Dienst van Schrift en Tafel in de Protestantse Gemeente Heemskerk

advertisement
Dienst van Schrift en Tafel
in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk
1 september 2013
Voorganger: ds Marco Visser
Orgel: Sybren Boukes
Ouderling: Wim Boender
Diaken: Jannie de Vries
Lector: Truus Spruit
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
Lied: De vreugde voert ons naar dit huis
Tussentijds 1: 1, 5 en 6
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied: Psalm 133: 1 en 3
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Genesis 13
Lied: Uit Oer is hij getogen
Gezang 3: 1, 2 en 6
Verkondiging
Lied: Gezang 326: 1 en 5
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Lied bij Psalm 23
Melodie: Gezang 223
Hij zegt: ‘Ik zal er zijn,
ik help je altijd weer,
ook door de diepte heen.’
Mijn Herder is de HEER.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Tafelgebed
v.
a.
v.
a.
v.
a.
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw harten
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
…
Gemeente zingt: Sanctus
a.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! (Gezang 444:2)
Inzettingswoorden
Onze Vader
Vredegroet
v.
a.
v.
De vrede van Christus voor u
ZIJN VREDE OOK VOOR U!
Geven wij elkaar een teken van vrede
Nodiging
Delen van brood en wijn
Tijdens de rondgang zingen wij:
- Neemt en eet met elkaar (Tussentijds 108)
- Laudate omnes gentes (Taizé)
Dankgebed
Slotlied: Laat de woorden die wij hoorden
tekst Arne Jonges / melodie Willem Vogel (Gezang 350)
Nieuwe Liedboek 422
1. Laat de woorden
die wij hoorden
klinken in het hart:
laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
2. Laat ons weten,
nooit vergeten,
hoe Gij tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
‘t vuur dat Gij ontsteekt.
3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat, door zo te leven,
hier uw rijk begint.
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Download