LITURGIE OCHTENDDIENST

advertisement
LITURGIE ZONDAG 30 MAART 2014
PSALM 110
MATTEÜS 22 : 1 – 14 EN 41 – 46
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUZIEK
WELKOM EN MEDEDELINGEN
LIED: NLB 216
STIL MOMENT, BEMOEDIGING EN GROET
DREMPELGEBED
LIED: ELB 118
GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD
LITURGISCH BLOEMSTUK
LIED: ‘VERTEL ME EENS, HEER JEZUS’
kinderen en vrouwen:
Vertel me eens Heer Jezus
Toen u op aarde was
Waarom geloofde niemand toen
Dat u de koning was?
allen:
Ze wilden graag een koning
Met rijkdom pracht en praal
Maar Ik kwam als een dienaar
Het armst van allemaal
Ja Ik werd arm om jullie rijk te maken
kinderen en vrouwen:
Vertel me eens Heer Jezus
U ben taan 't kruis gegaan
Waarom hebben de mensen
U toen zo'n pijn gedaan?
allen:
Ik wou hun zonden dragen
Ik wou de pijn doorstaan
Voor alle stoute dingen
die jij ook hebt gedaan
Ja Ik werd ziek om jullie te genezen
kinderen en vrouwen:
Dank U wel Heer Jezus
Dat U het deed voor mij
'k Wil altijd bij U blijven
U maakt mijn hart zo blij
allen:
Dus laat ons samen spelen
In 't hemels koninkrijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk
KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST
LEZING: PSALM 110
LIED : NLB 110 : 1, 2, 4
LEZING: MATTEÜS 22 : 1 – 14 EN 41 - 46
LIED : NLB 612
VERKONDIGING
MUZIEK
LIED: NLB 557
DE OUDSTE KINDEREN KOMEN TERUG
VOORBEDEN, STIL GEBED EN ONZE VADER
COLLECTE 1. DIAKONIE
2. KERK
DE JONGSTE KINDEREN EN DE CRECHE KOMEN TERUG
SLOTLIED: NLB 556 : 1, 2, 4
ZEGEN EN WEGZENDING (GEMEENTE ZINGT ‘AMEN’)
COLLECTE UITGANG:
ARK
Download