EEn uitzEndkracht vindt hEt tijd voor EEn vast contract. hEEft

advertisement
praktijk
Kimberley Linnenbank
is medewerker van de
AWVN-werkgeverslijn
Vraag ’t de AWVN-werkgeverslijn
Een uitzendkracht vindt
het tijd voor een vast
contract. Heeft hij daar
recht op?
Als de uitzendkracht al een tijd bij u
werkt, zou dat wel eens kunnen. U moet
hierbij namelijk aan de ketenbepaling
denken. Als de werknemer drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad, dan
is het vierde contract automatisch een
contract voor onbepaalde tijd, tenzij in
de cao hierover iets anders is afgesproken. Hetzelfde geldt als de contracten
samen meer dan 36 maanden duren.
Voor het berekenen van de periode van
meer dan 36 maanden worden perioden
van minder dan drie maanden die tussen de verschillende contracten liggen
meegenomen. Zit er tussen twee contracten meer dan drie maanden, dan is
de keten verbroken en begint u opnieuw
te tellen.
Nog vragen?
Neem contact
op met de
AWVN-werkgeverslijn,
070 850 86 05,
[email protected]
Opvolgend werkgeverschap
Voor de ketenbepaling moet u ook op
het volgende letten: als een werknemer
als uitzendkracht bepaalde werkzaamheden heeft verricht en vervolgens bij u
in dienst treedt en dezelfde werkzaamheden verricht, is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Dat betekent dat de
uitzendperiode ook als een contract voor
bepaalde tijd wordt meegerekend. De
ketenbepaling zorgt ervoor dat uitzendkrachten niet oneindig tijdelijke contracten krijgen en nooit de mogelijkheid
krijgen om vast in dienst komen.
Ziekte
Als de uitzendkracht tijdens zijn uitzendperiode ziek wordt, is dat ook een
aandachtspunt. Het uitzendcontract
eindigt namelijk als een uitzendkracht
tijdens de werkperiode ziek wordt. Maar
als hij weer is hersteld en zijn werkzaamheden hervat, begint een volgende
uitzendperiode te lopen. Voor de keten
geldt dit als het tweede contract voor
bepaalde tijd. Als u een uitzendkracht
een contract voor bepaalde tijd wil aanbieden, is het dus verstandig om eerst na
te gaan of de uitzendkracht tijdens de
uitzendperiode ziek is geweest en zo ja,
hoe vaak dit het geval was. Anders kan
het zomaar zijn dat u aan een contract
voor onbepaalde tijd vast zit.
Proeftijd
Ook bij het voorstellen van een proeftijd
is het belangrijk om te weten hoe lang
Wist u dat?
• De woorden ‘uitzendkracht’ of ‘interim’
zijn afgeleid van de
Latijnse uitdrukking
ad interim wat ‘voor
de tussentijd’ betekent.
• In Nederland hebben
een kwart miljoen
mensen een uitzendovereenkomst.
de uitzendkracht al voor uw bedrijf
heeft gewerkt. Gaat een werknemer
vergelijkbare werkzaamheden verrichten als hij tijdens zijn uitzendperiode
heeft gedaan, dan kan er geen proeftijd
worden opgenomen in het contract,
tenzij de uitzendperiode korter was dan
de maximale proeftijd. In dat geval kan
voor de resterende duur nog een proeftijd worden afgesproken. Een proeftijd
is immers bedoeld om gedurende een
korte periode te kijken of zowel werkgever als werknemer tevreden over elkaar
zijn. Tijdens de uitzendperiode heeft de
werkgever voldoende mogelijkheden
gehad om de capaciteiten van de werknemer te beoordelen. p
Bij het formuleren van de antwoorden is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.
Aan de tekst zijn evenwel geen rechten te ontlenen.
Download