Voorkomen van lege loonschalen voor uitzendkrachten

advertisement
Voorkomen van lege loonschalen voor uitzendkrachten
Tineke Kuipers, december 2013
Wil inschaling van uitzendkrachten (en andere flexkrachten) plaatsvinden in reële loonschalen,
dan zal eerst gekeken moeten worden of er belemmeringen in de cao staan die er juist voor
zorgen dat uitzendkrachten voor hetzelfde werk slechter betaald worden.
In een aantal cao’s staan bepalingen die ertoe leiden dat uitzendkrachten alleen in aanloopschalen
kunnen worden ingedeeld, bijvoorbeeld. Zolang deze bepalingen in de cao zijn opgenomen kan de
werkgever/inlener de uitzendkracht slechter belonen voor hetzelfde werk dan de eigen werknemers.
Wil loon inlener ook voor de uitzendkracht iets opleveren, dan zou de inzet bij cao-onderhandelingen
gericht moeten zijn op het verwijderen van dat soort bepalingen.
Als die bepalingen niet of niet meer in de cao staan, dan moet worden ingezet op ‘gelijk loon voor
gelijk werk’. Dat betekent dus dat de inhoud van het werk bepaalt hoe indeling en daarmee salariëring
plaatsvindt. Dat betekent ook dat de indeling inzichtelijk moet zijn voor iedereen, de werknemer
bovenal. De werknemer moet daarom een functiebeschrijving krijgen. Als er in het bedrijf of in de cao
een functiehuis is, of een salarisregeling, dan kan hij zelf beoordelen of indeling op correcte wijze
plaatsvindt.
Ook het uitzendbureau zou duidelijkheid moeten hebben over de aard van de werkzaamheden en de
inschaling van de werknemer en die duidelijkheid ook aan de uitzendkracht moeten verstrekken. In de
ABU-cao zou daartoe een bepaling kunnen worden opgenomen met de volgende strekking:’ het
uitzendbureau verstrekt aan de uitzendkracht een omschrijving van de functie waarin de uitzendkracht
te werk wordt gesteld, alsmede inzage in de inschaling van deze functie conform de functiestructuur
van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht’.
Ten slotte zou een vergewisplicht in de inlenende cao kunnen worden opgenomen.
Een en ander weergegeven in een stappenplan/matrix:
1. Worden uitzendkrachten van cao
uitgesloten?
2. Staan er bepalingen in de cao die
uitzendkrachten indelen in bepaalde
loonschalen, of uitzendkrachten uitsluiten
van een van de elementen van loon
inlener (zie 1) of de in het bedrijf of de
bedrijfstak gehanteerde salarisregeling?
3. Neem de volgende bepalingen op:
die bepaling verwijderen, bepaling opnemen: ‘Op
de inleenkracht die werkzaam is ten behoeve van
de werkgever zijn de bepalingen de
salaristabellen, arbeidsduurverkorting, toeslagen
voor overwerk, verschoven uren,
onregelmatigheid, en ploegentoeslag, initiële
loonsverhoging, kostenvergoeding en betaling
van periodieken van toepassing’. *
Probeer deze bepalingen kwijt te raken, omdat
ze verhinderen dat uitzendkrachten voor
hetzelfde werk gelijk beloond worden als eigen
werknemers van de inlener.
‘de werkgever/inlener maakt schriftelijk en
voorafgaand aan de werkzaamheden aan de
werknemer bekend wat de functie zal inhouden
en hoe de functie is ingeschaald’.
‘de werkgever verstrekt voorafgaand aan de
aanvang van de werkzaamheden van de
uitzendkracht een schriftelijke weergave van de
werkzaamheden die de uitzendkracht zal
verrichten, alsmede inzage in de inschaling van
deze functie conform de functiestructuur van het
bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.’
‘De uitzendkracht wordt uitsluitend op grond van
de door hem te verrichten werkzaamheden
ingedeeld in één van de functiegroepen die zijn
opgenomen in bijlage/artikel (verwijzen naar
bepalingen over indeling van functies in de cao,
indien aanwezig)’
4. Neem een vergewisplicht op in de
inlenende cao.
‘de werkgever vergewist zich ervan dat de
uitzendkracht door het uitzendbureau wordt
beloond conform het bepaalde in deze cao’.
*bij omschrijving van cao-bepalingen is aangesloten bij het begrip loon inlener uit de ABU-cao.
Download