Voorjaarsnota 2017 Het college van burgemeester en wethouders

advertisement
Voorjaarsnota 2017
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2017
aangeboden. De voorjaarsnota is de opmaat naar de begrotingsbehandeling in november. Het college
wil aan de ene kant onverminderd doorgaan met de realisatie van voornemens uit het
bestuursakkoord. Aan de andere kant wil het college de sterke positie van de gemeente vasthouden.
Dat betekent kansen benutten en door pakken waar het kan. Inwoners, bedrijven en organisaties
staan daarbij centraal.
Economie: werk, werk, werk
Werken naar vermogen is een belangrijke voorwaarde voor inwoners om zo volwaardig mogelijk deel
te kunnen nemen aan de samenleving. De inspanningen zijn er daarom op gericht binnen de
mogelijkheden een bijdrage te leveren aan het creëren van nieuwe banen. Dit vertaalt zich onder
andere in een actieve werving van nieuwe bedrijven. Daarbij richt het college zich bijvoorbeeld op
maakbedrijven. Hun komst levert werk op voor inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
De investeringen die daarnaast onder andere in campussen plaatsvinden, moeten leiden tot meer
innovatie binnen de gemeentegrenzen. En daarmee ook tot meer werkgelegenheid. Zo wil het college
voortbouwend op het succes van De Gruijterfabriek investeren in de realisatie van een
bedrijvencentrum in het voormalige Grasso-kantoor.
Wonen en verduurzaming
Om de druk op de huurmarkt het hoofd te bieden, wordt ook gekozen voor tijdelijke en/ of goedkope
woningen. Juiste, passende zorg voor inwoners waar deze nodig is, blijft ook in beeld als één van de
opgaven. Dit onder meer in het licht van de extramuralisering van de zorg. De positie van ouderen
vraagt daarbij ook aandacht. Van hen wordt verwacht dat zij langer zelfstandig blijven wonen.
De verduurzaming van woningen vormt een belangrijk punt van aandacht. Vorig jaar is de eerste ‘nul
op de meter renovatie’ gerealiseerd. Het college wil deze transitie met kracht doorzetten, zowel voor
particuliere als huurwoningen.
Armoede en schulden
Met acties op het vlak van armoede en schulden moeten (aanstaande) problemen van inwoners zo
vroeg als mogelijk in beeld komen. Het college wil voorkomen dat mensen onder beschermingsbewind
komen te staan. Het zorgt er, naast de hoge kosten voor de gemeente, vooral voor dat het perspectief
in het leven voor deze inwoners wordt beperkt.
Binnen deze aanpak spelen de wijkteams een belangrijke rol. Ook wordt met externe partners een
maak- en schakelpunt ‘Eerste Hulp Bij Geldzaken’ in het leven geroepen.
Sterke en duurzame gemeente
Voor een sterke, aantrekkelijke en duurzame gemeente is het nodig te blijven investeren in het
onderhoud van de fysieke omgeving. Een opgave die het college moet blijven invullen in het licht van
teruglopende bijdragen van provincie, Rijk en Europa.
Gebiedsmatig richt het college zich op de doorontwikkeling van de Spoorzone. Dat is het gebied direct
ten westen van het spoor, vanaf het Jeroen Boschziekenhuis tot de Brabanthallen en de
Gruyterfabriek. Dat gebeurt niet alleen door hier diverse werk- en woonklimaten te creëren met waar
mogelijk een experimenteel of innovatief karakter. Ook wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van
Boschveld en de Brabanthallen, ook in relatie tot de gebiedsontwikkeling rondom De Heus.
Verder is het de ambitie de voortvarende aanpak van dit tot nu toe succesvolle Jeroen Boschjaar voort
te zetten. Het college wil dit doen in nauwe samenwerking met partners.
1
Ook wil het college blijven inzetten waar het gaat om ambities op duurzaamheid. Een heldere aanpak
met concrete acties en een nauwe samenwerking met externe partners moeten de gemeente verder
helpen. Zo wil het college samen met partners gaan voor de titel van European Green Capital, waarbij
de weg hiernaartoe minstens zo belangrijk is.
2
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards