Aanvulling op de aanstelling van (naam werknemer)

advertisement
Aanvulling op de aanstelling van (naam werknemer)
a. Indien en voor zover de werknemer op grond van artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit
loonbelasting 1965 een vrije vergoeding van extraterritoriale kosten kan ontvangen,
wordt het met de werknemer overeengekomen loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking op zodanige wijze arbeidsrechtelijk verminderd dat 100/70 van het
aldus nader overeengekomen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking gelijk is aan het
oorspronkelijk overeengekomen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
b. Indien en voor zover onderdeel a toepassing vindt, ontvangt de werknemer van de
werkgever een vergoeding van extraterritoriale kosten, gelijk aan 30/70 van het aldus
nader overeengekomen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.
c. De werknemer is zich bewust van het feit dat een aanpassing van de overeengekomen
beloning conform onderdeel 1, gelet op de terzake geldende regelingen gevolgen kan
hebben voor alle aan het loon gerelateerde beloningen en uitkeringen zoals de
vakantie- en eindejaarsuitkering, pensioen en sociale verzekeringsuitkeringen.
Deze aanvulling op de aanstelling komt in plaats van eerder overeengekomen afspraken onder
verwijzing naar het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 29 mei 1995, nr
DB95/119M (30%-vergoedingsregeling) of onder verwijzingen naar artikel 9 van de wet op
de loonbelasting 1964, de vergoeding van extraterritoriale kosten
Amsterdam,
Datum,
Amsterdam,
Datum,
Handtekening werkgever
Handtekening werknemer
Download