PKN Zuidwesthoek

advertisement
PG Zuidwesthoek te Sluis e.o.
v. Genade zij u en vrede,
van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.
VERVOLGEN LIED 68: 2
Zondag 14 mei 2017
Pinksteren
Cadzand
kleur: rood
Voorganger: ds. I.J. Nietveld
Organist: dhr. J. Scheele
Ouderling: mw J. Bakker
diaken: mw W.Prins
Lector: mw W. Prins
Kinderkring: dhr. W. Steenbeek
WOORD TEN LEVEN
v. Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en uw naaste als uzelf
a. Amen
VERVOLGEN LIED 68: 3
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor
kerkrentmeesters en diaconie. De uitgangscollecte
is bestemd voor KiA zending
Allen gaan zitten
OPENINGSGEBED
De bloemen uit de dienst gaan met een groet
van de gemeente naar mw A.S. Leenhouts en
mw J.Focke- Schrier
LIED 305: 1, 2 en 3
De kinderen gaan naar de Kinderkring
Na de dienst is er koffie en thee
INTREDE
- Woord van welkom
- Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
o.: We ontsteken de tafelkaarsen.
Eén kaars voor Israël
en één kaars voor de gemeente.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.
Gemeente zingt Lied 970: 1
Allen gaan staan
INTREDELIED 68: 1
BEMOEDIGING EN GROET
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
a. En niet laat varen het werk van zijn handen.
DE HEILIGE SCHRIFT
LIED 335
EPISTELLEZING Handelingen 2,1-11
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren
ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het
huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de
heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het
geluid weerklonk, dromden ze samen en raakten
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en
de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde
spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing
en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeeërs die
daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen
allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten,
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van
Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich
hier gevestigd hebben, Joden en proselieten,
mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen
in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.
LIED 687: 1en 2
De kinderen komen terug in de kerk
MAALTIJD VAN DE HEER
NODIGING
De Heer heeft zijn tafel bereid voor
wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Ook als u niet wilt deelnemen aan de maaltijd,
blijft u dan toch in de kring
en geeft u brood en wijn door.
TOEBEREIDEN VAN DE TAFEL
AANKONDIGING UITGANGSCOLLECTE EN
INZAMELING DER GAVEN
VOORBEDEN, telkens besloten met:
v: daarom bidden wij:
a: Heer ontferm U.
TAFELLIED 672: 4, 5 en 6
EVANGELIELEZING Johannes 20, 19-22
Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de
deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de
Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:
‘Ik wens jullie vrede!’. Na deze woorden toonde
hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen
waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei
Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang
de heilige Geest.
TAFELGEBED LIED 403e
We vormen een kring rond de tafel
ONZE VADER
BREKEN EN DELEN
We keren terug naar onze plaatsen
DANKGEBED
SLOTLIED 675: 1 en 2
l. Tot zover de Schriftlezing.
Gelukkig zijn zij
die het woord van God horen
het in hun hart bewaren
en eruit leven.
a. Amen
LIED 687: 3
OVERWEGING
ORGELSPEL
LIED 695: 1,2, 3, 4 en 5
ZENDING EN ZEGEN
LIED 425
AGENDA:
7 juni: 14.00 uur Kerkdienst in Rozenoord, Sluis.
11 juni : 10.00 uur kerkdienst in Cadzand,
Voorganger is ds. I.J. Nietveld. Aansluitend
officiële opening Beweegtuin en Dorpsbrunch.
Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl
Download