Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk Paasochtend 2015
voorganger: ds Marco Visser
orgel: IJme Joustra
voorlezer: Ans Hartman
ouderling: Petra Hartog
diaken: Sophia Verbaan
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Lied: Laat hart en stem, bazuin en fluit
tekst Ad den Besten / melodie Lied 753, ‘Er is een land van louter licht’
Laat hart en stem, bazuin en fluit
nu zingen voor de Heer,
want Hij riep ons de graven uit,
bracht in ons lot een keer.
En recht op onze voeten staan
wij op een wond’re dag
in Jezus’ tuin en zien het aan
wat nooit een oog nog zag.
Gered zijn we uit de handen van
de dood, die groottiran.
Een morgen midden in de nacht,
een voorjaar onverwacht!
Ons hart hoort naar iets anders dan
de hartslag der natuur:
wij ademen de vrijheid van
Góds leven in dit uur.
Groet
v.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
a.
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
Lied: Dit is de dag
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Psalm 30: 1-6, 12-13
Muziek
Schriftlezing: Lukas 8: 1-3
Muziek
Schriftlezing: Lukas 23:54 – 24:11
Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340 b
Verkondiging
Lied 630: 1, 2 en 4, Sta op, een morgen ongedacht
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Lied: Hij roept je bij je naam
tekst Jesaja 43:1 / melodie Lied 650, ‘De aarde is vervuld’
Hij roept je bij je naam,
de HEER, hij maakt je vrij,
verlost je van de dood,
zegt: ‘Mens, je bent van mij’.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen door de ouderling
(de kinderen komen terug)
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 642: 1, 3 en 8, Ik zeg het allen dat Hij leeft
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Download