Slide 1 - Samen Sterk Maasdriel

advertisement
2010 - 2014
EEN TOEKOMST VOOR MAASDRIEL
Aan de slag voor alle kernen!
VVD
Samen Sterk Maasdriel
Partij van de Arbeid
Coalitieakkoord
• 12 onderwerpen
• Welke keuzes? => spoorboekje/richtinggevend
• Hoe meten we jaarlijks de voortgang? O.a.:
• Staat van de gemeente
• Nota gemeentefinancien provincie GLD
• GG&GD rapportage
• Collegeakkoord zal een detaillering/vertaling
zijn van dit coalitieakkoord naar beleid
Uitdagingen voor de toekomst
• Krimp van de bevolking
• Bezuinigingen (met nu al niet sluitende
begroting voor 2010 en verder)
• Leefbaarheid
Een toekomst voor Maasdriel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheid en openbare orde
Leefbaarheid, voorzieningen, subsidiebeleid
Wonen, bouwen en gebruik van ruimte (bestemmingsplannen)
Verkeer, vervoer en infrastructuur
Algemeen bestuur en gemeentelijke organisatie, bedrijfsvoering
Regelgeving en handhaving
Economie en ondernemersklimaat/agrarische sector
Onderwijs en jeugdbeleid
Recreatie en toerisme
Zorg en welzijn, WMO, ouderenbeleid
Financiën, belastingen en bezuinigingen
Democratie en gedrag
Veiligheid en openbare orde
•
•
•
•
Preventie
Politie, boa’s en cameratoezicht
Zero tolerance
Veiligheidsgevoel van de inwoners van
Maasdriel neemt toe
• De kosten van herstel na vernieling nemen af
• Er zijn minder uitgaven nodig voor repressie
Leefbaarheid, voorzieningen,
subsidiebeleid
•
•
•
•
Voorzieningen op een goed bereikbare plaats
Stappenplan voor elke kern
Subsidiebeleid moet op de schop
Tevredenheid van inwoners met de
voorzieningen neemt toe en de
aantrekkelijkheid van het wonen in de kernen
wordt groter
• Het aantal inwoners van Maasdriel groeit
Wonen, bouwen en gebruik van
ruimte (bestemmingsplannen)
•
•
•
•
Woningbouw bevorderen
Bouwprocedures verkorten
Minimaal 150 woningen op jaarbasis
Eigen woningbehoefte volgens 60/40
verhouding
• Door verhogen draagvlak zal het aantal
procedures afnemen
• Doorlooptijd van het verlenen van
bouwvergunningen wordt korter
Verkeer, vervoer en infrastructuur
• Mobiliteitsplan. Prioriteiten: Zandmerenroute
en MaasWaalweg
• Goed functionerend vervoerssysteem
(buurtbus project) tussen kernen
• De tevredenheid van de inwoners met het
Openbaar Vervoer neemt toe
• Inwoners ervaren de bereikbaarheid van
wijken en kernen als voldoende
Alg. bestuur en gemeentelijke
organisatie, bedrijfsvoering
• Dienstbaarheid aan inwoners en ondernemers. De
overheid is er voor hen en niet andersom
• Kerntakendiscussie (wat doen we?)
• Optimale efficiency (hoe doen we dat?)
• Vacaturestop en versobering ambtelijke organisatie
• Ondernemersloket, gemeentelijke bedrijvenadviseur,
ruimere openingstijden, automatisering
• De tevredenheid van de inwoners met de
dienstverlening van de gemeente neemt toe
Regelgeving en handhaving
• Streng, rechtvaardig (gelijke monniken, gelijke
kappen)
• Van reactief naar proactief (communiceren)
• Handhaafbare regels (geen bureaucratie)
• Vermindering van regeldruk
• Aantal milieuklachten neemt af
• Minder rechtsgangen, minder kosten voor
juridisch advies en minder reële
invorderingskosten van dwangsommen
Economie en
ond.klimaat/agrarische sector
• Krachtige stimulans aan de ondernemers.
Materiële (werkgelegenheid) en immateriële
(leefbaarheid) opbrengsten
• De ondernemer staat weer centraal
• Tevredenheid van de ondernemer neemt toe
• Nieuwe ondernemers vestigen zich in
Maasdriel
• De werkgelegenheid neemt toe
Onderwijs en jeugdbeleid
• Buiten- en naschoolse opvang wordt
verbeterd
• Volwaardige Voor- en Vroegschoolse Educatie
• Meerjarig onderhoudsplan uitvoeren
• Brede school (haalbare financiële kaders)
• Leer- en ontwikkelingsachterstanden worden
tijdig onderkend (preventie)
• VVE en kinderopvang zijn van een kwalitatief
hoog niveau
Recreatie en toerisme
• Bed and Breakfast en mini campings
• Bevorderen dat wandel- en fietspaden worden
aangelegd
• Bevorderen dagrecreatie in algemene zin
• Meer mensen gaan in Maasdriel recreëren (dit
zou kunnen blijken uit de geïnde
toeristenbelasting)
• De waardering voor recreatieve voorzieningen
in Maasdriel onder de inwoners neemt toe
Zorg en welzijn, WMO,
ouderenbeleid
• Eerstelijns gezondheidsvoorzieningen moeten
in stand blijven
• Aparte woonvormen voor ouderen,
zorgboerderijen in het buitengebied e.d.
• Bevorderen sport en beweging
• Adequaat voorzieningenpakket
• Waardering voorzieningenniveau verbetert
• De gezondheid van de inwoners verbetert
Financiën, belastingen en
bezuinigingen
• Een sluitende begroting
• De kerntaken efficiënt uitvoeren
• Mocht het daarna noodzakelijk blijken verder
te bezuinigen, dan zullen alle beleidsterreinen
zonder uitzondering kritisch beoordeeld
worden, waarbij investeringen waar mogelijk
getemporiseerd zullen worden
• Maasdriel wordt, ten opzichte van andere
Gelderse gemeenten, goedkoper
Democratie en gedrag
• De dorpsraden
• De raads- en commissievergaderingen moeten
weer voor iedereen te zien zijn op de lokale
televisie
• Structureel verbeteren van de verhouding
tussen Coalitie en Oppositie in de
gemeenteraad
Download