PKN Zuidwesthoek

advertisement
PG Zuidwesthoek te Sluis e.o.
a.: LIED 970: 1
Allen gaan staan
INTREDELIED – Lied 118: 5
Zondag 16 april 2017
1ste zondag van Pasen
Cadzand
kleur: wit
Voorganger: ds. I.J. Nietveld
Ouderling: mw. J. Bakker-Hamelink
Lector: mw. J. van Deursen-du Burck
Organist: dhr. J. Scheele
Kinderkring: dhr. W. Steenbeek
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor
kerkrentmeesters en diaconie.
De uitgangscollecte is bestemd voor Jeugdwerk
De bloemen uit de dienst gaan met een groet
van de gemeente naar
Na de dienst is er koffie en thee
INTREDE
- Woord van welkom
- Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
o.: We ontsteken de tafelkaarsen.
Eén kaars voor Israël
en één kaars voor de gemeente.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.
PAASGROET
v. De Heer is opgestaan!
a. De Heer is waarlijk opgestaan!
v. De Heer is opgestaan!
a. Halleluja!
VERVOLGEN LIED 118: 9
GEBED VAN TOENADERING
v. Onze hulp in de Naam van de HEER,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Hoor ons aan Eeuwige God,
a. hoor naar ons bidden!
v. Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
a. blijf ons niet verborgen!
v. Wij herkenden U niet.
Wij zochten onszelf.
a. Gij, Heer, vergeef ons!
v. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
a. geef ons uw genade!
v. Breng ons in het reine met U en met elkaar.
a. Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.
Allen gaan zitten
KYRIE
v. Laten wij op deze dag van opstanding
de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
en zijn naam prijzen,
want zijn barmhartigheid kent geen einde
LIED 299e
Kinderen gaan naar de Kinderkring
DE HEILIGE SCHRIFT
LIED 335
TORALEZING Exodus 14, 9-14
De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden
hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël
zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee,
tegenover Baal-Sefon. Toen de7Israëlieten de
farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens
en ruiters en al zijn voetvolk , werden ze
doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om
hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in
Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen
om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit
aandoen! Waarom hebt u obs uit Egypte
weggehaald? Hebben we niet al in Egypte
gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als
slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is
altijd nog beter dan om te komen in de woestijn?”
Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet
bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de
HEER vandaag voor u de overwinning behaalt.
De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna
nooit meer terugzien. De HEER zal voor u
strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
LIED 605: 1, 2, 3, 4 en 5
EVANGELIELEZING
Mc. 16,1-8
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit
Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en
Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de
eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de
ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze
zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen
voor de ingang van het graf wegrollen?’ Maar
toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was
weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze
het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het
wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken
vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet
bang. U zoekt Jezus, de mand uit Nazaret die
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is
niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was
neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen
en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft
gezegd.”
Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf
vandaan, want ze waren bevangen door angst en
schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen
niemand iets zeiden.
l. Tot zover de Schriftlezingen.
Gelukkig zijn zij
die het woord van God horen
het in hun hart bewaren
en eruit leven.
a. Amen
LIED 631: 1, 3 en 4
OVERWEGING
ORGELSPEL
LIED 630: 1, 2, 3 en 4
COLLECTE
De diaken kondigt de uitgangscollecte aan
De kinderen komen terug in de kerk
VOORBEDEN
v: Daarom bidden wij:
a: Heer ontferm U.
ONZE VADER
Allen gaan staan
SLOTLIED 634: 1 en 2
ZENDING EN ZEGEN
LIED 425
AGENDA
19 april: 10.30-11.30 Zingen in ’t Zwin, Cadzand
23 april: 10.00 uur kerkdienst in Sluis. Voorganger
is ds. Beun.
Zie ook: www.pknzuidwesthoek.nl
Download