Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk

advertisement
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk
Morgensterkerk 14 juni 2015
voorganger: ds Marco Visser
orgel: IJme Joustra
voorlezer: Corry van Gemeren
ouderling: Wim Boender
diaken: Jannie de Vries
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat
Amen
Lied: Nog voor wij woorden hebben
tekst Sytze de Vries / melodie Lied 968 (De ware kerk des Heren)
1. Nog voor wij woorden hebben
vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen
houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake
als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen
dat op de vrede wacht.
2. Nog voor wij durven leven
hebt Gij ons met uw Geest
de liefde ingeademd,
de liefde allermeest.
Herboren uit den hoge,
zijn wij van uw geslacht,
als kinderen van morgen
elkaar hier toegedacht.
4. Nog voor wij kunnen vragen
hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten
wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten
geeft dan het volle zicht.
Gij wacht ons aan de einder
als horizon van licht!
Groet
v.
a.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied 833 (3x), Neem mij aan zoals ik ben
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Moment met de kinderen
(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Psalm 72
Lied 1008, Rechter in het licht verheven
Schriftlezing: Matteüs 25:31 – 26:5
Geloofsbelijdenis (staande)
tekst: Huub Oosterhuis
v:
a:
Ik geloof in Een
die naar het woord van Jezus
en van zijn gemeente hier op aarde,
die naar het levend woord van de Schriften van Israël
en van de profeten,
die naar de hoop van ons hart,
de schreeuw van mensen hoort,
het hulpgeroep, het bittere gehuil
van mensen overal op aarde,
die hun lijden ziet, hun namen kent,
die is afgedaald om te bevrijden,
die verschenen is om ons te dienen,
die mensen stuurt naar mensen in nood,
die komen zal in zijn messias,
bron van levenskracht en licht,
woord van licht en bevrijding,
geest van licht en volharding –
Gij alleen zij het waard
genoemd te worden: God.
Liefde in ons en boven ons uit.
Zo moge het zijn.
Verkondiging
Een lied van de dienst des Heren
tekst Tom Naastepad / melodie Lied 713 (Wij moeten Gode zingen)
1. De Heer alleen te dienen,
Hem volgend op de voet,
wat naast ons ook verschijne,
hier is ons enig goed!
Een Heer die slechts wil geven,
die rondgaat als een knecht,
zou men voor Hem niet leven?
Hij heeft het grootste recht!
3. Ons hart moet bitter wenen
om al die boze tijd
dat het geen oor wou lenen
aan zijn weldadigheid.
Maar Hij wil ons vergeven,
omdat Hij in zijn woord
weerloos werd uitgeleverd:
zo wordt Hij nóg gehoord.
4. Zijn woord is heer en meester,
al zijn wij traag en doof,
Hij is bij ons. Ten leste
boog Hij voor ons het hoofd.
Wat wilt gij dan ontwijken?
Wat maakt gij ongedaan?
Geen hel kan nog verzwijgen
wat Hij heeft welgedaan.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Lied: Hij zegt: Ik zal er zijn
melodie Lied 650 (De aarde is vervuld)
Hij zegt: ‘Ik zal er zijn,
ik help je altijd weer,
ook door de diepte heen.’
Mijn Herder is de HEER.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen door de ouderling
(de kinderen komen terug)
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 871, Jezus zal heersen waar de zon
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:
Muziek
Download