Ziek door spanning? - Clingendael Advocaten

advertisement
Ziek door
spanning?
Ziek is ziek. Of toch niet? Het is niet altijd duidelijk of iemand echt niet kan werken vanwege medische beperkingen, zeker niet als er ook
sprake is van een arbeidsconflict. Wanneer is
iets ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’? Wat is
het aangewezen traject en wat is de rol van de
bedrijfsarts daarin?
de docent weer aan het werk gaat. Die medische beperkingen
mogen niet te snel worden aangenomen. Enige stress zal een
terugkeer naar het werk altijd wel met zich meebrengen, maar
dat wil nog niet direct zeggen dat iemand medisch gezien arbeidsongeschikt is en niet meer in staat is om zijn werk te doen.
Vervangende werkzaamheden
Als duidelijk is dat de docent ziek zal worden zodra hij zijn ei-
Stel: Een docent heeft een wat moeizame verhouding met zijn
gen werkzaamheden weer moet hervatten, moeten werkgever
teamleider. Hij is het niet eens met de gang van zaken op de
en werknemer, in overleg met de bedrijfsarts, bekijken of er el-
school en de manier van leidinggeven. Dit leidt voortdurend
ders werk te vinden is. Dat werk kan buiten de eigen afdeling
tot onaangename discussies. De dag na een voor de docent niet
worden gezocht, maar ook binnen de organisatie. Als vastge-
positief verlopen beoordelingsgesprek meldt deze zich ziek. Hij
steld is dat een terugkeer naar de eigen organisatie ziekmakend
heeft al enige tijd last van slaapproblemen, hoofdpijn en maag-
zou zijn, moet ook op andere plaatsen worden gezocht naar
klachten. Deze klachten hangen direct samen met de spannin-
alternatieve werkzaamheden. Zowel werkgever als werknemer
gen op school. Maar is de docent nu ook echt ziek? Hoe moet de
moeten zich inspannen voor een geslaagde re-integratie.
werkgever met deze ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ omgaan?
Afkoelingsperiode
Situatieve arbeidsongeschiktheid
Echter als de bedrijfsarts vaststelt dat er geen sprake is van me-
De term ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ is geen juridisch be-
dische beperkingen, ook niet bij een terugkeer naar het werk,
grip. Soms wordt deze term gebruikt voor gevallen waarin wel
moeten werkgever en werknemer naar een andere oplossing
degelijk sprake is van een zieke werknemer, maar waar de ziek-
zoeken, zoals bijvoorbeeld een mediationtraject. In dit soort
te niet-lichamelijk is en direct met (de situatie op) het werk te
gevallen is de werknemer uiteindelijk verplicht om weer aan
maken heeft. De Hoge Raad gebruikt de term in het standaard
het werk te gaan, maar meestal geeft de bedrijfsarts wel enkele
arrest Mak/SGBO voor gevallen waarin de werknemer zich op
weken als ‘afkoelingsperiode’, waarna het werk alsnog moet
grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten niet
worden hervat.
in staat acht tot het verrichten van werkzaamheden, hoewel er
geen medische beperkingen kunnen worden vastgesteld.
De scheidslijn tussen wel en niet ziek is niet altijd duidelijk
aan te geven. Regels en categorieën zijn mooi op papier, maar
de praktijk is vaak weerbarstig.
Bedrijfsarts
Het is in beginsel aan de bedrijfsarts om zich hierover uit te
spreken. Voor dit soort situaties heeft de bedrijfsarts een handleiding: de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Deze handlei-
Pascale van Boven-de Groot is advocaat arbeidsrecht bij
ding wordt in de praktijk veel gebruikt en biedt een indeling in
Clingendael Advocaten, een kantoor gespecialiseerd in
vier categorieën. In categorie A staan de (psychische) klachten
Arbeids- en Ambtenarenrecht.
voorop en is het arbeidsconflict secundair. In categorie B is er
een medisch probleem, maar daarnaast ook een arbeidsconflict.
Themamiddag
Soms (C) is de ziekmelding een direct gevolg van het arbeidscon-
Op 15 maart a.s. organiseert
flict, terwijl in categorie (D) de ziekmelding als drukmiddel door
Clingendael Advocaten een thema-
de werknemer in het conflict met zijn werkgever wordt gebruikt.
middag over ‘de zieke werknemer’,
Categorie C is het meest lastig. Eerst wordt bekeken of er
van 15.00 - 17.00 uur in Den Haag.
daadwerkelijk medische beperkingen zijn voor het werk. Maar
Deelname is gratis.
het kan best zijn dat er geen sprake is van medische beperkingen zolang de docent maar gewoon thuis zit. De volgende vraag
Zie www.clingendaeladvocaten.nl
is dan ook of er wel medische beperkingen zullen zijn zodra
maart 2012
27
Download