Rapport Toekomstige Ruimtelijke Ontwikkelingen

advertisement
FACTSHEET
Opnemen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
SLEUTELBEGRIPPEN
Ruimtelijke ontwikkelingen, Woonwijk, Bedrijventerrein, Deltascenario’s
DOEL
Toevoegen van ruimtelijke ontwikkelingen aan de referentiesituatie
ACHTERGROND
Door woningbouwprojecten en nieuwe bedrijventerreinen te realiseren, neemt de economische waarde en het aantal
inwoners van een gebied toe. Hierdoor stijgt de omvang van potentiële schade en slachtoffers. Hiermee kan rekening
worden gehouden bij de bescherming en inrichting van het gebied. Door in de toekomst de juiste maatregelen te treffen
kan de toename van het schade- en slachtofferrisico (deels) gecompenseerd worden. Het is daarom van belang om de
economische ontwikkelingen en bevolkingsgroei die worden voorzien, expliciet mee te nemen in de ‘referentiesituatie’ (de
autonome ontwikkeling) van een gebied. Dat wil zeggen, de gebruiker dient deze ontwikkelingen zelf toe te voegen aan het
model.
THEORIE
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen op twee manieren aan de referentiesituatie worden toegevoegd:

Door reeds geplande nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen toe te voegen aan het schade- en slachtoffermodel
(HIS-SSM). Deze nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen worden op specifieke locaties toegevoegd.

Door de economische waarde en aantallen inwoners in het gebied op te hogen met een percentage op basis van
scenario’s voor economische groei en bevolkingsgroei. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke
lange termijn scenario’s.
Het betreft hier een aanpassing van de invoerbestanden van het MLV instrument.
Regional Communities (RC)
Transatlantic Markets (TM)
Global Economy (GE)
Groei BBP per jaar
0.7%
1.9%
2.6%
Groei bevolking per jaar
0%
0.2%
0.5%
Tabel 1: scenario’s voor economische en bevolkingsgroei. Bron: F. Huizinga & B. Smid. Vier vergezichten op
Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario’s tot 2040. CPB, bijzondere publicatie
nr. 55, november 2004.
VOORBEELD
In onderstaand voorbeeld wordt een nieuwbouwwijk toegevoegd aan de referentiesituatie. Het gaat hier om een fictief
voorbeeld waarbij een nieuwe woonwijk wordt aangelegd ten noordoosten van Elst. De fictieve woonwijk omvat 1000
woningen met gemiddeld 3 inwoners per woning. De woonwijk met in totaal 3000 inwoners wordt gebouwd op 300
hectare landbouwgrond. Aan het ASCI bestand worden op de betreffende locatie gemiddeld 10 inwoners per hectare
(gridcel) toegevoegd. Deze actie kan worden uitgevoerd in GIS.
Nieuwbouwwijk
1000 woningen
op 300 ha
landbouwgrond
Inwoners-grid bestaand
Inwoners toegevoegd aan ASCI
Figuur 1: toevoegen van een nieuwbouwwijk aan het inwonersgrid
Download