pasen 2017 - lichter leven

advertisement
Want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.
Psalmen 36:10
PASEN 2017 - LICHTER LEVEN
Voorganger: Ds. Cor Versteeg
M.m.v. Zang en muziekgroep Double Sound o.l.v. Zuri Ramirez - Velasco
Organist/pianist: Matthijs op den Brouw
1
2
Binnenkomst van de kerkenraad
Koor:
‘He’s alive’ (Engelstalig lied)
Laat de kinderen een lied van bevrijding zingen, de Heer van
onze redding heeft ons verlost.
Onze zonden zijn vergeven, het graf is open, kom en zie Hij leeft,
Halleluja, Hij leeft!
Samenzang Lied 146a: 1 4 5
1 Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
4 Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
5 Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eindelijk vrij.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
3
Zingen Projectlied De zon komt op en geeft ons licht melodie lied 215
Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.
Voorganger: Jezus heeft gezegd: Ik ben het Licht der wereld; Wie Mij
volgt, zal nimmer in duisternis wandelen, maar zal leven
in Mijn Licht.
Moge het Licht van de opgestane Heer onze levensweg
verlichten.
Binnenbrengen van het Licht door een diaken
Als de Paaskaars op de tafel staat gaan we staan.
PAASGROET
Voorganger: Christus is het Licht
Alle:
Het Licht der wereld
4
Zingen Lied 630
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
Bemoediging en groet
We gaan zitten
Uitleg en tekst bij de schikking
Koor:
‘Happy day’ (Engelstalig lied)
De grootste dag in de geschiedenis, de dood is verslagen, u heeft
mij gered.
Zing het uit, Jezus leeft! Een leeg kruis en een leeg graf.
Eeuwig leven, u heeft de dag overwonnen.
Schreeuw het uit Jezus leeft!!!
‘Wees een licht’
Wees een licht, wees een licht, Schijn in het duister
Jezus deelt Zijn liefde door jou, laat het schijnen
Dit kleine licht van mij, laat ik de wereld zien
Wees een licht!!
Gebed voor de Paasmorgen
5
Gedicht: Tijd om op te staan.
Nu het duister is vergaan,
wordt het tijd om op te staan.
Want het licht breekt door met kracht;
’t is het einde van een donkere nacht.
Was de hele wereld diep gehuld in duister
was er nergens meer een glimp van licht en luister,
dat is nu voorbij
de heerschappij van God maakt de schepping weer vrij!
Nu de dood heeft afgedaan
heeft het leven weer vrij baan.
Leven voor Gods aangezicht,
eeuwig leven in zijn stralende licht.
Vrij van angst: het duister heeft niet overwonnen,
heel de schepping is nu weer opnieuw begonnen
deze eerste dag,
die het licht weer zag, waardoor je voor-goed leven mag!
Zingen Daar juicht een toon, Joh. de Heer Lied 25
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!
Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.
6
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
De schepping van het Licht – Genesis 1:1-3
Zingen Lied 136: 1 2 4
1 Looft den HEER, want Hij is goed, 2 Geeft den God der goden eer,
trouw in alles wat Hij doet.
jubelt voor der heren Heer.
Want zijn goedertierenheid
Hij doet wondren, Hij alleen
zal bestaan in eeuwigheid.
trouw door alle tijden heen.
4 Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.
Paasevangelie volgens Marcus 16,1-8
Zingen Lied 624: 1 2 3
1 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
2 Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
7
Verkondiging
Koor:
‘Hoog verheven’
Hoe heerlijk en hoe verheven is Uw Naam op heel de aarde,
De Hemel vertoont Uw glorie,de zee zingt en juicht voor U
De bergen zij buigen zich voor U
ik stem met hun lied en prijs Uw Naam oh, Heer.
'Zing nu een loflied'
Zing nu een loflied voor Zijn grote Naam. Hemel en aard’wees
blij, zing nu een loflied voor Zijn grote Naam.
Prijs Hem berg en heuvel, elke dag steeds weer.
Prijs Hem, zon en maan, glorie aan de Heer.
Gedicht Lichter leven
Het Licht van Christus
Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
dat wij elkaar zullen zien.
Licht in onze harten:
Dat wij plaats maken voor velen.
Licht in onze huizen:
dat er vriendschap
en gastvrijheid zullen heersen.
Licht in de omgang:
dat we te zien zijn,
niet verborgen voor elkaar.
Licht op onze wegen:
dat we niet verdwalen.
Licht in onze gedachten:
dat we komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.
8
Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten
elkaar toe te schijnen
met het geloof in Hem
die eens geroepen heeft:
‘Ik ben het licht der wereld”.
Een diaken vertelt over het project SAVE
Gebeden
Inzameling van de gaven, tijdens de collecte zingt het koor: ‘Rise up,
Easter morning!’ (Engelstalig lied)
Sta op Paasmorgen! Sta vroeg op en zing Halleluja.
Sta op en voel de zon, het werk van de verlossing is gedaan.
Juich en zing tot de Heer, want leven en vreugde zijn
teruggekeerd op deze glorieuze morgen!
Zingen Lied 132 uit ELB U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d' engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
9
Wegzending
We gaan staan
Zingen Lied 834: 1 3
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Koor: 'Gebed om zegen'
Zegen mij, op de weg die ik moet gaan,
Zegen mij, op de plek waar ik zal staan,
Zegen mij in alles, wat u van mij verlangt
O God, zegen mij, alle dagen lang!
10
Download