Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk, 8 januari 2017
voorganger: ds. S. Zuidema
orgel: S. Boukes
voorlezer: C. Voskamp
ouderling: W. Boender
diaken: M. Hoogerbrugge
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Lied: 72: 1, 3
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied 72: 4, 6
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord: de kaarsen worden aangestoken
Moment met de kinderen
(Eventueel lied met de kinderen)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing Jesaja 60: 1, 9. (vertaling Naardense bijbel)
1 Sta op, word verlicht, want je licht is gekomen: de glorie van de ENE is over je opgegaan! 2 Want
zie, het duister bedekt wel de aarde en donkerheid de natiën, – maar over jou zal de ENE opdagen,
zijn glorie wordt over jou zichtbaar. 3 Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht, koningen naar de
glans van jouw dageraad. 4 Hef rondom je ogen op en zie: allen lopen ze te hoop, gekomen voor jou!
– je zonen komen aan van verre, je dochters worden vastgehouden op de heup. 5 Dan, als je het ziet,
zul je strálen, opschrikken en wijd worden zal je hart, – want het rumoer van de zee rolt over je heen,
een macht volkeren, ze komen tot jou! 6 Een overvloed van kamelen zal je overdekken,
eerstelingsdieren van Midjan en Efa, uit Sjeva zullen zij allen komen; goud en wierook dragen ze mee,
lofprijzingen voor de ENE boodschappen zij.
Mattheus 2: 1-12 (vertaling Naardense bijbel)
1 Maar zie, terwijl Jezus wordt geboren in Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes,
komen er in Jeruzalem uit het oosten magiërs aan; 2 zij zeggen: waar is de nieuwgeboren koning der
Judeeërs? – want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem hulde te
bewijzen! 3 Maar als koning Herodes dat hoort is hij geschokt, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij
brengt alle overpriesters en schriftgeleerden van de gemeenschap samen, en heeft aan hen
gevraagd: waar wordt de Christus geboren? 5 Zij zeggen tot hem: in Betlehem in Judea; want zo is
geschreven door de profeet: 6 en jij, Betlehem, land van Juda, jij bent geenszins de kleinste onder de
leiders van Juda; want uit jou zal een leidsman voortkomen die herder zal zijn over mijn gemeente
Israël! 7 Dan roept Herodes in het verborgene de magiërs en doet bij hen nauwkeurig navraag naar
de tijd dat de ster is gaan schijnen. 8 Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt: trekt verder en vorst
nauwkeurig na over het jongetje; en als ge het vindt, verkondigt dat mij, opdat ook ik kan komen om
het hulde te bewijzen! 9 Gehoor gevend aan de koning trekken zij verder; en zie de ster die zij in het
oosten hebben gezien is hun vooruitgegaan totdat hij komt en blijft staan boven de plek waar het
jongetje is. 10 Als zij de ster zien verheugen zij zich met zeer grote vreugde. 11 Ze komen het huis
binnen en zien het jongetje, mét Maria, zijn moeder, en neervallend bewijzen zij het hulde; ze
openen hun schatkisten en bieden hem geschenken aan: goud, wierook en mirre.
Mattheus 15: 21-28 (vertaling Naardense bijbel)
21 Jezus gaat daar weg en neemt de wijk naar de gebiedsdelen van Tyrus en Sidon. 22 En zie, een
Kananese vrouw uit dat gebied komt naar buiten en heeft het uitgeschreeuwd en zegt: ontferm u
over mij, heer, zoon van David; mijn dochter wordt kwaadaardig door een demon bezeten! 23 Maar
hij antwoordt haar met geen woord. Zijn leerlingen komen tot hem en hebben hem gevraagd en
gezegd: maak u van haar los, want zij schreeuwt ons achterna! 24 Maar hij zegt ten antwoord: ik ben
slechts uitgezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël! 25 Maar zij komt, bewijst hem
hulde en zegt: heer, help mij! 26 Maar ten antwoord zegt hij: het is niet fraai het brood van de
kinderen te nemen en aan de hondjes te geven! 27 Maar zij zegt: zeker, heer; want de hondjes eten
tóch al van kruimels die vallen van de tafel van hun heren! 28 Dan zegt Jezus ten antwoord tot haar:
o vrouw, groot is je geloof! – geschieden moet aan jou zoals je wilt! Vanaf dat uur wordt haar
dochter gezond.
Lied 527
Verkondiging
Lied 526
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 418
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Download