Dienst van Schrift en Tafel in de Protestantse Gemeente Heemskerk

advertisement
Dienst van Schrift en Tafel
in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk
19 januari 2014
Voorganger: ds Marco Visser
Orgel/vleugel: Anja van der Ploeg
Dwarsfluit: Njola Ritzen
M.m.v. het Themakoor uit Wijk aan Zee
o.l.v. Marja Westerbeek
Ouderling: Wim Boender
Diaken: Jannie de Vries
Lector: Geerke Rigtering
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Lied 295: Wees hier aanwezig
coupletten koor / refrein allen
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN
Gebed
Lied: Psalm 150
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Numeri 13: 17-25
Gezang 302 (Oude Liedboek): 1 en 5
Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
Koor: I Can Tell the World
Verkondiging
Koor: You Raise me up
DIENST VAN DE TAFEL
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Lied 340B (staande): Gezongen geloofsbelijdenis
Tafelgebed
v.
a.
v.
a.
v.
a.
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw harten
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
Brengen wij dank aan de Heer, onze God
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
…
Sanctus:
a.
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! (Gezang 444:2)
Inzettingswoorden
Koor:
Alle ogen verwachten jou, Bevrijder,
tot jij aanwezig zult zijn
in het delen van brood,
overvloedig, met je gulle hand
tot verzadiging voor allen
die leven op aarde.
Onze Vader
Vredegroet
Nodiging
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied (staande): Lied 868: 1 allen, 2 koor, 5 allen
Zegen
Koor: Irish Blessing
(gemeente gaat zitten)
Koor: G.F. Händel – Hallelujah
Download