Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Dorpskerk 23

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Dorpskerk 23 februari 2014
Voorganger: ds Marco Visser
Orgel/vleugel: Anja van der Ploeg
Lector: Truus Spruit
Ouderling: Janny Braakhekke
Diaken: Jannie de Vries
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die zijn volk bevrijd heeft
die zijn zoon uit de dood geroepen heeft
en ons door zijn heilige Geest nieuw maakt
Amen
Lied: Dit is de dag van het licht
tekst Jan van Opbergen / melodie ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
1. Dit is de dag van het licht, van geschapen nieuw leven;
van nieuwe adem, van Geest die ons toekomst zal geven.
Dit is het uur dat ons doet zingen van vuur,
aan dood en duister ontheven.
2. Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken,
de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.
Hij gaat ons voor, gerechtigheid is zijn spoor,
tot vrede zal zijn ontloken.
3. Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede,
om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden,
om op te staan en nieuwe wegen te gaan –
is deze dag ons gegeven.
Groet
v.
a.
Genade, ontferming en vrede voor u
van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze hoop.
Amen
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied: Psalm 30: 1, 4 en 5
2
4. Ik riep U aan in grote nood:
‘Ach HEER, wat winst is in mijn dood?
Zal ik nog zingen tot uw lof,
als ik terneerlig, stof in stof?
HEER, hoor mij, zend mij uw bescherming!
HEER, red mij, toon mij uw ontferming!’
5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
veranderd in een blijde rei!
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan,
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan,
dat ik zou zingen tot uw ere
in eeuwigheid, mijn God, mijn HERE!
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Deuteronomium 1:31-35 en 2:13-14
Naardense Bijbel
Mozes spreekt het volk toe,
bij de Jordaan, kort voor de intocht in het land van belofte:
1:31 In de woestijn hebt gij gezien
hoe de ENE, uw God, u heeft gedragen
zoals een man zijn zoon draagt,op heel de weg die ge zijt gegaan
tot uw aankomst bij dit oord!
32
Maar ondanks dit woord
zijt ge zonder vertrouwen gebleven in de ENE, uw God.
3
33
34
2:13
14
Hij gaat onderweg voor uw aangezicht uit,
om voor u een oord te zoeken waar ge kunt legeren;
in de Vuurgloed ’s nachts,
om u zicht te geven op de weg waarover ge gaat
en in de Wolk overdag.
Maar toen hoorde de ENE uw woorden;
hij vergramde en zwoer en zei:
‘Niemand van deze mannen en vrouwen van dit boos geslacht
zal het goede land ooit zien
dat ik heb gezworen te geven aan hun vaderen!’ …
‘Nu dan,’ sprak de ENE onze God,
‘Sta op en steek de beek Zered over!’
We zíjn de beek Zered overgestoken.
Maar de dagen dat we hebben moeten gaan
van Kadesj Barnea
tot waar we de beek Zered konden oversteken,
die werden achtendertig jaar,en wel totdat er een eind gekomen was
aan heel die generatie van krijgsmannen
uit het midden van de legerplaats,
zoals de ENE hun had gezworen…
Lied: Psalm 68: 7
7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
4
Schriftlezing: Johannes 5: 1-16
vertaling: M. Visser
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Hierna was er een feest van de Joden
en Jezus ging op naar Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad,
in het Hebreeuws bijgenaamd Bethesda (‘Huis van Hulp’),
dat vijf zuilengangen heeft.
Hierin lag een menigte zieken, blinden, lammen, verschrompelden.
[ Zij wachtten een beweging van het water af.
Want een engel daalde, volgens een bepaalde tijd, neer in het bad
en bracht het water in beroering.
Degene die er dan het eerst in ging,
na de beroering van het water,
werd gezond,
welke kwaal hij ook had. ]
Daar was een mens die achtendertig jaar ziek was.
Hem zag Jezus liggen,
en omdat hij wist dat hij al lange tijd zo was,
zei hij tegen hem:
‘Wil je gezond worden?’
De zieke antwoordde hem:
‘Heer, ik heb geen mens
om wanneer het water in beroering wordt gebracht
mij in het bad te werpen.
Terwijl ik kom,
daalt een ander vóór mij af.’
Jezus zei tegen hem:
‘Sta op, neem je matras op en wandel.’
En direct werd die mens gezond
en hij nam zijn matras op en wandelde.
Nu was het sabbat op die dag.
Dus zeiden de Joden tegen de genezene:
‘Het is sabbat;
het is je niet geoorloofd je matras op te nemen.’
Maar hij antwoordde hen:
‘Die mij gezond gemaakt heeft, zei me:
Neem je matras op en wandel.’
5
12
Ze vroegen hem:
‘Wie is de mens die je zei:
Neem op en wandel?’
Maar hij die geheeld was, wist niet wie het was.
Want Jezus was de menigte die er op die plaats was, ontweken.
Hierna vond Jezus hem in de tempel en zei hem:
‘Zie, je bent gezond geworden,
zondig niet meer,
opdat je niet iets ergers gebeurt.’
De mens ging weg en berichtte de Joden
dat Jezus degene was die hem gezond gemaakt had.
Daarom vervolgden de Joden Jezus,
omdat hij dat op de sabbat deed.
13
14
15
16
Muziek
Verkondiging
Lied: Lied 512: 1-5
1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2. uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
4. al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.
5. Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
6
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 416, Ga met God
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
met zijn vleugels je bedekken,
met zijn kudde verder doen trekken.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
door de dood jouw leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
7
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Bijbeltafel in het Café
3 en 31 maart
* Niet zo’n kerkganger, wel nieuwsgierig naar wat Bijbelverhalen te zeggen
hebben anno 2014…
* Geïnteresseerd in een goed gesprek over het leven hier en nu…
* Zin in een ontmoeting met leuke mensen met een kop koffie en een goed
glas…
We zijn met iets nieuws begonnen: we organiseren gesprekken rond de tafel
op maandagavonden. Maar nu eens niet in een van onze eigen ruimten,
maar… in het café om de hoek. Bij Van Ruysdael om precies te zijn, bij velen
bekend, Ruysdaelstraat 1. Bijbellezen anno nu, verbindingen zoeken met onze
eigen levensverhalen, en dat midden in de samenleving, zonder dat je eerst
een hoge kerkelijke drempel over moet (velen ervaren het zo!).
Maandagavond is bij Van Ruysdael doorgaans een rustige avond, zodat een
gesprek goed mogelijk is. We blijken daar hartelijk welkom te zijn! Het begint
om 20:00 uur, ergens tussen 21:30 en 22:00 uur ronden we af. Het tweede
(en ieder volgend…) drankje is voor eigen rekening.
De eerstvolgende keer is op maandag 3 maart. Aanmelden via
[email protected]. Er is een digitale flyer beschikbaar, die je kunt
doorsturen naar eventuele geïnteresseerden. Laat het iedereen weten,
spread the word!
8
Download