Dit houdt dus in dat u er
geen belasting over betaalt en dat het ook niet ten laste van uw forfaitaire ruimte komt.
Maar ook hier bestaat een uitzondering op, wanneer het zakelijke karakter het feestelijke karakter
overstemt (bijvoorbeeld in het geval van een borrel met uw klanten) hoeft u de totale kosten niet te
splitsen in zakelijke en consumptieve kosten. De consumpties zijn dan onbelast.
Internet thuis
Er zijn nog een aantal zaken die binnen de vrije ruimte worden ondergebracht, maar wij hebben
hierboven de meest voorkomende uitgelicht.
Niet onder de werkkostenregeling
Een aantal onderdelen van het loon vallen niet onder de werkkostenregeling. Dit wordt nog steeds
gezien als loon of eindheffingsloon.
-
Auto van de zaak
Dienstwoning
Vergoeding van boetes
Download