Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk
14 april 2013
Zondag ‘Misericordia Domini’
‘Barmhartigheid van de Heer’
Voorganger: ds Marco Visser
Orgel: IJme Joustra
Trompet: Ton Heus
Ouderling: Piet Dubbelman
Diaken: Nico Otte
Lector: Truus Spruit
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek: The Holy City
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Lied: Tussentijds 1: 1, 4, 5 en 6
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied: Gezang 225: 1, 2, 3 en 4
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Psalm 30
Muziek: ‘Groot is uw trouw, o Heer’
Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 1-19
Gezongen geloofsbelijdenis: Tussentijds 96
Verkondiging
Lied: Tussentijds 173
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Lied bij Psalm 23
Melodie: Gezang 223
Hij zegt: ‘Ik zal er zijn,
ik help je altijd weer,
ook door de diepte heen.’
Mijn Herder is de HEER.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
(de kinderen komen terug)
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
We horen de melodie ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’
Slotlied: Als je gelooft (Lied bij 1 Korintiërs 15)
tekst Erik Idema / melodie Gezang 299
1. Als je gelooft dat Christus eeuwig leeft:
twijfel niet of een mens nog toekomst heeft.
Geloof in God, die mensen leven geeft!
Halleluja, halleluja!
2. Met Adam stierven wij, nu staan wij op
In Christus – hij leeft voor, hij gaat voorop.
De aarde leeft, de bloemen in de knop.
Halleluja, halleluja!
3. Jouw toekomst is zo anders dan je dacht:
je komt tot bloei, verschil van dag en nacht.
Wat klein is, zwak, krijgt stralend nieuwe kracht.
Halleluja, halleluja!
4. Een kort moment, een ogenblik, zo snel
blaast de bazuin de droeve dood vaarwel.
Gods kind’ren zijn bij hem voorgoed in tel.
Amen, amen.
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Orgelspel
Download