Grote of St. Vituskerk Naarden Paaswake Stille Zaterdag 15 april 2017

advertisement
Grote of St. Vituskerk Naarden
Paaswake
Stille Zaterdag 15 april 2017
Voorgangers: ds. L.J.Th. Heuvelman en ds. V.C. Lindenburg
Organist: Wybe Kooijmans
met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Rebel
Allen gaan staan
Het Licht
Cantorij zingt de Introïtus voor de Paasnacht: Lied 594
Solo: Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Koor: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Solo: Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Koor: Ontwaak wie nog slaapt en sta op uit de dood!
Solo: Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
Koor: Ontwaak en sta op, uw licht is opgegaan!
V:
G:
Het licht van Christus
die in heerlijkheid verrezen is,
moge de duisternis
uit ons leven verdrijven.
Amen
Acclamatie door cantorij
(t. en m. G. Maule)
Licht, eerste woord, door mensen gehoord, nog altijd spreekt Gij voort.
Uw schepping wacht tot Gij, door uw kracht een grens stelt aan de nacht.
Uw eerste woord, wij geven het door: voor alle mensen licht!
1
Bij de Paaskaars
V:
G:
Christus, gisteren en heden,
Begin en Einde,
Alpha en Omega.
Hem behoren tijd en eeuwigheid,
alle heerlijkheid en heerschappij
in de eeuwen der eeuwen.
Amen
De Paaskaars wordt aangestoken.
Intocht van het licht
Cantrix: Licht van Christus
Allen: Heer wij danken u (3x)
Iedereen komt naar voren en steekt zijn kaars aan de Paaskaars aan
Tijdens deze processie zingen we lied 600 vers 1, 2, 3, 4 en 5
(t. S. de Vries, m. W. Vogel)
2
2 Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
3 Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
4 Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
5 Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!
De grote Lofzegging
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!
Verheft uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Ja waarlijk …
Loflied: 622: 1, 2 en 4 (t. K. Stolzhagen, vert. A. den Beste, m. B. Gesius)
3
2 Hij heeft de duivel alle macht,
ontnomen, hem ten val gebracht.
Halleluja, halleluja.
Hij heeft gelijk een grote held
de boze reddeloos geveld.
Halleluja, halleluja.
4 O Gij die onze Heiland zijt,
die zondaars uit de dood bevrijdt,
halleluja, halleluja,
om uw genade'n liefde leid
ons binnen in uw heerlijkheid.
Halleluja, halleluja.
Allen gaan zitten, kaarsjes worden gedoofd
De heilige Schrift
De schepping
V:
Dit is de nacht
waarin wij gedenken
hoe God de hemel en de aarde geschapen heeft
en het licht deed opgaan in de duisternis
Lezing: Genesis 1: 1-5
Lied 513 vers 1, 2, 3 en 4 (t. J. Wit, m. G. Kremer)
2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
De Uittocht
V:
Dit is de nacht
waarin wij gedenken
hoe God zijn volk bevrijd heeft uit de slavernij
en door water en woestijn geleidde naar het Land van belofte.
Lezing: Exodus 14: 21-25
Lied: Zingend Geloven 6: 58
“Uit het slavenhuis getogen”
cantorij couplet, allen het refrein
5
De Herleving
V:
Dit is de nacht
waarin wij gedenken
hoe God aan zijn volk
hoop en nieuw leven heeft geschonken
Lezing: Ezechiël 37: 1-14
Lied 686 vers 1, 2 en 3 (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers)
6
2 Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3 De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Doopgedachtenis en litanie
Inleiding
Lezing: Romeinen 6: 3-8
Het doopwater wordt in het doopvont gegoten
Allen gaan staan
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:
Laten wij uitspreken, dat wij geloven in God de Vader,
onze Schepper en Verlosser.
Ja, wij geloven.
Laten wij uitspreken, dat wij geloven in Jezus Christus,
zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer.
Ja, wij geloven.
Laten wij uitspreken, dat wij geloven in de Heilige Geest,
die ons leven vernieuwt.
Ja, wij geloven.
Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
en niemand sterft voor zichzelf alleen,
want levend leven wij in het bereik van de Heer
en stervend sterven wij in het bereik van de Heer.
In leven en sterven
zijn wij door Hem gekend
7
Lied 356 vers 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 6 en 7 allen
(t. W. van der Zee, m. A. Eikelboom)
1 O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Heer ontferm u over ons
en over onze kinderen
3 O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee:
Refrein
6 O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan:
Refrein
8
7 O God die in het water
van onze doop
wie Jezus willen volgen
doet opstaan tot de hoop:
Refrein
Allen gaan zitten
Litaniegebed, met als acclamatie lied 333
De Dageraad
De kaarsen worden weer aangestoken door het licht van de Paaskaars aan elkaar
door te geven
V:
Dit is de nacht
waaruit de dageraad geboren wordt,
leven voor altijd.
Lied: ‘Kondig het aan: de Heer is verrezen’ (t. en m. Paul Schollaert)
Cantorij:
Kondig het aan: de Heer is verrezen,
dit is de waarheid die Hij geeft;
zeg aan de wereld dat Jezus leeft.
dit is het leven voor alle eeuwen!
Dit is de weg die Hij heeft gewezen;
Alleluia! Christus leeft!
9
Allen:
Leef in uw hart met volle vertrouwen,
hoop op een toekomst voor iedereen,
steun voor wie zwak is,
troost voor wie rouwen,
vriendschap en goedheid om u heen.
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen.
Alleluia! Christus leeft!
Cantorij zingt ‘Halleluja’ ( M. Haydn)
Lezing: Mattheus 28: 1-10
10
Lied 642: 1, 2, 4 en 8 (t. Novalis, vert. A. den Beste, m. J. Crüger)
2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over ’t ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Allen gaan staan
Zegen, met gezongen ‘amen’
Lied 634 vers 1 en 2 (t. H. Jongerius, m. G. F. Handel)
1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
11
2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zondag 16 april Pasen
Grote of Sint Vituskerk – 10.00 uur
Voorganger: Ds. V.C. Lindenburg en ds. L.J.Th.Heuvelman
12
Download