Orde van dienst voor zondag - Protestantse Gemeente Maassluis

advertisement
Protestantse wijkgemeente Koningshof
Orde van dienst voor zondag 5 februari 2012
(“Septuagesima”)
Voorbereiding
- Aansteken van de kaarsen; de gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst
- Welkom door ambtsdrager van dienst
- Eerste lied: Psalm 18: 1 en 5
- Bemoediging
ambtsdr.:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
- Vervolg lied: Psalm 18: 8
- Smeekgebed, beantwoord met gezongen Kyrië
- Gloria-lied: Gezang 464
Dienst van het Woord
- Groet
voorganger: De Heer zij met U
gemeente: OOK MET U ZIJ DE HEER
- Zondagsgebed
- Begin kindernevendienst
- Lezing: Ezechiël 1: 1-14
- Lied: “Lied van Ezechiël” (“Verzameld Liedboek”, Huub Oosterhuis, 362)
1.Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied,
aan Babels stromen. Toen ik daar verloren
kroop langs de wegen van dat doodsgebied,
vloekend de nacht waarin ik werd geboren.
2.Toen ik Hem zag in zijn metalen licht,
in storm van wolken morgenlicht doorschenen,
mensengestalte, stralend vergezicht –
en ik viel neer, voor wie? Daar in den vreemde.
3.Toen Hij mij riep: Sta op, o mensenkind.
En ik stond op, recht overeind, en hoorde
vleugels van vuur en adem, nieuw bewind.
En ik verstond de eens gegeven woorden:
4.dat Hij zijn volk bevrijdt, zijn huis herbouwt,
dat Hij ons dor gebeente doet herleven,
dat Hij zijn maaksel vast in handen houdt,
dat in zijn boek mijn dagen staan geschreven.
5.Die mij tot stem en wachter heeft gemaakt
dat ik zijn Naam zou roepen in uw oren,
mensen der aarde, zo ontheemd geraakt:
die is uw God. Hij laat u niet verloren.
- Lezing: Markus 1: 29-39
- Lied: Gezang 170: 1 en 2
- Uitleg en verkondiging
- Orgelspel
- Lied: “Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap” (“Tussentijds”, 43)
Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. Refrein:
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. Refrein:
Dienst van de gebeden en de gaven
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader
- Mededelingen door de diaken van dienst
- Inzameling van de gaven
Besluit van de dienst
- Slotlied: Gezang 305
- Wegzending en zegen (gezongen amen)
Download