beleidsstuk CSS v0.10dn

advertisement
Inhoudsopgave Stichting Cabauw “Samen Sterk”.
1. Inleiding
2. Wat is eigenlijk een participatiesamenleving
3. Doelstellingen
4. Ervaringen tot nu toe
5. Bestuur en Financiën
6. Concrete projecten
7. Hulpnetwerk
1. Inleiding.
In de regeringsverklaring 2013, die door de Koning op Prinsjesdag werd voorgelezen
melde hij dat onze maatschappij verandert van een verzorgingsstaat in een
burgerparticipatie. In haar nieuwjaarstoespraak repte de Burgemeester van het feit
dat veel taken op de gemeente afkomen en dat de gemeente die taken niet alleen op
zich kan nemen. Mensen moesten minder afhankelijk worden van de instituties. Dure
woorden voor een verandering waarbij burgers minder dan voorheen een beroep
kunnen doen op de overheid maar meer zichzelf moeten redden. Met andere
woorden de burger moet zelf meer zijn eigen broek ophouden en werken aan zijn
zelfredzaamheid. De problemen die burgers vandaag de dag ondervinden zijn –
zeker in tijden van een crisis – divers van aard: financiële problemen, praktische
problemen, problemen waarvoor specifieke kennis is vereist, emotionele problemen,
ingewikkelde problemen enz. De Burgemeester: veel mensen zijn vergeten hoe onze
scholen, woningbouwcorporaties, gezondheidszorg ooit zijn begonnen, ook de
jeugdzorg. Namelijk door mensen zoals U en ik die zich verantwoordelijk voelden
voor hun medemens. Dus door de kracht van de samenleving.
Terug dus naar het particulier initiatief en dat is de reden van de nieuwe Stichting
Cabauw “Samen Sterk” om het zo te organiseren dat de zich voordoende problemen
het hoofd geboden kan worden. De Stichting wil een platform zijn waarbij enerzijds
problemen worden geïnventariseerd ( noden en wensen ) en anderzijds vrijwilligers
worden gezocht die bereid zijn om (zo veel mogelijk) belangeloos als hulpdienende
een oplossing te bieden.
2. Wat is eigenlijk een participatiesamenleving.
Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of
haar eigen leven en omgeving. Elke Nederlander moet de kans krijgen om de
veranderingen die ons wachten, in zijn eigen leven in te passen. We moeten vaker
zelf zorgen voor onze zieke vader of gehandicapte dochter en zoveel mogelijk aan
het werk, ook als je een handicap hebt. Zo wil het kabinet dat ouderen zo lang
mogelijk thuis wonen, in plaats van verzorgd worden in een instelling.
De gemeente zal de burger aanspreken op wat je kunt. Er wordt verwacht dat je je
inspant om een baan te krijgen. Zo niet, dan krijg je geen uitkering.
3. Doelstellingen.
Welke doelstellingen streeft de Stichting Cabauw “Samen Sterk” na en op welke
wijze denkt zij dit te bereiken?
a) Allereerst om de leefbaarheid in meest ruime zin van de
dorpsgemeenschap Cabauw te bevorderen met behoud van het specifieke
dorpskarakter.
b) Het behartigen van de belangen van de inwoners van Cabauw, het
verbreden van de onderlinge saamhorigheid en het vergroten van de
zelfredzaamheid van de inwoners van Cabauw, het faciliteren van
activiteiten en organisaties die gericht zijn om de sociale cohesie te
bevorderen en/of te versterken, het bij elkaar brengen van inwoners met
een hulpvraag en een hulpnetwerk en alles in de ruimste zin en
handelingen die bevorderlijk zijn om de doelstellingen te realiseren.
c) Het verkorten van de lijnen tussen de gemeente Lopik en andere
( overheids-) instanties en de inwoners van Cabauw alsmede het optreden
als intermediair tussen inwoners en die instanties bij ingewikkelde kwesties
of die specifieke kennis vereisen.
d) Het stimuleren van inwoners/burgers om zich beschikbaar te stellen als
hulp dienende.
e) Het faciliteren van tools waarin binnen het informele netwerk, hulpvraag en
hulpaanbod bij elkaar worden gebracht zodat kan worden voorzien in alle
noden en wensen van de inwoners van Cabauw.
De Stichting denkt haar doelstellingen als volgt te kunnen realiseren.
Zo zal de Stichting Cabauw “ Samen Sterk” optreden als intermediair, mensen die
een hulpvraag hebben in verbinding brengen met mensen die daarin kunnen
voorzien, mensen met een hulpvraag ondersteunen of begeleiden, contact
onderhouden met overheidsinstanties en daar waar nodig optreden als
klankbordgroep, noden en wensen inventariseren en daar oplossingen bij zoeken,
hulp dienenden zoeken die over specifieke kennis bezitten of ingewikkelde kwesties
kunnen oplossen om langs deze weg te voorzien in voorliggende vragen.
4. Bestuur en financiën.
3-oud bestuursleden van de Stichting V.O.C.U.S. hebben het idee opgevat om
invulling te geven aan de doelstellingen van de Stichting Cabauw “Samen Sterk”
Jan Lindsen, voorzitter
Mart van Kats, secretaris en
Dick Nederend, penningmeester
De Stichting heeft van de stichting V.O.C.U.S. een startkapitaal meegekregen en
zoekt verder sponsors om de kosten van administratie, voorlichting en public-
relations, drukwerk, vergaderingen etc. te kunnen bekostigen. De bestuurders
werken belangeloos.
5. Ervaringen tot nu toe.
De bestuursleden hebben de afgelopen periode al een aantal zaken ter hand
genomen en er is al enige ervaring opgedaan. De wensen en noden waren zeer
divers van aard: een arbeidsconflict, problemen bij de aansluitingen van telefoon en
internet, een bestemmingswijziging, het zoeken naar ander werk, het in kaart
brengen van uitgavenpatronen, verzoek van de gemeente om de wensen van
huisvesting in beeld te brengen, het helpen vinden van huisvesting, invulling vinden
voor de omgeving rond de oude school enz.
De Stichting wil graag een inzicht krijgen welke wensen en noden er leven binnen de
dorpsgemeenschap Cabauw. Ook wil zij graag een inzicht krijgen in de
huisvestingsbehoeften; aan welke soort en hoeveelheid woningen bestaat behoefte.
Anderzijds vraagt de Stichting Cabauw “Samen Sterk” of vrijwilligers zich willen
melden als hulp dienende en bereid en in staat belangeloos zich beschikbaar te
stellen om een ander te helpen. Het gaat hierbij niet om noden en wensen met een
structureel karakter; daar moet op een andere meer professionele manier in worden
voorzien.
Langs deze weg ontstaat er een hulpnetwerk waar hulpvragers en hulp dienenden
elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen en “sterker kunnen maken”.
5. Concrete projecten tot nu toe.
De Onderlinge de Waarden heeft het bestuur gevraagd te helpen bij de problemen
die zich voordoen met de aansluiting van telefonie en/of internet. Samen met Gerrit
Boere van de stichting Centrale Antenne Inrichting Cabauw en met Recam ( Caiway )
zijn gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen in de problemen en naar oplossingen
te zoeken.
De gemeente heeft het bestuur gevraagd een onderzoek te doen naar de
woningbehoeften binnen Cabauw in relatie met het perceel van de “oude school”.
Ook met de Woningbouwvereniging Lopik is regelmatig overleg over dit project
alsmede over de huurwoningen aan de Nobelaerweg.
Het bestuur begeleidt ook op verzoek van betrokkene een arbeidsconflict en volgt de
procedure op de voet.
6. Hulpnetwerk.
Behalve dat van vrijwilligers gebruik wordt gemaakt zal er ook contact zijn met
organisaties die al langer op de verschillende terreinen werkzaam zijn zoals de
Zonnebloem, Nederlandse Patiëntenvereniging, ( NPV), Stichting
Samenlevingsopbow Lopik ( SSL) en anderen. Alles bij elkaar vormen zij het
hulpnetwerk om burgers uit Cabauw met hun wensen en noden te bedienen.
Download